course-details-portlet

AIS2201 - Signalbehandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet inneholder et utvalg av følgende tema:

 • Grunnleggende egenskaper for analoge signal i tid- og frekvensplan.
 • Sampling: diskrete signal, Nyquist samplingsteorem, aliasing og grunnleggende kvantisering.
 • Frekvensanalyse: Fouriertransformasjon i forskjellige former, spektral lekkasje og vindusfunksjoner.
 • Digitale LTI-system: LTI-kriterier, differanseligning, impulsrespons og konvolusjon.
 • FIR filtre: Frekvensrespons og grunnleggende designmetoder.
 • IIR filtre: z-transformasjon, pol- og nullpunktskart, stabilitet og grunnleggende design.
 • Implementasjon av digitale filtre.
 • Andre tema er mulig.

Mer informasjon om pensum blir tilgjengeliggjort ved starten av semesteret.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten kan gjøre rede for grunnleggende egenskaper til diskrete signaler og sammenhengen mellom representasjoner i tidsplan og frekvensplan.
 • Kandidaten kjenner til egenskapene til lineære tidsinvariante (LTI) systemer og hvordan signaler blir påvirket i et LTI-system.
 • Kandidaten kjenner til hvordan programmeringsverktøy kan brukes til modellering og prosessering i signalbehandling.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan utføre grunnleggende signalanalyse i tid- og frekvensplan med bruk av programmeringsverktøy, og kan forklare forbindelsen mellom de to plan.
 • Kandidaten kan benytte programmeringsverktøy til å utføre analyse av digitale LTI-system.
 • Kandidaten kan beregne utgangssignalet fra et enkelt LTI-system.
 • Kandidaten kan implementere digitale filtre i en praktisk sammenheng.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan anvende kunnskap om signaler og systemer og hvordan de er knyttet sammen innenfor en rekke områder.
 • Kandidaten anerkjenner og kan drøfte de overordnede begrensninger i systemer som består av undersystemer fra et signal- og systemperspektiv.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet benytter hovedsaklig en blanding av forelesninger, øvingstimer og praktisk rettet laboratoriearbeid/prosjektarbeid som læringsformer. Det benyttes en konstruktivistisk tilnærming til læring, med stort fokus på problemløsing og praktisk anvendelse av teori.

Mer om vurdering

Endelig karakter settes basert på en helhetlig vurdering av mappen. Mappen består av arbeid som utføres og dokumenteres gjennom digitale innleveringer gjennom semesteret. Både individuelt arbeid og gruppearbeid kan forekomme. Arbeidet er utformet for å bidra til at studentene oppnår de ønskede læringsmål i emnet, og det gis tilbakemeldinger underveis. Ved utsatt eksamen gjennomføres muntlig prøve i løpet av det påfølgende vårsemesteret.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Emnet har ikke forkunnskapskrav.

Det er et krav at innrullerte studenter er tatt opp på teknologistudiet som emnet er tilknyttet.

Kursmateriell

En oppdatert oversikt over emnet, inkludert pensum, gjøres tilgjengelig innen oppstart av semesteret og vil typisk også inneholde engelskspråklig materiale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IELEA2302 7.5 HØST 2023
IE203412 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Signalbehandling
 • Teknisk kybernetikk
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
11.12.2023

Innlevering
15.12.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU