course-details-portlet

AIS2220 - Studiepoenggivende praksis

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell rapport 100/100

Faglig innhold

Emnet inneholder følgende:

 • Prosjektplanlegging, praksisplan, fremdriftsplan
 • Problemanalyse og avgrensning
 • Fremdriftsrapporter/statusanalyser
 • Dokumentasjon/avsluttende rapport

Studiepoenggivende praksis skal være et selvstendig arbeid utført ved en ingeniørbedrift/virksomhet.Formålet med emnet er å gi studenten innblikk og erfaring fra en ingeniørarbeidsplass som er relevant i forhold til studiet. Emnet består av praksis som gjennomføres i virksomheten.

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Praksisens omfang skal minst være 20 dager.
 • Det skal utarbeides en praksisplan i samarbeid med veiledere.
 • Studenten skal daglig føre logg for oppmøte og utført arbeid, som signeres av arbeidsleder.

Studenten skal levere praksisrapport/sluttrapport som angitt i praksisplanen, som skal inkludere følgende vedlegg:

 • praksisplan
 • komplett daglig loggføring
 • signert arbeidsattest

Både virksomheten og NTNU skal stille med kontaktperson/veileder for praksisstudenten. Praksisplassen er formelt godkjent ved signering av avtale mellom virksomhet, universitet og student. Det er utarbeidet en praksisplassveiledning for student og virksomhet.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten forstår og kan forklare hvordan en ingeniørbedrift/organisasjon organiseres eller hvordan et forskningsprosjekt gjennomføres.
 • Kandidaten kan demonstrere praktisk kunnskap om ulike arbeidsteknikker og produksjonstekniske hjelpemidler eller forskningsmetoder.
 • Kandidaten kan demonstrere kunnskap om helse, miljø og sikkerhet.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan integrere teori og praksis i reelle ingeniørfaglig arbeid.
 • Kandidaten kan sammenstille og utdype kunnskaper og ferdigheter tilegnet seg i studiet.
 • Kandidaten kan bidra til løsning av ingeniørfaglige problemstillinger

Kompetanse

 • Kandidaten har erfaring i ingeniørers arbeidsoppgaver og yrkesutøvelse.
 • Kandidaten har innsikt i praktiske problemstillinger i arbeidssituasjoner.
 • Kandidaten kan dokumentere prosjektarbeidet på en korrekt faglig/vitenskapelig måte.

Læringsformer og aktiviteter

Kompetanse tilegnes gjennom aktiv deltakelse i praktisk og teoretisk arbeid i en ingeniørbedrift/virksomhet og gjennom de obligatoriske arbeidskravene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeider

Mer om vurdering

De obligatoriske arbeidskravene må bestås og karakterfastsettelsen baseres på sluttrapport med vedlegg.

Spesielle vilkår: Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester.

Ved utsatt eksamen kan sluttrapporten utbedres og leveres på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Automatisering og intelligente systemer (BIAIS)

Forkunnskapskrav

Bestått minimum 110 studiepoeng og karaktersnitt C eller bedre fra første og andre studieår. Emnet er tilrettelagt for studenter uten praksiserfaring. Studenter med fagbrev eller tilsvarende praksis kan ikke ta emnet. Det er ikke mulig å ta praksis i en bedrift som studenten allerede har eller har hatt et ansettelsesforhold til. Tilgang til emnet er avhengig av tilgjengelig kapasitet hos bedrifter og veiledningskapasitet, typisk maksimum 10-12 studenter.

Kursmateriell

En oppdatert oversikt over emnet, inkludert pensum, gjøres tilgjengelig innen oppstart av semesteret og vil typisk også inneholde engelskspråklig materiale.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Industriell prosessteknikk
 • Elektroteknikk
 • Prosessautomatisering
 • Teknisk kybernetikk
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell rapport 100/100

Utlevering
06.12.2022

Innlevering
12.12.2022


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU