course-details-portlet

AAR6037 - Bærekraftig transformasjon av bygninger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Emnet gir innføring i bærekraftig forvaltning, utvikling og transformasjon av eksisterende bygninger, eiendommer og by / tettstedsområde. Dette omfatter kunnskap om eldre byggeteknikk, bygningstekniske analyse og rehabiliteringsmetoder for eksisterende bygninger. Dette omfattar også ombruk og ny bruk av bygningar, bygningsdeler og materialer sett i et sirkulærøkonomiperspektiv med vurdering av klimagassutslepp og bærekraft for ulike løysinger. Emnet gir innføring i ulike metodar og standarder for å gjennomføre evaluering av bygninger gjennom hele livsløpet. Emnet omfatter tema som ombyggingsteknikk, byggeskikk og byggemåter, bygningsvern, miljøsanering, samt verktøy og metoder for å gjennomføre livsløpsanalyser, tilstandsanalyser, evaluering av bygningers funksjonalitet og tilpasningsdyktighet, nøkkeltall og vedlikeholdsplanlegging.

Læringsutbytte

KUNNSKAP: Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap om metoder for å analysere eksisterende bygningers egenskaper, tilstand og potensial. Samfunnsmessige rammebetingelser som bygningspolitiske mål, lovgivning, miljø og ressurskrav skal også være kjent. Kandidaten skal ha kunnskap om metoder for bærekraftig forvaltning, utvikling og transformasjon av eksisterende bygninger.

FERDIGHETER: Kandidaten skal kunne vurdere, velge ut og anvende relevante metoder og verktøy ved ulike oppgaver knyttet til ombygging og forvaltning av bygninger.

GENERELL KOMPETANSE: Kandidaten skal forstå verdien av å bevare og utvikle den eksisterende bygningsmassen og kunne gjøre det på en teknisk, funksjonell og bærekraftig måte.

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbasert i to deler. Læringsaktivitetene består av en blanding av forelesninger, gruppeoppgaver, befaringer og diskusjoner i plenum.

Mer om vurdering

Prosjektoppgave hvor studenten tar utgangspunkt i et selvvalgt bygg som skal vurderes ombygd. Oppgaven er todelt, del 1 består i å beskrive valg av bygning, situasjonen, arkitektonisk og byggeteknisk løsninger samt beskrive bygningens utfordringer og muligheter i forhold til forvaltning, vern og mulig transformasjon og ombygging for nye funksjoner og bruk. Del 2 består i å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse av bygget samt utføre flere analyser og gjøre bærekraftsvurderinger av bygget. Rapporten skal munne ut i en rekke anbefalinger for videre utvikling av bygningen og/eller eiendommen og området.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur, etter- og videreutdanning (ARAEVU)
Eiendomsutvikling og -forvaltning (MEIENDOM)

Forkunnskapskrav

Deltakelse krever at du har fått opptak til Erfaringsbasert masterprogram i eiendomsutvikling og -forvaltning. Søk via NTNUs EVU-web. Ett av følgende utdanningsløp må være fullført og bestått for å få opptak: bachelorgrad (minimum 180 studiepoeng), cand.mag.-grad, annen grad av minimum 3 års omfang. I tillegg kreves minimum 2 års relevant yrkeserfaring.

Kursmateriell

Pensumbok (Eiendomsforvaltning, Facility management, Haugen et al. 2020), Artikler, NS-Standarder, St.meldinger, utdrag fra ulike lærebøker med mer. Forelesningsnotater.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygningsforvaltning
  • Arkitektur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering
07.12.2022

Innlevering
16.12.2022


12:30


16:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU