course-details-portlet

AAR6043 - Vitenskapelige metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Som introduksjon til Masteravhandlingsdelen, gjennomfører studentene et obligatorisk metodekurs, som gir innføring i grunnleggende metodelære for forskningsbaserte oppgaver.


Emnet skal være et forprosjekt til masteroppgaven der studentene i løpet av semesteret velger tema for oppgaven. Faget gjennomgår relevant teori og metoder og grunnleggende begreper ved bruk av kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Redegjørelse for forskningsdesign med vekt på sammenhengen mellom tema, problemstilling, forskningsspørsmål og anvendelse av relevant teori og metoder. Krav til masteroppgaver med hensyn til struktur, språk, referanse- og teoribruk blir gjennomgått. I kurset vil studentene lage et forslag til forskningsdesign og et individuelt prosjektarbeid som basis for masteroppgaven med vekt på metodebruk

Læringsutbytte

KUNNSKAP - kandidaten; - har inngående kunnskap om krav til masteroppgave når det gjelder struktur, innhold, forskningsdesign, referansebruk og omfang - har kunnskap om teori og metode for å gjøre undersøkelser innen relevante tema - kjenne til kvantitative og kvalitative metoder. FERDIGHETER - kandidaten; - har inngående ferdigheter til formulere problemstilling og forskningsspørsmål, og se sammenhengen mellom problemstilling, teori og metode - kan vurdere relevant metodebruk og foreslå bruk av kvantitative og/eller kvalitative metoder i arbeidet med masteroppgaven - kan gjennomføre et selvstendig, mindre prosjektarbeid under veiledning og i tråd med god praksis GENERELL KOMPETANSE - kandidaten; - kan lage et arbeidsopplegg og en disposisjon for masteroppgaven - kan identifisere mulige utfordringer knyttet til teoribruk, tilgang til data og mulige konsekvenser med hensyn til forskningsdesign

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og mindre øvinger.
Skisse for tema, problemstilling, teori og metode for masteroppgaven leveres til andre samling. Samling 2 er lagt til Røros.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innlevert prosjektskisse

Mer om vurdering

Vurdering foregår på bakgrunn av prosjektoppgave, individuelt eller i samarbeid med en annen student. En forstudierapport på 2-3 sier med en kort beskrivelse av tematikk, problemstilling, forskningsspørsmål og relevant metode og teori leveres før samling 2. I samling 2 blir forstudierapporten diskutert og det gis en tilbakemelding på denne for videre bearbeiding og utvikling aav endelig prosjektoppgave.

En må bestå emnet for å få begynne på masteroppgaven.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Eiendomsutvikling og -forvaltning (MEIENDOM)

Forkunnskapskrav

Må ha gjennomført de andre emnene i masterprogrammet

Kursmateriell

Forelesningsnotat / kompendium
Diverse lærebøker og artikkelsamlinger

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU