course-details-portlet

AAR6043 - Vitenskapelige metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Som introduksjon til Masteroppgaven, gjennomfører studentene et obligatorisk metodekurs, som gir innføring i grunnleggende metodelære for forskningsbaserte oppgaver. Emnet skal være et forprosjekt til masteroppgaven der studentene i løpet av semesteret velger tema for oppgaven. I emnet gjennomgås relevant teori og metoder og grunnleggende begreper ved bruk av kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Redegjørelse for forskningsdesign med vekt på sammenhengen mellom tema, problemstilling, forskningsspørsmål og anvendelse av relevant teori og metoder. Krav til masteroppgaver med hensyn til struktur, språk, referanse- og teoribruk blir gjennomgått. I kurset vil studentene lage et forslag til forskningsdesign og et individuelt prosjektarbeid som basis for masteroppgaven med vekt på metodebruk

Læringsutbytte

KUNNSKAP - kandidaten; - har inngående kunnskap om krav til masteroppgave når det gjelder struktur, innhold, forskningsdesign, referansebruk og omfang - har kunnskap om teorier og metoder for å gjøre undersøkelser innen relevante tema - kjenne til kvantitative og kvalitative metoder.

FERDIGHETER - kandidaten; - har inngående ferdigheter til formulere problemstilling og forskningsspørsmål, og se sammenhengen mellom problemstilling, teori og metode - kan vurdere relevant metodebruk og foreslå bruk av kvantitative og/eller kvalitative metoder i arbeidet med masteroppgaven - kan gjennomføre et selvstendig, mindre prosjektarbeid under veiledning og i tråd med god praksis

GENERELL KOMPETANSE - kandidaten; - kan lage et arbeidsopplegg og en disposisjon for masteroppgaven - kan identifisere mulige utfordringer knyttet til teoribruk, tilgang til data og mulige konsekvenser med hensyn til forskningsdesign

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger à tre dager med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Forelesninger og mindre øvinger. Skisse for tema for masteroppgaven leveres til andre samling. Samling 2 vil vanligvis legges til et annet sted enn Trondheim og vil bli informert ca. et halvt år i forkant. Denne samlingen regnes som frivillig. Egne utgifter knyttet til reise og overnatting dekkes av studentene.

Studenter som ikke deltar på andre samling vil få et alternativt opplegg.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innlevert prosjektskisse

Mer om vurdering

Vurdering foregår på bakgrunn av prosjektoppgave, individuelt eller i samarbeid med en annen student. En forstudierapport på 2-3 sider med en kort beskrivelse av tematikk, problemstilling, forskningsspørsmål og relevant metode og teori leveres før samling 2. I samling 2 blir forstudierapporten diskutert og det gis en tilbakemelding på denne for videre bearbeiding og utvikling av endelig prosjektoppgave. En må bestå emnet for å få begynne på masteroppgaven

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Eiendomsutvikling og -forvaltning (MEIENDOM)

Forkunnskapskrav

Deltakelse krever at du har fått opptak til Erfaringsbasert masterprogram i eiendomsutvikling og -forvaltning. Søk via NTNUs EVU-web. Ett av følgende utdanningsløp må være fullført og bestått for å få opptak: bachelorgrad (minimum 180 studiepoeng), cand.mag.-grad, annen grad av minimum 3 års omfang. I tillegg kreves minimum 2 års relevant yrkeserfaring.

Deltakere må ha gjennomført de andre emnene i masterprogrammet.

Kursmateriell

Forelesningsnotat / kompendium. Diverse lærebøker og artikkelsamlinger.

Litteraturlsite legges ut i forkant av første samling.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering
02.05.2024

Innlevering
15.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU