course-details-portlet

AAR6037 - Bærekraftig transformasjon av bygninger

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Emnet gir innføring i forvaltning, utvikling og ombygging av eksisterende bygninger, eiendommer og by / tettstedsområde. Dette omfatter kunnskap om eldre byggeteknikk, bygningstekniske analyse og rehabiliteringsmetoder for eksisterende bygninger. Dette omfattar også ombruk og ny bruk av bygningar, bygningsdeler og materialer sett i et sirkulærøkonomiperspektiv med vurdering av klimagassutslepp og bærekraft for ulike løysinger.
Emnet gir innføring i ulike metodar og standarder for å gjennomføre evaluering av bygningar gjennom hele livsløpet. Emnet omfatter tema som ombyggingsteknikk, byggeskikk og byggemåter, bygningsvern, miljøsanering, samt verktøy og metoder for å gjennomføre livsløpsanalyser, tilstandsanalyser, evaluering av bygningers funksjonalitet og tilpasningsdyktighet, nøkkeltall og vedlikeholdsplanlegging.

Læringsutbytte

KUNNSKAP - kandidaten skal
-Ha grunnleggende kunnskap om metoder for å analysere eksisterende bygningers egenskaper, tilstand og potensial.
- Kjenne samfunnsmessige rammebetingelser som bygningspolitiske mål, lovgivning, miljø og ressurskrav.
- Kunnskap om metoder for bærekraftig bygningsforvaltning og utvikling.

FERDIGHETER - kandidaten skal
- Kunne vurdere, velge ut og anvende relevante metoder og verktøy ved ulike oppgaver knyttet til ombygging og forvaltning av bygninger.

GENERELL KOMPETANSE - kandidaten skal
- Forstå verdien av å bevare og utvikle den eksisterende bygningsmassen og kunne gjøre det på en teknisk, funksjonell og bærekraftig måte.

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbasert i to deler. Læringsaktivitetene består av en blanding av forelesninger, gruppeoppgaver, befaringer og diskusjoner i plenum. Ved for få søkere, kan kurset bli avlyst eller utsatt.

Mer om vurdering

Prosjektoppgave hvor studenten tar utgangspunkt i et selvvalgt bygg som skal vurderes ombygd. Oppgaven er todelt, del 1 består i å beskrive valg av bygning, situasjonen, arkitektonisk og byggeteknisk løsninger samt beskrive bygningens utfordringer og muligheter i forhold til forvaltning, vern og mulig transformasjon og ombygging for nye funksjoner og bruk. Del 2 består i å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse av bygget samt utføre flere analyser og gjøre bærekraftsvurderinger av bygget. Rapporten skal munne ut i en rekke anbefalinger for videre utvikling av bygningen og/eller eiendommen og området.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur, etter- og videreutdanning (ARAEVU)
Eiendomsutvikling og -forvaltning (MEIENDOM)

Forkunnskapskrav

Deltakelse krever at du har fått opptak til Erfaringsbasert masterprogram i eiendomsutvikling og -forvaltning. Søk via NTNUs EVU-web.

Ett av følgende utdanningsløp må være fullført og bestått for å få opptak: bachelorgrad (minimum 180 studiepoeng), cand.mag.-grad, annen grad av minimum 3 års omfang. I tillegg kreves minimum 2 års relevant yrkeserfaring.

Kursmateriell

Forelesningsnotater/kompendium.
Utdrag fra ulike lærebøker og artikler

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygningsforvaltning
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering 08.12.2020

Innlevering 16.12.2020

Utlevering 08:15

Innlevering 16:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU