course-details-portlet

AE201816 - Næringsøkonomi - utvalgte næringer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Gruppeoppgave og individuell hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 4/10 24 timer
Gruppeoppgave 6/10

Faglig innhold

Næringsstruktur og faktoravlønning, Skjermet og konkurranseutsatt virksomhet, internasjonal handel, migrasjon, kapitalbevegelser, næringsklyngetori, m.m. Studentene skriver semesteroppgave i form av en bransjeanalyse, hvor man anvender deler av teorigrunnlaget i kurset.

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • ha oversikt over teori om næringsstruktur og faktoravlønning og teori om internasjonal handel i en liten åpen økonomi

Ferdigheter:

  • Kunne anvende teorien til praktisk analyse av næringer

Kompetanse:

  • kunne se emnet i en større økonomisk faglig sammenheng
  • kunne se emnet i et større samfunnsmessig perspektiv
  • kunne tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder i faget

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesninger, øvinger, semesteroppgave og studentpresentasjoner. Direkte interaksjon med det praktiske næringsliv (gjesteforelesninger fra eksterne næringslivsaktører. Det nettbaserte undervisningsverktøyet Blackboard vil bli brukt bl.a. for 1) å lette tilgangen til fagstoff og informasjonsutveksling, 2) foreleser-student kommunikasjon og 3) tester.

Mer om vurdering

Mappearbeidet består av en skriftlig bransjeanalyse. Studentene leverer gruppevis inn skriftlig bransjeanalyse på BlackBoard. De får tilbakemelding fra faglærerne i løpet av 7-10 arbeidsdager. Den skriftlige tilbakemeldingen består i en foreløpig vurdering av kvaliteten på det innleverte arbeidet, med en indikativ karakter på bransjeanalysen, for eksempel, indikativ karakter: B til B-. I tillegg peker faglærerne på noen punkter som kan forbedres og hvordan dette kan gjøres. Studentene får en uke på seg til å gjøre endringer i manuskriptet og levere bransjeanalysen inn på ny, denne gangen i Inspera. NB: De nye avsnittene må skrives med rød skrift slik at faglærerne lett kan identifisere hvilke endringer som er gjort. Alle hjelpemidler er tillatt under arbeidet med bransjeanalysen, inklusive læreboka, studentenes egne notater og alt skriftlig materiell som faglærerne har lagt ut på BlackBoard i løpet av kurset. Den endelige karakteren på bransjeanalysen teller 60 prosent på totalkarakteren.

Studentene avlegger skriftlig hjemmeeksamen i teoripensum med individuell innlevering i Inspera. Studentene vil få tilgang til oppgavesettet i Inspera klokka 12:00 på eksamensdagen, og innlevering skal skje innen 24 timer. Eksamenssettet vil bestå av 2 drøftingsoppgaver. Alle hjelpemidler er tillatt inklusive læreboka, studentenes egne notater og alt skriftlig materiell som faglærerne har lagt ut på BlackBoard i løpet av kurset.

Det gis ikke tilgang til kontinuasjonseksamen ved stryk på gruppeinnlevering. Ved gyldig fravær eller stryk på individuell hjemmeeksamen vil vedkommende kunne avlegge kontinuasjonseksamen i delemnet i den ordinære kontinuasjonsperioden. Dersom en student har bestått begge delemner og fått karakter på kurset, men ønsker å forbedre karakteren, må studenten ta hele kurset på ny og alle vurderingselementer må prøves i ny ordinær eksamen. Den endelige karakteren i teoripensum teller 40 prosent på totalkarakteren.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Obligatorisk. Næringsteori: Lærebok oppgis ved kursstart Tillegg: Materiell som gjennomgås i forelesningene.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for internasjonal forretningsdrift

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Gruppeoppgave og individuell hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 4/10 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Gruppeoppgave 6/10 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 4/10 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU