course-details-portlet

AF3015 - Bacheloroppgave i finansiell styring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 100/100

Faglig innhold

Skriving av prosjektoppgave med faglig relevans innenfor finansiell styring

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Studentene har innsikt i de faglige sammenhenger knyttet til selvvalgt tematikk eller problemstilling
  • Studentene har kunnskap om de muligheter og begrensninger som ligger i undersøkelsesmetodikken

Ferdigheter:

  • Studentene kan utvikle en problemstilling i samråd med veileder
  • Studentene kan levere et ferdigstilt skriftlig arbeid som belyser problemstillingen langs perspektiver som er faglig relevante innenfor finansiell styring
  • Studentene kan samarbeide i gruppe om selvstendige faglige analyser over tid, og evner å dra nytte av veiledningen som tilbys

Generell kompetanse:

  • Studentene forstår hva akademisk redelighet i oppgaveskriving og undersøkelsesmetodikk går ut på
  • Studentene kjenner verdien av strukturert argumentasjon og disposisjon av fagstoff og sakkunnskap

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig arbeid, gruppearbeid og veiledning. Det gis inntil 4 timers veiledning på hver oppgave.

Mer om vurdering

Innlevering av oppgaven: Slutten av april.

Studenter som ikke leverer innen tidsfristen må levere i april påfølgende år. Dersom det oppstår særskilte årsaker (for eksempel sykdom), kan studenter søke om utsettelse til 31. august.

Bacheloroppgaven skal skrives i grupper. Gruppestørrelse og nærmere føringer gis i BlackBoard. Det kan eventuelt søkes om å skrive oppgaven individuelt. Søknad om dette må sendes til instituttet. Dersom man søker om, og får godkjent, å skrive oppgaven individuelt, vil man likevel forventes å produsere en like omfattende oppgave som en gruppe.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon (BØA)
Økonomi og administrasjon (ØABACHELOR)

Forkunnskapskrav

MET3001 eller tilsvarende må være bestått. Forutsetter at man har blitt tatt opp til studieretning. Må ha deltatt på de obligatoriske retningsfagene i 5. semester.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Prosjekt 100/100

Utlevering
20.04.2023

Innlevering
27.04.2023


08:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU