course-details-portlet

AAR6032 - Eiendomsjus

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet gir innføring i rettskildelære, gjeldende lover og forskrifter for eiendomsrådighet, -forvaltning og –utvikling. Emnet dekker ulike eierformer som sameie, eierseksjoner, tomtefeste, boligbyggelag og leiekontrakter. Kurset tar for seg regelverket om eiendomsdannelse og anskaffelse av tomt, forholdet mellom eier og offentlige myndigheter, arealplanens betydning, oppføring av byggverk, byggverkets livssyklus, organisering og drift av bygget samt avhending av eiendom. Kurset tar også for seg kjerneelementer innen entrepriserett.
Emnet gir studentene kunnskap i generelle forvaltningsrettslige regler om saksbehandling, innsynsrett/offentlighet og habilitet.

Læringsutbytte

Kunnskap - kandidaten:
• Har overordnet kjennskap til juridisk metode, hvilke rettskilder som er relevante for å løse et rettspørsmål og forholdet mellom de ulike rettskildefaktorene
• Har omfattende kunnskap om lovregulering av eiendom og eierrådighet som omfatter matrikkel og tinglysing, boligoppføring, naborett, tomtefeste, eierseksjonering, boligbyggelag, plan- og bygningsrett, husleie og avhending
• Har grunnleggende kunnskap om offentlige anskaffelsesregler og entrepriselovgivningen
• Kjenner forvaltningsrettslige saksbehandlingsregler, herunder regler om innsyn og habilitet.
• Har grunnleggende kunnskap om HMS-lovgivningen i en bygge- og driftsfase

Ferdigheter - kandidaten:
• Kan redegjøre for de sentrale rettslige emner innen fast eiendoms rettsforhold
• Kan identifisere juridiske problemstillinger i et saksforhold, og koble disse til relevant rettslig materiale.
• Kan vurdere hvilke rettsregler som er relevante i den enkelte situasjon innen eiendomsforvaltning og –utvikling gjennom hele bygningens livsløp.
• Kjenner til sammenhengen mellom de viktigste regelverkene og kan benytte juridisk metode for å drøfte og løse rettsspørsmål som er sentrale for virksomheter som driver eiendomsforvaltning og utvikling

Generell kompetanse - kandidaten:
• Forstår verdien av å ha grunnleggende kunnskap innen juridisk metode og regelverket for anskaffelse, utvikling, drift og avhending av eiendom
• Er i stand til å anvende denne kunnskapen på konkrete juridiske problemstillinger og formidle dette til andre, samt kan vurdere når man trenger ytterligere juridisk bistand

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger à tre dager med forelesninger og gruppeoppgaver hvor ulike case diskuteres. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne.

Mer om vurdering

Karakter på grunnlag av hjemmeeksamen som leveres ut fredag kl 09.00 med innlevering påfølgende mandag kl 09.00

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Eiendomsutvikling og -forvaltning (MEIENDOM)

Kursmateriell

Forelesninger
Diverse lærebøker og artikkelsamlinger

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 12.03.2021

Innlevering 15.03.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU