course-details-portlet

AE201816 - Næringsøkonomi - utvalgte næringer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 60/100 1 semestre
Oppgave 40/100

Faglig innhold

Næringsstruktur og faktoravlønning, Skjermet og konkurranseutsatt virksomhet, internasjonal handel, migrasjon, kapitalbevegelser, næringsklyngetori, m.m.
Studentene skriver semesteroppgave i form av en bransjeanalyse, hvor man anvender deler av teorigrunnlaget i kurset

Læringsutbytte

Kunnskap:
- ha oversikt over teori om næringsstruktur og faktoravlønning og teori om internasjonal handel i en liten åpen økonomi
Ferdigheter:
- Kunne anvende teorien til praktisk analyse av næringer
Kompetanse:
- kunne se emnet i en større økonomisk faglig sammenheng
- kunne se emnet i et større samfunnsmessig perspektiv
- kunne tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder i faget

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, øvinger, tester og studentpresentasjoner. Direkte interaksjon med det praktiske næringsliv (f.eks. bedriftsbesøk), hvis mulig. Det nettbaserte undervisningsverktøyet Blackboard vil bli brukt bl.a. for 1) å lette tilgangen til fagstoff og informasjonsutveksling, 2) foreleser-student kommunikasjon og 3) tester. 

Obligatoriske arbeidskrav:

Obligatorisk gruppearbeid. Muntlig eksamen hvor kandidatene presenterer og forsvarer oppgaven og høres i teoripensum.

Mer om vurdering

Mappearbeidet består av en skriftlig bransjeanalyse. Etter innlevering får studentene skriftlig tilbakemelding fra faglærerne på dette arbeidet, med en foreløpig karakter. Studentene forsvarer den foreløpige karakteren på bransjeanalysen gjennmom en muntlig eksaminasjon, dvs, en muntlig eksamen.
Den endelige karakteren på bransjeanalysen teller 60 prosent på total karakteren.
Studentene avlegger også muntlig eksamen i teoripensum. Denne karakteren teller 40 prosent på totalkarakteren. På muntlig eksamen får Studentene 24 timer på seg til å forberede en presentasjon av en tildelt problemstilling fra pensum. Under forberedelsene er alle hjelpemidler tillatt. Ingen hjelpemidler utover presentasjonen på selve Muntlig eksamen.

Dersom en student stryker ved en av deleksamenene, eller har hatt gyldig fravær, vil vedkommende avlegge kontinuasjonseksamen i delemnet i den ordinære kontinuasjonsperioden. Dersom studenten stryker på kontinuasjonseksamen, må studenten ta ny ordinær eksamen kun i det delemnet vedkommende strøk i. Dersom en student har bestått begge delemner og fått karakter på kurset, men ønsker å forbedre karakteren, må studenten ta hele kurset på ny og alle vurderingselementer må prøves i ny ordinær eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Obligatorisk.

Næringsteori:
Lærebok oppgis ved kursstart

Tillegg:
Materiell som gjennomgås i forelesningene.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for internasjonal forretningsdrift

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Mappevurdering 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Muntlig eksamen 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering 60/100

Utlevering 21.04.2021

Innlevering 23.04.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave (1) 40/100

Utlevering 20.05.2021

Innlevering 21.05.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU