course-details-portlet

AIS2104 - Industrielle styresystemer med prosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet inneholder utvalg fra følgende tema:

 • Automatiserte anlegg.
 • Instrumenteringsteknikk (måleinstrument, omformere og aktuatorer).
 • Teknisk dokumentasjon.
 • Teknisk sikkerhet.
 • Metodiske tilnærmingsmåter for design av sekvens- og logikkstyringssystemer, IEC 848, Grafcet.
 • Programmering av PLS (IEC61131-3).
 • Programmering av simulatorer.
 • Grafisk presentasjon og brukergrensesnitt.
 • Datakommunikasjon og systemintegrasjon: Feltbuss. Ethernet. TCP/IP. OPC.

Flere detaljer om pensum gis ved semesterstart.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten kan gjøre rede for PLS-baserte styresystemer, kjenner til PC-baserte styresystemer, og kan gjøre rede for de viktigste forskjellene mellom disse.
 • Kandidaten kjenner til teknisk sikkerhet, feil, feiltyper, redundans, FMEA, SIL.
 • Kandidaten kan gjøre rede for eksplosjonssikkerhet, Ex-soner samt forutsetninger, konsekvenser og krav til utstyr.
 • Kandidaten kan gjøre rede for krav til instrumenter så som vann/støvtetthet osv.
 • Kandidaten kjenner til flere feltbusser.
 • Kandidaten kan gjøre rede for krav til sanntidssystemer, og deres arkitektur.
 • Kandidaten kjenner til ulike typer instrumenter og aktuatorer.
 • Kandidaten kjenner til industrielle roboter.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan programmere PLS systemer.
 • Kandidaten kan implementere simulatorer.
 • Kandidaten kan benytte programbibliotek/funksjonsblokker.
 • Kandidaten skal kunne lese og tolke skjema / tegninger.
 • Kandidaten skal kunne delta i praktisk prosjektarbeid.
 • Kandidaten skal koble sammen automasjonskomponenter (hardware).
 • Kandidaten skal kunne arbeide trygt i laboratoriet.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan prosjektere og planlegge prosjekt.
 • Kandidaten kan arbeide i team/prosjekt.
 • Kandidaten kan presentere prosjektarbeid og rapportere fremdrift i prosjekt.
 • Kandidaten kan vurdere risiko og foreta risikoreduserende tiltak.
 • Kandidaten forstår faget og fagområdets relasjon til omverden, både ift. etiske og sosiale problemstillinger og forholdet til miljø, ressurser og bærekraft.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet benytter hovedsaklig en blanding av forelesninger, øvingstimer og praktisk rettet laboratoriearbeid/prosjektarbeid som læringsformer. Det benyttes en konstruktivistisk tilnærming til læring, med stort fokus på problemløsing og praktisk anvendelse av teori.

Obligatoriske arbeider: 10 øvinger.

Mer om vurdering

Endelig karakter settes basert på en helhetlig vurdering av mappen. Mappen består av arbeid som utføres og dokumenteres gjennom digitale innleveringer gjennom semesteret. Både individuelt arbeid og gruppearbeid kan forekomme. Arbeidet er utformet for å bidra til at studentene oppnår de ønskede læringsmål i emnet, og det gis tilbakemeldinger underveis. Ved utsatt eksamen gjennomføres muntlig prøve i august.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Emnet har ikke forkunnskapskrav.

Det er et krav at innrullerte studenter er tatt opp på teknologistudiet som emnet er tilknyttet.

Kursmateriell

En oppdatert oversikt over emnet, inkludert pensum, gjøres tilgjengelig innen oppstart av semesteret og vil typisk også inneholde engelskspråklig materiale.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Anvendt elektroteknikk
 • Teknisk kybernetikk
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Muntlig eksamen (Utsatt eksamen)

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Sommer UTS Muntlig eksamen (Utsatt eksamen) 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU