course-details-portlet

ARK2001 - Arkeologisk kunnskapsproduksjon I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet gir grunnleggende innsikt i metoder og kilder som viser stabilitet og endring i samfunnene frem mot vår egen tid. Det vil bli lagt vekt på valg av kilder, problematisering og argumentasjon, med tilhørende teoretiske, metodiske og analytiske grep. Eksemplene som benyttes gir også en fordypning i utvalgte arkeologiske tema. Med referanse til forskningshistorie og museumsutstillinger vil kurset også fokusere på samspillet mellom arkeologifag, samtid og samfunn. Læringsmålene i ARK2001 er et viktig grunnlag for ARK2003 Bacheloroppgave i arkeologi.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

  • har grunnleggende kunnskap om utvalgte arkeologiske forskningsprosesser
  • har fordypet kunnskap om utvalgte arkeologiske problemstillinger
  • har bred kunnskap om sammenhengen mellom teori, empiri, metode og analytiske grep

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan gjøre rede for sammenhengen mellom arkeologi, samfunn og samtid
  • kan analysere og diskutere hvordan ulike arkeologer/arkeologier har tolket materielle kulturspor og de sammenhenger disse inngår i sett fra et teoretisk perspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen omfatter forelesninger, seminarer, befaringer, øvelser og en øvingsoppgave. Det legges opp til besøk til museer/utstillinger.

For å kunne avlegge eksamen i emnet, kreves oppmøte til minimum 3/4 av undervisningen, samt godkjent øvingsoppgave. Karaktergivende vurdering består av en hjemmeoppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • 75 % oppmøte
  • Øvingsoppgave

Mer om vurdering

Karaktergivende vurdering består av en hjemmeoppgave. Vær oppmerksom på at obligatorisk undervisning kan danne grunnlag for eksamensoppgaver.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkeologi (BARK)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til bachelorprogrammet i arkeologi.

Kursmateriell

Blir kunngjort ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kulturminneforvaltning
  • Arkeologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
30.11.2023

Innlevering
07.12.2023


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU