AF3020 - Semesteroppgave i økonomisk styring

Om emnet

Faglig innhold

Skriving av prosjektoppgave med faglig relevans innenfor økonomisk styring

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studentene har innsikt i de faglige sammenhenger knyttet til selvvalgt tematikk eller problemstilling.
Kunnskap om de muligheter og begrensninger som ligger i undersøkelsesmetodikken.

Ferdigheter:
Studentene kan utvikle en problemstilling i samråd med veileder.
Levere et ferdigstilt skriftlig arbeide som belyser problemstillingen langs perspektiver som er faglig relevante innenfor økonomisk styring.
Samarbeide i gruppe om selvstendige faglige analyser over tid, og evner å dra nytte av veiledningen som tilbys.

Generell kompetanse:
Studentene forstår hva akademisk redelighet i oppgaveskriving og undersøkelsesmetodikk går ut på og kjenner verdien av strukturert argumentasjon og disposisjon av fagstoff og sakkunnskap

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig arbeid, gruppearbeid og veiledning. Det gis inntil 4 timers veiledning på hver oppgave.

Mer om vurdering

Studenter som ikke leverer innen tidsfristen må levere i april påfølgende år. Dersom det oppstår særskilt årsaker (f.eks sykdom), kan studenter søke om utsatt innleveringsfrist til 31. august.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon (ØABACHELOR)

Forkunnskapskrav

Forutsetningen for å skrive en semesteroppgave er at man er registrert som 3. års student på én av spesialiseringsretningene ved avdelingen i det studieåret semesterloroppgaven skrives, og i tillegg ha gjennomført det obligatoriske metodekurset (MET3001) eller tilsvarende.
Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammet Bachelor i økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.