course-details-portlet

AAR6041 - Introduksjon til fagområdet & FM, Eiendomsforvaltning og service

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Introduksjon til fagområdet.
De to første dagene av masterprogrammet gir en oversikt over fagområdet hvor viktige faglige perspektiver blir introdusert. Innhold og læringsmålene for programmet og de ulike emnene blir gjennomgått og krav og forventninger mht akademisk tilnærming blir belyst.

Eiendomsforvaltning/Facility Management omfatter grunnleggende kunnskap om definisjoner, strategier, roller, ledelsesprosesser og organiseringsalternativer. Emnet dekker hele skalaen fra forvaltning av porteføljer med fokus på eiendomsverdier, til brukstilpasset drift både i egen regi og som kjøpte tjenester. Støttetjenester tilknyttet eiendommene og til brukerne omfattes også i kurset. Det legges vekt på virksomhetsstyring og verdiskaping både i eiendommene og til dem som bruker eiendommene, og hvordan områdene bærekraft, sikkerhet og digitalisering bør utføres på strategisk nivå for å sikre verdi for eier og bruker av bygget. Forutsetninger for driftsoptimalisering i egen regi eller via kjøp av tjenester samt utvikling av tjenestekjøpsavtaler vektlegges. Det legges også vekt på betydningen av driftsaspekter inn i tidligfase prosjektutvikling i BAE næringen. Undervisningen har en teoretisk tilnærming med praktiske eksempler på strategisk nivå. Studentene forventes gjøre egne vurderinger og refleksjoner rundt det som presenteres i studie.

Læringsutbytte

Etter INTRO-kurset skal studentene ha
• Grunnleggende kunnskap om de ulike emnene i masterprogrammet - og studiets gjennomgående, faglige perspektiv.
• Innblikk i de akademiske forventningene som venter dem som masterstudenter.
• Kjennskap til de andre studentene, med det formål å skape en god ramme for framtidig erfaringsutveksling og læring.

FM, EIENDOMSFORVALTNING OG SERVICE
Kunnskap - kandidaten;
• Har god kunnskap om grunnleggende definisjoner, standarder og utviklingstrekk innen faget.
• Har god kunnskap om roller, eierskapsformer og alternative styringsmodeller.
• Har god kunnskap når det gjelder kriterier ved valg av organisering og typiske organiseringsmodeller.
• Har god kunnskap om verktøy for økonomistyring og verdiskaping, herunder metoder for benchmarking av kostnader og kvalitetsmål.
• Har god kunnskap om bestiller kompetanse service og støttetjenester og utvikling av SLA-er (Service Level Agreements/tjenestenivåavtaler) og KPI-er (Key Performance Indicator / hovedindikator for ytelse).
• Har grunnleggende kunnskap om kommunikasjonsbehov i eiendomsforvaltning/FM og gode kommunikasjonsteknikker, spesielt med fokus på kommunikasjon med kjernevirksomheten.

Ferdigheter - kandidaten;
• Kan anvende kunnskapene for utvikling av strategier, organisering, gjennomføringsplaner og ledelsesformer som er godt tilpasset den kjernevirksomheten som skal understøttes og hensyn til bærekraft og samfunnsansvar.
• Kan gjennomføre planmessig styring av kvalitetskrav og service-/støttetjenester etter gode økonomiske prinsipper og verdiskapingsmål både ved intern tjenesteproduksjon og i avtalte tjenestekjøp.
• Kan anvende ulike typer virkemidler i forbedrings- og endringsprosesser, som benchmarking, brukerundersøkelser og kommunikasjonsmetoder.


Generell kompetanse - kandidaten;
•Ser eiendomsforvaltning/Facility Management i et helhetsperspektiv i det strategiske bilde til den virksomheten som eiendommer og tjenester skal understøtte.
•Kan sørge for at nye initiativ og tilpasninger kan tas i tide og alle former for endringer kan bidra til verdiskaping og skje i takt med virksomhetens behov.Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger à tre dager med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Andre samling er i Oslo, med besøk hos en eller flere virksomheter som presenterer sine strategier for Facility Management. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakern.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse i undervisning
  • Godkjente øvinger
  • Gruppeoppgave må vurderes som bestått før innlevering av prosjektoppgave

Mer om vurdering

Karakter i emnet på grunnlag av prosjektoppgave; gruppearbeid eller individuell. gruppearbeid og gruppeoppgave er obligatorisk. Gruppeoppgaven må vurderes som bestått før innlevering av prosjektoppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Eiendomsutvikling og -forvaltning (MEIENDOM)

Kursmateriell

Forelesninger/kompendier
Utvalg fra diverse lærebøker og artikkelsamlinger

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering 29.09.2020

Innlevering 12.10.2020

Utlevering 14:45

Innlevering 16:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU