AE101408 - Makroøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet er en innføring i makroøkonomi og gir innsikt i økonomien til et land. Det gis en innføring i sentrale begreper i makroøkonomi og det presenteres makroøkonomiske modeller som brukes til å drøfte hvordan økonomien påvirkes av endringer i nasjonale og internasjonale forhold, slik som konjunkturendringer og endringer i den økonomiske politikken.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer:
- om makroøkonomiske mål og virkemidler
- definisjoner av de sentrale makroøkonomiske begrepene I
nasjonalregnskapet, og om de regnskapsmessige sammenhenger som
gjelder innenfor nasjonalregnskapet
- sentrale makroøkonomiske sammenhenger, og hvordan disse sammenhengene
kan integreres i makroøkonomiske modeller relevant for norsk økonomi
- om penge- og valutamarkedet, spesielt om hvordan valutakursen blir
bestemt
- om sentrale tema som arbeidsledighet, inflasjon, og økonomisk vekst

Ferdigheter
Du skal kunne:
-forstå de sentrale nasjonalregnskapsbegrepene og sammenhengen mellom
disse
- framstille og løse makroøkonomiske modeller matematisk og grafisk,
samt anvende modellene til å drøfte de økonomiske virkningene av
finans-, penge- og valutapolitikk
- forklare konjunktursykluser og diskutere tiltak for å stabilisere
økonomien
- drøfte ulike typer av arbeidsledighet, og forklare sammenhengen
mellom inflasjon og arbeidsledighet
- anvende den økonomiske teorien på norske forhold

Generell kompetanse
Du skal kunne:
- følge økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel I
forbindelse med offentlig debatt og faglige utredninger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Øvingsopplegg. Læremiddelsystem vil bli brukt til informasjonsutveksling.

Obligatoriske arbeidskrav:
En obligatorisk gruppeinnlevering (inntil 4 personer) som skal være godkjent før en får gå opp til endelig eksamen. Obligatorisk oppgave skal ikke leveres på nytt ved senere forsøk på eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk forkrav

Mer om vurdering

4 timers individuell skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 18.05.2018 09:00 Gymsal , Datalab C225 , Datalab C226
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.