course-details-portlet

AAR6037 - Bærekraftig transformasjon av bygninger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 1 semestre A

Faglig innhold

Emnet omhandler bærekraftig forvaltning, drift, vedlikehold (FDV) og utvikling og transformasjon av eksisterende bygninger, eiendommer og by / tettstedsområder. Dette omfatter også ombruk og ny bruk av bygninger, bygningsdeler og materialer sett i et sirkulærøkonomisk perspektiv med vurdering av klimagassutslipp og bærekraft for ulike løsninger. Samfunnsmessige rammebetingelser som bygningspolitiske mål, lovgivning, miljø og ressurskrav blir berørt. Utfordringer knyttet til drift og vedlikeholdsplanlegging av eksisterende bygningsmasse blir belyst. Ulike verdiperspektiver knyttet til arkitektoniske, kulturelle, historiske og bruksmessige aspekter blir behandlet. Emnet omfatter temaer som ombyggingsteknikk, byggeskikk og byggemåter, bygningsvern, samt spesielle forhold knyttet til årskostnadsberegninger (LCC - Life Cycle Costs) og livsløpsanalyser (LCA- Life Cycle Assesment) . Det gis en innføring i teknisk tilstandsvurdering og -analyse på nivå 1 i NS3424 Emnet gir kunnskap om klassifisering av bygg gjennom nasjonale og internasjonale sertifiseringsordninger (eksempler: BREEAM in-Use, Miljøfyrtårn, Svanemerking og EU’s taksonomi). Emnet gir en innføring i aktuelle metoder og verktøy som brukes for å få oversikt over bygningers tekniske -, funksjonelle ytelser (brukervennlighet) og tilpasningsevne for å møte nye krav i livsløpet (gjenbruk), og som gjør at en kan vurdere potensialet for bygg / portefølje av bygninger som utgangspunkt for en transformasjonsprosess. Disse analysene er et grunnlag for å minimere gapet mellom ytelse og dagens krav og regelverk.

Læringsutbytte

Kunnskap - kandidaten:

 • Kjenner til samfunnsmessige rammebetingelser som bygningspolitiske mål, lovgivning, miljø og ressurskrav
 • Kjenner til utfordringer knyttet til drift, vedlikehold og utvikling av av eksisterende bygninger over bygningens planlagte bruks-/ levetid
 • Har god kunnskap om metoder for å analysere eksisterende bygningers egenskaper, tilstand og potensial med tanke på ombygging/transformasjon
 • Har kunnskap om metoder for bærekraftig forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og transformasjon av eksisterende bygninger.
 • Har kunnskap om klassifisering av bygg gjennom nasjonale og internasjonale sertifiseringsordninger

Ferdigheter - kandidaten

 • Kan vurdere, velge ut og anvende relevante metoder og verktøy ved ulike oppgaver knyttet til ombygging, drift og forvaltning av bygninger
 • Kan gjennomføre tilstandsanalyser og bruke andre analysemetoder for å forstå byggets potensiale for ombygging / transmisjon
 • Kan foreta grove kostnadsvurderinger og livssyklusanalyser

Generell kompetanse - kandidaten

 • Kandidaten skal forstå verdien av å forvalte og utvikle den eksisterende bygningsmassen og kunne gjøre det på en teknisk, funksjonell og bærekraftig måte
 • Forstå tekniske -, miljømessige -, økonomiske og sosial forhold i ledelse av ombygging / transformasjon av bygninger
 • Forstå og kunne vurdere potensiale for ombruk/gjenvinning ved transformasjon, vedlikehold og utvikling av eksisterende bygninger
 • Har innsikt i ulike klassifisering- / sertifiseringsordninger for utvikling av mer bærekraftige løsninger ved transformasjon av eksisterende bygningsmasse

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbasert i to deler. Læringsaktivitetene består av en blanding av forelesninger, gruppeoppgaver, befaringer og diskusjoner i plenum.

Mer om vurdering

Prosjektoppgave hvor studenten tar utgangspunkt i et selvvalgt bygg som skal vurderes ombygd. Oppgaven er todelt, del 1 består i å beskrive valg av bygning, situasjonen, arkitektonisk og byggeteknisk løsninger samt beskrive bygningens utfordringer og muligheter i forhold til forvaltning, vern og mulig transformasjon og ombygging for nye funksjoner og bruk. Del 2 består i å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse av bygget samt utføre flere analyser og gjøre bærekraftsvurderinger av bygget. Rapporten skal munne ut i en rekke anbefalinger for videre utvikling av bygningen og/eller eiendommen og området.

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Eiendomsutvikling og -forvaltning (MEIENDOM)

Forkunnskapskrav

Deltakelse krever at du har fått opptak til Erfaringsbasert masterprogram i eiendomsutvikling og -forvaltning. Søk via NTNUs EVU-web. Ett av følgende utdanningsløp må være fullført og bestått for å få opptak: bachelorgrad (minimum 180 studiepoeng), cand.mag.-grad, annen grad av minimum 3 års omfang. I tillegg kreves minimum 2 års relevant yrkeserfaring.

Kursmateriell

Pensumbok (Eiendomsforvaltning, Facility management, Haugen et al. 2020), Artikler, NS-Standarder, St.meldinger, utdrag fra ulike lærebøker med mer. Forelesningsnotater.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bygningsforvaltning
 • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering
08.12.2023

Innlevering
15.12.2023


08:00


16:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU