course-details-portlet

AIS1004 - Industriell elektroteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe 100/100

Faglig innhold

Emnet inneholder et utvalg av følgende tema, med vekt på relevans innen automatiseringsteknikk og praktisk bruk av digitale verktøy og laboratoriearbeid:

 • Analyseteknikker for elektriske kretser (f.eks. sløyfeanalyse, nodeanalyse, superpsoisjon)
 • Grunnleggende elektriske, mekaniske, elektromekaniske komponenter og kretser innen automatiseringsteknikk (f.eks. RLC-kretser, vekselstrømkretser, operasjonsforsterker, instrumenteringsforsterker, H-bro, galvaniske skiller, transistorer)
 • Krets- og systemanalyse (f.eks. bruk av differensiallikninger, overføringsfunksjon, Bode plot, Nyquist plot)
 • Grunnleggende elkraftteknikk, herunder elektrisk kraftgenerering og kraftforsyning, transformatorer, aktiv og reaktiv effekt, fase, dimensjonering av kabler og enkle tapsberegninger
 • Jording, jordingsfilosofi, skjerming, støy, støytyper, koblingsveier og støybekjempelse
 • Elektromotorer (likestrøms-, vekselstrøms-) med digital styring, f.eks. steppermotor og turtallsstyring av likestrømsmotor
 • Grunnleggende om frekvensavhengige kretser, aktive og passive filtere
 • Målinger og feilsøking
 • Simulering og digitale verktøy for industriell elektroteknikk med anvendelse innen automatiseringsteknikk
 • Laboratoriearbeid for industriell elektroteknikk med anvendelse innen automatiseringsteknikk, herunder prosedyrer, standardutstyr og instrumentering
 • Andre tema er mulig

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten kan gjøre rede for elektriske, mekaniske, og elektromekaniske komponenter.
 • Kandidaten kan gjøre rede for sentrale elementer innen elkraftteknikk, f.eks. elektrisk kraftgenerering og kraftforsyning, transformatorer, aktiv og reaktiv effekt, fase, dimensjonering av kabler og enkle tapsberegninger.
 • Kandidaten kan gjøre rede for prinsipper for jording, jordingsfilosofi, skjerming, støy, støytyper, koblingsveier og støybekjempelse.
 • Kandidaten kan gjengi og sammenlikne egenskaper ved ulike varianter av likestrømsmotorer og vekselstrømmotorer (f.eks. steppermotor) og forklare prinsipper for digital styring.
 • Kandidaten kan utdype prinsipper og anvendelsesområder for frekvensavhengige kretser og aktive og passive filtere.
 • Kandidaten kan demonstrere forståelse for hvorfor emnets tema er relevant innen automatiseringsteknikk.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan utføre grunnleggende kretsanalyse og systemmodellering vha. differensiallikninger, Laplace-transformerte variabler, og transferfunksjoner.
 • Kandidaten kan utføre stasjonære analyser av vekselstrømkretser og -systemer med sinuspåtrykk, og identifisere enkle systemmodeller og -parametre i frekvensplanet.
 • Kandidaten kan utføre grunnleggende dynamiske analyser av RLC- og likestrømkretser og -systemer i tidsplanet, og identifisere enkle systemmodeller og -parametre.
 • Kandidaten behersker grunnleggende utforming av digitale styresystemer for elektriske motorer gjennom enkle laboratorieoppsett og bruk av standardinstrumenter.
 • Kandidaten kan utføre målinger og feilsøking i enkle kretser, elektrodokumentasjon ved rapporter og måleprotokoller, samt skjemategning ved hjelp av programvareverktøy.
 • Kandidaten kan simulere enkle elektrotekniske systemer og sammenlikne simulerte egenskaper med teoretiske egenskaper og fysisk målte egenskaper.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan forklare sammenhengen mellom matematiske modeller, numeriske simuleringer, og fysiske systemer.
 • Kandidaten kan selvstendig fremskaffe og anvende datablad, tekniske rapporter, støttelitteratur og annen dokumentasjon i eget arbeid.
 • Kandidaten kan ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved teknisk laboratoriearbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet benytter hovedsaklig en blanding av forelesninger, øvingstimer og praktisk rettet laboratoriearbeid/prosjektarbeid som læringsformer. Det benyttes en konstruktivistisk tilnærming til læring, med stort fokus på problemløsing og praktisk anvendelse av teori.

Merk at dette emnet vil dra gjensidig veksler på prosjektarbeid i AIS1004 Automatisering og mekatronikk med prosjekt som går i parallell.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske læringsaktiviteter

Mer om vurdering

Endelig karakter settes basert på en helhetlig vurdering av mappen. Mappen består av arbeid som utføres og dokumenteres gjennom digitale innleveringer gjennom semesteret. Både individuelt arbeid og gruppearbeid kan forekomme. Arbeidet er utformet for å bidra til at studentene oppnår de ønskede læringsmål i emnet, og det gis tilbakemeldinger underveis. Obligatorisk aktivitet: Godkjenning av utvalgte læringsaktiviteter. Ved utsatt eksamen gjennomføres muntlig prøve i august.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Emnet har ikke forkunnskapskrav.

Det er et krav at studenter som tar emnet er tatt opp på teknologistudiet som emnet er tilknyttet.

Kursmateriell

En oppdatert oversikt over emnet, inkludert pensum, gjøres tilgjengelig innen oppstart av semesteret og vil typisk også inneholde engelskspråklig materiale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ELEA1002 5.0 HØST 2023
ELET1002 5.0 HØST 2023
AIS2001 7.5 HØST 2023
IELEA2003 7.5 HØST 2023
ELEG1002 5.0 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Anvendt elektroteknikk
 • Tverrfaglig elektroteknikk
 • Elektroteknikk
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Muntlig eksamen (Utsatt eksamen)

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Sommer UTS Muntlig eksamen (Utsatt eksamen) 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU