course-details-portlet

AIS2220 - Studiepoenggivende praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell rapport 100/100

Faglig innhold

Emnet inneholder følgende:

 • Prosjektplanlegging, praksisplan, fremdriftsplan
 • Problemanalyse og avgrensning
 • Fremdriftsrapporter/statusanalyser
 • Dokumentasjon/avsluttende rapport

Studiepoenggivende praksis skal være et selvstendig arbeid utført ved en ingeniørbedrift/virksomhet.Formålet med emnet er å gi studenten innblikk og erfaring fra en ingeniørarbeidsplass som er relevant i forhold til studiet. Emnet består av praksis som gjennomføres i virksomheten.

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Praksisens omfang skal minst være 20 dager.
 • Det skal utarbeides en praksisplan i samarbeid med veiledere.
 • Studenten skal daglig føre logg for oppmøte og utført arbeid, som signeres av arbeidsleder.

Studenten skal levere praksisrapport/sluttrapport som angitt i praksisplanen, som skal inkludere følgende vedlegg:

 • praksisplan
 • komplett daglig loggføring
 • signert arbeidsattest

Både virksomheten og NTNU skal stille med kontaktperson/veileder for praksisstudenten. Praksisplassen er formelt godkjent ved signering av avtale mellom virksomhet, universitet og student. Det er utarbeidet en praksisplassveiledning for student og virksomhet.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten forstår og kan forklare hvordan en ingeniørbedrift/organisasjon organiseres eller hvordan et forskningsprosjekt gjennomføres.
 • Kandidaten kan demonstrere praktisk kunnskap om ulike arbeidsteknikker og produksjonstekniske hjelpemidler eller forskningsmetoder.
 • Kandidaten kan demonstrere kunnskap om helse, miljø og sikkerhet.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan integrere teori og praksis i reelle ingeniørfaglig arbeid.
 • Kandidaten kan sammenstille og utdype kunnskaper og ferdigheter tilegnet seg i studiet.
 • Kandidaten kan bidra til løsning av ingeniørfaglige problemstillinger

Kompetanse

 • Kandidaten har erfaring i ingeniørers arbeidsoppgaver og yrkesutøvelse.
 • Kandidaten har innsikt i praktiske problemstillinger i arbeidssituasjoner.
 • Kandidaten kan dokumentere prosjektarbeidet på en korrekt faglig/vitenskapelig måte.

Læringsformer og aktiviteter

Kompetanse tilegnes gjennom aktiv deltakelse i praktisk og teoretisk arbeid i en ingeniørbedrift/virksomhet og gjennom de obligatoriske arbeidskravene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeider

Mer om vurdering

De obligatoriske arbeidskravene må bestås og karakterfastsettelsen baseres på sluttrapport med vedlegg.

Spesielle vilkår: Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester.

Ved utsatt eksamen kan sluttrapporten utbedres og leveres på nytt i løpet av det påfølgende vårsemesteret.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Automatisering og intelligente systemer (BIAIS)

Forkunnskapskrav

Bestått minimum 110 studiepoeng og karaktersnitt C eller bedre fra første og andre studieår. Emnet er tilrettelagt for studenter uten praksiserfaring. Studenter med fagbrev eller tilsvarende praksis kan ikke ta emnet. Det er ikke mulig å ta praksis i en bedrift som studenten allerede har eller har hatt et ansettelsesforhold til. Tilgang til emnet er avhengig av tilgjengelig kapasitet hos bedrifter og veiledningskapasitet, typisk maksimum 10-12 studenter.

Kursmateriell

En oppdatert oversikt over emnet, inkludert pensum, gjøres tilgjengelig innen oppstart av semesteret og vil typisk også inneholde engelskspråklig materiale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IE300217 7.5 HØST 2023
IB303712 7.5 HØST 2023
IP300315 7.5 HØST 2023
IDATA2505 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Industriell prosessteknikk
 • Elektroteknikk
 • Prosessautomatisering
 • Teknisk kybernetikk
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell rapport 100/100

Utlevering
18.12.2023

Innlevering
22.12.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Individuell rapport 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU