course-details-portlet

AF3030 - Bacheloroppgave i markedsføring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet som studentene velger skal ligge innenfor fagområdet markedsføringsledelse.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Bacheloroppgaven skal være et selvstendig arbeid under veiledning, og dokumentere studentenes evne til å anvende tilegnet kunnskap og fordype seg innen fagområdet markedsføring.
 • Studentene skal definere en problemstilling og med utgangspunkt i denne, gjennomføre en utredning
 • Kunnskaper om modeller og teorier
 • Metodiske kunnskaper og analysekunnskaper
 • Kunnskaper om nytten av teori og modeller for næringslivet

Ferdigheter:

 • Studentene skal gjennom arbeidet utvikle selvstendige ferdigheter i å anvende teori og modeller på en valgt problemstilling.
 • Studentene skal definere en problemstilling og med utgangspunkt i denne benytte seg av empiri og relevant teori for å analysere og besvare problemstillingen.
 • Studentene skal gjennom arbeidet med oppgaven oppøve metodiske og analytiske ferdigheter.
 • Arbeidet med oppgaven skal gi studentene trening og erfaring i samarbeid på tvers av faglige, menneskelige og sosiale egenskaper.
 • Erfaring med akademisk skriving

Generell kompetanse:

 • Erfaring i å gjennomføre en utredning av lengre varighet.
 • Trening og erfaring i samarbeid med andre.
 • Erfaring i å anvende teori og modeller fra markedsføring for å undersøke eller teste disse i praksis.

Læringsformer og aktiviteter

 • Gruppearbeid under veiledning
 • Empirisk arbeid
 • Presentasjon av arbeid og resultater

Mer om vurdering

Innlevering av oppgaven: Slutten av april, endelig dato vil publiseres på Blackboard.

Studenter som ikke leverer innen tidsfristen må levere i mai i påfølgende år. Dersom det oppstår særskilte årsaker som for eksempel sykdom, kan studenter søke om utsatt innleverings frist til 31. august.

Bacheloroppgaven skal skrives i grupper. Gruppestørrelse og nærmere føringer gis i BlackBoard. Søknad om å skrive alene sendes instituttet og må begrunnes med utgangspunkt i læringsmålene. Dersom man søker om, og får godkjent, å skrive oppgaven individuelt, vil man likevel forventes å produsere en like omfattende oppgave som en gruppe. Tilgjengelig tid fra veileder vil reduseres.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon (BØA)

Forkunnskapskrav

MET3001 eller tilsvarende må være bestått. Forutsetningen for å skrive en bacheloroppgave er at man er registrert som 3. års student på studieretningen Markedsføring ved studiet i det studieåret bacheloroppgaven skrives.

Kursmateriell

Litteratur velges i samråd med veileder, tilpasset den enkelte oppgave.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100

Utlevering
18.04.2024

Innlevering
25.04.2024


10:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU