course-details-portlet

AAR6041 - Introduksjon til fagområdet & FM, Eiendomsforvaltning og service

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektoppgave; gruppearbeid eller individuell
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave; gruppearbeid eller individuell 100/100 ALLE

Faglig innhold

Introduksjon til fagområdet. De to første dagene av masterprogrammet gir en oversikt over fagområdet hvor viktige faglige perspektiver blir introdusert. Innhold og læringsmålene for programmet og de ulike emnene blir gjennomgått og krav og forventninger mht akademisk tilnærming blir belyst.

Eiendomsforvaltning/Facility Management omfatter grunnleggende kunnskap om definisjoner, roller og drivere, strategier, ledelsesprosesser og organiseringsalternativer. Emnet dekker hele skalaen fra forvaltning av porteføljer med fokus på eiendomsverdier, til brukstilpasset drift både i egen regi og som kjøpte tjenester. Støttetjenester tilknyttet eiendommene og til brukerne omfattes også i kurset. Det legges vekt på virksomhetsstyring og verdiskaping både i eiendommene og til dem som bruker eiendommene, og hvordan områdene bærekraft, sikkerhet og digitalisering bør utføres på strategisk nivå for å sikre verdi for eier og bruker av bygget. Forutsetninger for driftsoptimalisering i egen regi eller via kjøp av tjenester samt utvikling av tjenestekjøpsavtaler vektlegges. Det legges også vekt på betydningen av driftsaspekter inn i tidligfase prosjektutvikling i BAE næringen. Undervisningen har en teoretisk tilnærming med praktiske eksempler på strategisk nivå. Studentene forventes å gjøre egne vurderinger og refleksjoner rundt det som presenteres i studiet.

Læringsutbytte

Etter INTRO-kurset skal studentene ha • Grunnleggende kunnskap om de ulike emnene i masterprogrammet - og studiets gjennomgående, faglige perspektiv. • Innblikk i de akademiske forventningene som venter dem som masterstudenter. • Kjennskap til de andre studentene, med det formål å skape en god ramme for framtidig erfaringsutveksling og læring. FM,

EIENDOMSFORVALTNING OG SERVICE Kunnskap - kandidaten; • Har god kunnskap om hva som menes med god eiendomsforvaltning og hvilke kriterier som ligger til grunn. • Har god kunnskap om grunnleggende definisjoner, teorier, standarder og utviklingstrekk innen faget i en internasjonal kontekst. • Har god kunnskap om roller, drivere, eierskapsformer og alternative styringsmodeller. • Har god kompetanse for utviklings av eiendomsstrategier. • Har god kunnskap når det gjelder kriterier ved valg av organisering inklusive kompetanse, kapasitet og markedsvurderinger. • Har god kunnskap om verktøy for å sikre verdiskaping, herunder metoder for benchmarking og evaluering av effekt- og resultatmål. • Har god kunnskap om metodikk for virksomhets- og økonomistyring i sammenheng med forbedringsprosesser. • Har god kunnskap om hva som er kritisk bestiller- og leverandørkompetanse for å oppnå gode tjenesteavtaler med SLA-er (Service Level Agreements/tjenestenivåavtaler) og KPI-er (Key Performance Indicator / hovedindikator for ytelse). • Har grunnleggende kunnskap om prinsipper for kommunikasjon med kjernevirksomheten og beslutningstakere. • Har kunnskap om endrings- og prosjektledelse innen eiendomsforvaltning. • Har kunnskap om fasene for levetiden til et bygg, og betydningen av levetidsvurderinger i tidlig fase byggeprosjekter. • Har grunnleggende kunnskap om betydningen av forskning, innovasjon, sirkulærøkonomi, bærekraft og digitalisering for å oppnå god eiendomsforvaltning, i et bruker, eier, forvalter og samfunnsperspektiv.

Ferdigheter - kandidaten; • Kan anvende kunnskapene for utvikling av strategier, organisering, gjennomføringsplaner og ledelsesformer som er godt tilpasset den kjernevirksomheten som skal understøttes. • Kan gjennomføre planmessig styring av god eiendomsforvaltning både ved intern og ekstern tjenesteproduksjon. • Kan anvende ulike typer virkemidler i forbedrings- og endringsprosesser, tilpasset kontekst.

Generell kompetanse - kandidaten; •Ser eiendomsforvaltning i et helhetsperspektiv for virksomheten som eiendommer og tjenester skal understøtte. •Kan sørge for at nye initiativ og tilpasninger kan tas i tide og alle former for endringer kan bidra til verdiskaping og skje i takt med virksomhetens behov. •Forstår samspillet mellom mennesker, organisasjon, bygninger og tjenesteprosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger à tre dager med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Andre samling er i Oslo, med besøk hos en eller flere virksomheter som presenterer sine strategier for Facility Management. Undervisningen inkluderer to korte filmer sendt ut til studentene før første samling, tradisjonelle forelesningstimer, refleksjonsoppgaver, gjesteforelesninger som avsluttes med paneldiskusjoner, gruppearbeid og mulighet til felles gjennomgang av prosjektoppgave i plenum. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakern.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse i undervisning
  • Godkjente øvinger
  • Gruppeoppgave må vurderes som bestått før innlevering av prosjektoppgave

Mer om vurdering

Karakter i emnet på grunnlag av prosjektoppgave, gruppearbeid eller individuell. Gruppearbeid og gruppeoppgave er obligatorisk. Gruppeoppgaven må vurderes som bestått før innlevering av prosjektoppgave

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Eiendomsutvikling og -forvaltning (MEIENDOM)

Kursmateriell

Haugen, T B; Sæbø, O E og Foss, M (2020) Eiendomsforvaltning. Facility Management. Fagbokforlaget.

Forelesninger/kompendier Utvalg fra diverse lærebøker og artikkelsamlinger

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektoppgave; gruppearbeid eller individuell

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjektoppgave; gruppearbeid eller individuell 100/100 ALLE

Utlevering
05.10.2022

Innlevering
10.10.2022


09:30


16:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU