course-details-portlet

AAR6036 - Eiendoms- og områdeutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Emnet eiendomsutvikling gir en innføring i de ulike faser i eiendomsutvikling. Kurset setter søkelys på et fagområde hvor den faglige utviklingen er tydelig aktørdrevet, også i dreiningen mot mer bærekraftige prosesser og resultat. Rammebetingelser, den underliggende strategiske tenkning, og arealplanlegging som verktøy for utvikling blir presentert og drøftet. Det legges vekt på å gjennomgå planforutsetninger (kommunale arealplaner, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner), tomteanalyser/mulighetsstudier, prosessanalyser og markedsanalyser. Kurset vil ta for seg sammenhengen mellom konseptutvikling og gode resultater. Det legges vekt på forståelse for stedlige og omgivelsesmessige kvaliteter og den samfunnsmessige konteksten som eiendomsutviklingen inngår i. En del av kurset er gjennomgang av ulike verktøy for å systematisere utviklingsprosessene, herunder digitalisering og optimalisering. Et sentralt mål er å forklare og begrunne behov for løpende forbedringer og retningsendringer som følge av samfunnskrav og disrupsjoner. Rolleforståelse i ulike situasjoner vil også bli berørt. I løpet av undervisningen gjennomgås både bolig- og næringseiendomsutvikling. Kurset legger stor vekt på å veksle mellom formidling av eksempler fra praksis og forskningsbasert teori. Viktige undervisningsmetoder i kurset er dialogundervisning, casestudier og work-shops. Bærekraft og tverrfaglighet er bærende perspektiv gjennom hele kurset

Læringsutbytte

KUNNSKAP - kandidaten:

 • Har inngående kunnskap om de viktigste elementene i utvikling og gjennomføring av eiendomsutviklingsprosjekter og hvordan dette kan relateres til ulike bærekraftsperspektiv
 • Har inngående kunnskap om eiendomsutvikling, de viktigste aktørene og metoder og verktøy knyttet til måldefinering, mulighetsstudier, endringsprosesser og behovsvurderinger
 • Har god kunnskap om lokaliseringsteorier, stedsutvikling og planmessige forutsetninger som foreligger for eiendomsutvikling (kommunale arealplaner, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner), og hvordan eiendomsutvikling kan forankres i bærekraftsmålsettinger, for å påvirke stedet i positiv retning.
 • Har gode kunnskaper om utviklingstrender, økonomiske og markedsmessige vurderinger av eiendomsprosjekt
 • Har inngående kunnskap om hvordan eiendomsutviklingsprosjekter gjennomføres og avtalemessige forhold knyttet til dette
 • Har inngående kunnskap om verktøy knyttet til kalkyler, risiko og prosessgjennomføring som kan anvendes i forskjellige faser av eiendomsutviklingen.

FERDIGHETER - kandidaten:

 • Kan etablere relevante målsettinger forankret i bærekraftige konsept, gjennomføre tomteerverv, optimalisere prosesser, utvikle tilpassede markedsvurderinger, samt analysere konsept knyttet til eiendomsutvikling.
 • Er i stand til kritisk å vurdere mulighetsrom og risikoelementer innen erverv og utvikling av et eiendomsprosjekt fra idéfasen fram til ferdig prosjekt, herunder å analysere bærekraftig lønnsomhet.
 • Skal kunne etablere endringsberedskap, og gjenkjenne behov for igangsetting av større endringsprosesser
 • Kan videreutvikle prosessplanlegging og risikoplanlegging med erfaring fra kjente prosjekter til nye prosjekter.
 • Kan bearbeide generell analysemetodikk, herunder flermålsanalyser til prosjektspesifikke verktøy for å sikre sosial, miljømessig og økonomisk levedyktighet gjennom hele eiendomsutviklingsprosessen.

GENERELL KOMPETANSE - kandidaten;

 • Har dybdeforståelse av nødvendigheten av en planmessig og strukturert tilnærming til arealutvikling, for å sikre optimale prosesser og resultater for både utviklere og samfunnet for øvrig.
 • Har god forståelse for de kvalitative, arkitektoniske og stedsmessige aspektene ved eiendomsutvikling, og den konteksten som eiendomsutviklingsprosjekter foregår i
 • Har god forståelse for fagområdets betydning med hensyn til bærekraft
 • Har en godt utviklet forståelse av faglig og etisk integritet og kritisk refleksjon

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger à tre dager med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. Befaring utviklingsprosjekt i Trondheim legges inn når det gir merverdi i undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjenning case

Mer om vurdering

Karakter i emnet gis på grunnlag av individuell prosjektoppgave.

En case-beskrivelse for prosjektoppgaven skal leveres i forkant av andre samling. Studenten får veiledning dersom caset bør endres.

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Eiendomsutvikling og -forvaltning (MEIENDOM)

Forkunnskapskrav

Deltakelse krever at du har fått opptak til Erfaringsbasert masterprogram i eiendomsutvikling og -forvaltning. Søk via NTNUs EVU-web. Ett av følgende utdanningsløp må være fullført og bestått for å få opptak: bachelorgrad (minimum 180 studiepoeng), cand.mag.-grad, annen grad av minimum 3 års omfang. I tillegg kreves minimum 2 års relevant yrkeserfaring.

Kursmateriell

Leikvam og Olsson, 2014, Eiendomsutvikling; Samset, 2008, Prosjekt i tidligfase; Bærug, 2017, Verdsetting av fast Eiendom. Rapporter, Fagartikler

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Arkitektur og økonomi
 • Planfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering
08.12.2023

Innlevering
15.12.2023


08:00


16:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU