course-details-portlet

AAR6041 - Introduksjon til fagområdet & FM, Eiendomsforvaltning og service

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektoppgave; gruppearbeid eller individuell
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave; gruppearbeid eller individuell 100/100 A

Faglig innhold

Introduksjon til fagområdet. De to første dagene av masterprogrammet gir en oversikt over fagområdet hvor viktige faglige perspektiver blir introdusert. Fagområdets betydning og ansvar for å ivareta en bærekraftig utvikling og forvaltning vektlegges. Innhold og læringsmålene for programmet og de ulike emnene blir gjennomgått og krav og forventninger mht akademisk tilnærming blir belyst.

Eiendomsforvaltning/Facility Management inkluderer grunnleggende kunnskap om definisjoner, roller og drivere, strategier, verdiaspekter, ledelsesprosesser og organiseringsalternativer. Emnet dekker hele skalaen fra forvaltning av store porteføljer til drift av enkelt bygg, både i egen regi og hjelp av kjøp av kapasitet og kompetanse. Bærekraft, digitalisering, standardisering og kompetanseutvikling betones gjennomgående. Både med hensyn til generell forståelse, men også med konkrete ferdigheter for utøve helhetlig, god eiendomsforvaltning i et livsløpsperspektiv. Det formidles en «sense of urgency» knyttet til bærekraft, og bruk av teknologi, som ramme rundt hele kurset.

Det legges også vekt på betydningen av erfaring fra drift av eksisterende bygningsmasse inn i tidligfase eiendomsprosjektutvikling. Undervisningen har en teoretisk tilnærming, men har mange tverrfaglige, praktiske, eksempler på strategisk nivå. Studentene forventes å gjøre egne vurderinger og refleksjoner rundt det som presenteres i studiet, og inviteres til å delta aktivt i all undervisning.

Læringsutbytte

Etter INTRO-kurset skal studentene ha • Grunnleggende kunnskap om de ulike emnene i masterprogrammet - og studiets gjennomgående, faglige perspektiv. • Innblikk i de akademiske forventningene som venter dem som masterstudenter. • Kjennskap til de andre studentene, med det formål å skape en god ramme for framtidig erfaringsutveksling og læring. • God forståelse for behovet for radikale grep med hensyn til en bærekraftig eiendomsutvikling og forvaltning

EIENDOMSFORVALTNING OG SERVICE Kunnskap - kandidaten; • Kunnskap om sammenhengen mellom bærekraft, bruk av teknolog og god eiendomsforvaltning, og hvilke virkemidler som kan brukes for å oppnå endring • Har god kunnskap om hva som menes med god eiendomsforvaltning og hvilke kriterier som ligger til grunn. • Har god kunnskap om grunnleggende definisjoner, teorier, standarder og utviklingstrekk innen faget i en internasjonal kontekst. • Har god kunnskap om roller, drivere, eierskapsformer og alternative styringsmodeller. • Har god kompetanse for utviklings av eiendomsstrategier. • Har god kunnskap når det gjelder kriterier ved valg av organisering inklusive kompetanse, kapasitet og markedsvurderinger. • Har god kunnskap om verktøy for å sikre verdiskaping, herunder metoder for benchmarking og evaluering av effekt- og resultatmål. • Har god kunnskap om metodikk for virksomhets- og økonomistyring i sammenheng med forbedringsprosesser. • Har god kunnskap om hva som er kritisk bestiller- og leverandørkompetanse for å oppnå gode tjenesteavtaler med SLA-er (Service Level Agreements/tjenestenivåavtaler) og KPI-er (Key Performance Indicator / hovedindikator for ytelse). • Har grunnleggende kunnskap om prinsipper for kommunikasjon med kjernevirksomheten og beslutningstakere. • Har kunnskap om endrings- og prosjektledelse innen eiendomsforvaltning. • Har kunnskap om fasene for levetiden til et bygg, og betydningen av levetidsvurderinger i tidlig fase byggeprosjekter. • Har grunnleggende kunnskap om betydningen av forskning, innovasjon, sirkulærøkonomi, bærekraft og digitalisering for å oppnå god eiendomsforvaltning, i et bruker, eier, forvalter og samfunnsperspektiv.

Ferdigheter - kandidaten; • Kan anvende kunnskapene for utvikling av strategier, organisering, gjennomføringsplaner og ledelsesformer som er godt tilpasset den kjernevirksomheten som skal understøttes. • Kan gjennomføre planmessig styring av god eiendomsforvaltning både ved intern og ekstern tjenesteproduksjon. • Kan anvende ulike typer virkemidler i forbedrings- og endringsprosesser, tilpasset kontekst. Spesielt virkemidler for å oppnå radikale grep for å oppnå bærekraftig eiendomsutvikling og forvaltning, og bruk av teknologi knyttet til dette.

Generell kompetanse - kandidaten; •Ser eiendomsforvaltning i et helhetsperspektiv for virksomheten som eiendommer og tjenester skal understøtte. •Kan sørge for at nye initiativ og tilpasninger kan tas i tide og alle former for endringer kan bidra til verdiskaping og skje i takt med virksomhetens behov. •Forstår samspillet mellom mennesker, organisasjon, bygninger og tjenesteprosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger à tre dager med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Andre samling er i Oslo, med besøk hos en eller flere «beste praksis virksomheter» som presenterer sine modeller for FM/eiendomsforvaltning. Undervisningen inkluderer to korte filmer sendt ut til studentene før første samling, tradisjonelle forelesningstimer, refleksjonsoppgaver, gjesteforelesninger som avsluttes med paneldiskusjoner, gruppearbeid og mulighet til felles gjennomgang av prosjektoppgave i plenum. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse i undervisning
  • Godkjente øvinger
  • Gruppeoppgave må vurderes som bestått før innlevering av prosjektoppgave

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse i undervisning
  • Godkjente øvinger
  • Gruppeoppgave må vurderes som bestått før innlevering av prosjektoppgave

Mer om vurdering

Karakter i emnet på grunnlag av prosjektoppgave, gruppearbeid eller individuell. Gruppearbeid og gruppeoppgave er obligatorisk. Gruppeoppgaven må vurderes som bestått før innlevering av prosjektoppgave.

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Eiendomsutvikling og -forvaltning (MEIENDOM)

Kursmateriell

Haugen, T B; Sæbø, O E og Foss, M (2020) Eiendomsforvaltning. Facility Management. Fagbokforlaget.

Forelesninger/kompendier Utvalg fra diverse lærebøker og artikkelsamlinger

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektoppgave; gruppearbeid eller individuell

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjektoppgave; gruppearbeid eller individuell 100/100 A

Utlevering
04.10.2023

Innlevering
09.10.2023


16:00


16:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU