course-details-portlet

AIS2002 - Reguleringsteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe 100/100

Faglig innhold

Emnet inneholder følgende tema, med vekt på praktisk bruk av digitale verktøy og laboratoriearbeid:

 • Laplace-transformasjonen og modellering av dynamiske systemer med ordinære differensiallikninger og overføringsfunksjoner.
 • Introduksjon til ulineariteter og linearisering.
 • Poler, nullpunkt, tidsforløp og egenskaper til 1. og 2. ordenssystemer
 • Grunnleggende stabilitetsteori.
 • Blokkskjemaregning og -reduksjon.
 • Avviksanalyse.
 • Grunnleggende om rotkurver og endring av forsterkninger.
 • Analyse og design av P-regulator og tilbakekoblet hastighetsmåling.
 • Analyse og design av PI, PD og PID-regulatorer.
 • Eksempler på alternative reguleringsstrukturer kan bli gjennomgått.

Emnet vektlegger teori og metoder i frekvensplanet (Laplace). Det kan være overlapp med temaer i emnet AIS2102 Dynamiske systemer, men sistnevnte vektlegger teori og metoder i tidsplanet.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten kan beskrive hva et reguleringssystem er og grunnleggende prinsipper for analyse og design av reguleringssløyfer.
 • Kandidaten kan definere grunnleggende reguleringssystemer og forklare virkemåte og hensikt med ulike komponenter.
 • Kandidaten kan forklare sammenhengen mellom ordinære differensialligninger og overføringsfunksjoner.
 • Kandidaten kan forklare begrepene transient respons og statisk respons, herunder begreper som stasjonært- og dynamisk avvik, reaksjonstid og stabilitet, og hvordan disse egenskapene kan spesifiseres.
 • Kandidaten kan forklare hvordan et regulert system påvirkes dersom det benyttes P-regulator, tilbakekoblet hastighetsmåling, og varianter av PID-regulatorer, med hensyn til systemets ytelse.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan modellere grunnleggende elektriske, mekaniske og elektromekaniske systemer ved hjelp av ordinære differensialligninger og overføringsfunksjoner.
 • Kandidaten kan angi karakteristikker ved dynamiske systemer kvalitativt basert på overføringsfunksjonen og kvantitativt gjennom matematisk analyse og simuleringer.
 • Kandidaten kan tegne opp og redusere blokkskjemaer for dynamiske prosesser.
 • Kandidaten kan stille inn regulatorer gjennom praktiske forsøk eller matematiske beregninger, og bekrefte resultatene gjennom simulering eller fysiske målinger.
 • Kandidaten kan beregne hvordan forstyrrelser påvirker både det regulerte og det uregulerte systemet.
 • Kandidaten kan foreta grunnleggende analyse av stabilitet
 • Kandidaten kan benytte digitale verktøy som hjelpemiddel for alle nevnte ferdighetsmomenter.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan anvende digitale verktøy for modellering, simulering, analyse og regulering av dynamiske systemer.
 • Kandidaten kan presentere reguleringstekniske problemstillinger, løsningsmetoder og resultater skriftlig og muntlig for et teknisk publikum.
 • Kandidaten kan vurdere samfunnsmessige og etiske konsekvenser ved bruk av reguleringsteknikk.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet benytter forelesninger, øvingstimer og praktisk rettet laboratoriearbeid/prosjektarbeid som læringsformer. Det benyttes en konstruktivistisk tilnærming til læring, med stort fokus på problemløsing og praktisk anvendelse av teori.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Endelig karakter settes basert på en helhetlig vurdering av mappen. Mappen består av arbeid som utføres og dokumenteres gjennom digitale innleveringer gjennom semesteret. Både individuelt arbeid og gruppearbeid kan forekomme. Arbeidet er utformet for å bidra til at studentene oppnår de ønskede læringsmål i emnet, og det gis tilbakemeldinger underveis. Ved utsatt eksamen gjennomføres muntlig prøve.

Det vil bli gitt obligatoriske øvinger, hvorav 80% må være godkjent for å gå opp til eksamen. Obligatorisk oppmøte på lab for å få godkjent øvingene.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Automatisering og intelligente systemer (BIAIS)

Forkunnskapskrav

Emnet har ikke forkunnskapskrav. Det er et krav at innrullerte studenter er tatt opp på teknologistudiet som emnet er tilknyttet.

Kursmateriell

En oppdatert oversikt over emnet, inkludert pensum, gjøres tilgjengelig innen oppstart av semesteret og vil typisk også inneholde engelskspråklig materiale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IELEA2002 7.5 HØST 2021
IELEG2002 7.5 HØST 2021
IELET2002 7.5 HØST 2021
IE203612 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Prosessregulering
 • Teknisk kybernetikk
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe 100/100

Utlevering
04.12.2023

Innlevering
08.12.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Mappe 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU