course-details-portlet

ARK1002 - Kulturhistorie og materiell kultur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 70/100 1 uker
Hjemmeeksamen 30/100 6 timer

Faglig innhold

Emnet tar utgangspunkt i arkeologien i vår egen tid (samtidsarkeologi) og følger tiden bakover i kronologiske blokker gjennom historisk tid, jernalder, bronsealder og steinalder. Det har et bredt europeisk perspektiv, men med hovedvekt på Norge og Norden.

For de eldste tider vektlegges jeger-samlersamfunn, samt tidlig åkerbruk og husdyrhold. Videre vektlegges utviklingen av samfunnsstrukturer, etablering av hierarkier og kontaktmønstre gjennom yngre steinalder og bronsealder. For jern- og middelalder vektlegges sosiale og økonomiske nettverk på ulike nivåer, samt by- og statsdannelser, og kirkens betydning. Teori om ting og materialitet vil vektlegges sammen med utfyllende materialkurs som favner de vanligste arkeologiske materialene og artefakttypene. Det gis en bred innføring i analysemåter av arkeologiske gjenstander. Det vil også bli gitt en innføring i materialers egenskaper og konservering.

Ekskursjoner til ulike deler av Midt-Norge vil tematisere landskap, kulturminner og de lange linjene i historien.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

  • har bred kunnskap om Nordens kulturhistorie sett i et europeisk perspektiv, fra steinalder, bronsealder, jernalder og tidlig historisk tid, og har oversikt over kildematerialet fra disse periodene
  • har utfyllende kunnskap om ting som kilde, arkeologisk gjenstandsmateriale, fremstillingsmåter, morfologi og råstoff, materialtyper, tilstand, nedbrytning og konservering
  • har bred oversikt over analysemåter på arkeologiske gjenstander

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan beskrive og diskutere aktuelle tema innenfor Nordens kulturhistorie fra steinalder til historisk tid, samt kan se det nordiske kulturområdet i en videre sammenheng
  • kan gjenkjenne, datere og analysere arkeologisk gjenstandsmateriale, samt skille mellom naturlige og menneskelagde gjenstander

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, materialkurs og feltøvinger/ekskursjoner og øvingsoppgaver. Vurderingsformen er både skriftlig digital eksamen og hjemmeoppgave, som vektes hhv 30/70.

Obligatoriske aktiviteter: For å kunne avlegge eksamen i emnet, kreves oppmøte til minimum 3/4 av undervisningen. Det kreves to godkjente øvingsoppgaver for å kunne gå opp til eksamen.

Øvingsoppgaver gis bare i det semester det gis undervisning i emnet, men de er gyldige både i dette og påfølgende semester. Både 6 timers eksamen og 1 uke hjemmeeksamen må være bestått samme semester, og det blir satt én samlet karakter. Ved stryk må begge deler tas opp igjen.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 øvingsoppgaver
  • 75% oppmøte på undervisning og ekskursjoner

Mer om vurdering

Både skriftlig eksamen og hjemmeoppgave må være bestått samme semester. Det gis karakter på de enkelte delene før det blir satt en samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene være bestått. Ved stryk må begge deler tas på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkeologi (BARK)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til bachelorprogrammet i arkeologi eller kulturminneforvaltning, samt bestått eksamen i ARK1001 eller tilsvarende.

Kursmateriell

Det utgis hvert semester oppdaterte pensumlister som inneholder opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ARK1112 7.5 HØST 2015
ARK1113 7.5 HØST 2015
ARK1114 7.5 HØST 2015
ARK1115 15.0 HØST 2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kulturminneforvaltning
  • Arkeologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 70/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 70/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU