course-details-portlet

AF3035 - Bacheloroppgave i Business Analytics

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100

Faglig innhold

Skriving av bacheloroppgave med faglig relevans innenfor business analytics.

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Studentene har innsikt i de faglige sammenhenger knyttet til selvvalgt tematikk eller problemstilling
  • Studentene har kunnskap om de muligheter og begrensninger som ligger i undersøkelsesmetodikken.

Ferdigheter:

  • Studentene kan utvikle en problemstilling i samråd med veileder
  • Studentene kan levere et skriftlig arbeid som belyser problemstillingen langs perspektiver som er faglig relevante innenfor Business Analytics.
  • Studentene kan samarbeide i gruppe om selvstendige faglige analyser over tid, og evner å dra nytte av veiledningen som tilbys.

Generell kompetanse:

  • Studentene kjenner verdien av strukturert argumentasjon og disposisjon av fagstoff og sakkunnskap.
  • Studentene forstår hva akademisk redelighet i oppgaveskriving og undersøkelsesmetodikk går ut på.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig arbeid, gruppearbeid og veiledning. Det gis inntil 4 timers veiledning på hver oppgave.

Mer om vurdering

Innlevering av oppgaven: Slutten av april.

Studenter som ikke leverer innen tidsfristen må levere i april påfølgende år. Dersom det oppstår særskilte årsaker (for eksempel sykdom), kan studenter søke om utsettelse til 31. august.

Bacheloroppgaven skal skrives i grupper. Gruppestørrelse og nærmere føringer gis i BlackBoard. Det kan eventuelt søkes om å skrive oppgaven individuelt. Søknad om dette må sendes til instituttet. Dersom man søker om, og får godkjent, å skrive oppgaven individuelt, vil man likevel forventes å produsere en like omfattende oppgave som en gruppe.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon (BØA)

Forkunnskapskrav

MET3001 eller tilsvarende må være bestått. Forutsetter at man har blitt tatt opp til studieretning. Må ha deltatt på de obligatoriske retningsfagene i 5. semester.

Kursmateriell

Litteratur velges i samråd med veileder, tilpasset den enkelte oppgave.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100

Utlevering
18.04.2024

Innlevering
25.04.2024


10:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU