course-details-portlet

AAR6036 - Eiendoms- og områdeutvikling

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Emnet eiendomsutvikling gir en innføring i de ulike faser i eiendomsutvikling, rammebetingelser, den underliggende strategiske tenkning, og derigjennom også en forståelse av arealplanlegging som grunnlag for utvikling. Det legges vekt på å gjennomgå planforutsetninger (kommunale arealplaner, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner), tomteanalyser/mulighetsstudier, prosessanalyser og markedsanalyser. Kurset vil ta for seg sammenhengen mellom konseptutvikling og gode resultater. Det legges vekt på forståelse for stedlige og omgivelsesmessige kvaliteter og den samfunnsmessige konteksten som eiendomsutviklingen inngår i. En del av kurset er gjennomgang av ulike verktøy for å systematisere utviklingsprosessene, herunder digitalisering og optimalisering. Rolleforståelse i ulike situasjoner vil også bli berørt. I løpet av undervisningen gjennomgås både bolig- og næringseiendomsutvikling.
Kurset legger stor vekt på dialogundervisning, casestudier og work-shops.

Læringsutbytte

Kunnskap - kandidaten:
• Har inngående kunnskap om de viktigste elementene i utvikling og gjennomføring av eiendomsutviklingsprosjekter og hvordan dette kan relateres til et bærekraftsperspektiv
• Har inngående kunnskap om eiendomsutvikling, de viktigste aktørene og metoder og verktøy knyttet til måldefinering, mulighetsstudier og behovsvurderinger
• Har omfattende kunnskap om lokaliseringsteorier og planmessige forutsetninger som foreligger for eiendomsutvikling (kommunale arealplaner, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner)
•har gode kunnskaper om utviklingstrender, økonomiske og markedsmessige vurderinger av eiendomsprosjekt
•har inngående kunnskap om hvordan eiendomsutviklingsprosjekter gjennomføres og avtalemessige forhold knyttet til dette
• Har inngående kunnskap om verktøy knyttet til kalkyler, risiko og prosessgjennomføring som kan anvendes i forskjellige faser av eiendomsutviklingen


Ferdigheter - kandidaten:
• Kan gjennomføre tomteerverv, optimalisere prosesser, utvikle tilpassede markedsvurderinger, samt analysere konsept knyttet til eiendomsutvikling.
• Er i stand til kritisk å vurdere mulighetsrom og risikoelementer innen erverv og utvikling av et eiendomsprosjekt fra idéfasen fram til ferdig prosjekt, herunder å analysere lønnsomhet
• Kan videreutvikle prosessplanlegging og risikoplanlegging med erfaring fra kjente prosjekter til nye prosjekter.
• Kan bearbeide generell interessentanalysemetodikk til prosjektspesifikke verktøy


Generell kompetanse - kandidaten;
• Har dybdeforståelse av nødvendigheten av en planmessig og strukturert tilnærming til arealutvikling, for å sikre optimale prosesser og resultater for både utviklere og samfunnet for øvrig.
• Har god forståelse for de kvalitative, arkitektoniske og stedsmessige aspektene ved eiendomsutvikling, og den konteksten som eiendomsutviklingsprosjekter foregår i
• Har en godt utviklet forståelse av faglig og etisk integritet og kritisk refleksjon

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger à tre dager med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne.
Befaring utviklingsprosjekt i Trondheim kan være aktuelt

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Eiendomsutvikling og -forvaltning (MEIENDOM)

Kursmateriell

Leikvam og Olsson, 2014, Eiendomsutvikling; Samset, 2008, Prosjekt i tidligfase; Bærug, 2017, Verdsetting av fast Eiendom. Rapporter, Fagartikler

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur og økonomi
  • Planfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering 02.12.2020

Innlevering 16.12.2020

Utlevering 08:00

Innlevering 16:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU