course-details-portlet

AAR6032 - Eiendomsjus

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet gir innføring i rettskildelære, gjeldende lover og forskrifter for eiendomsrådighet, -forvaltning og -utvikling. Emnet dekker ulike eierformer som sameie, eierseksjoner, og borettslag, samt tomtefeste og leiekontrakter. Kurset tar videre for seg regelverket om eiendomsdannelse og anskaffelse av tomt, forholdet mellom eier og offentlige myndigheter, arealplanens betydning, oppføring av byggverk, byggverkets livssyklus, organisering og drift av bygget samt avhending av eiendom. Kurset dekker også kjerneelementer innen entrepriserett.

Læringsutbytte

Kunnskap - kandidaten:

  • Har overordnet kjennskap til juridisk metode, hvilke rettskilder som er relevante for å løse et rettsspørsmål og forholdet mellom de ulike rettskildefaktorene
  • Har grunnleggende kunnskap om lovregulering av eiendom og eierrådighet som omfatter matrikkel og tinglysing, boligoppføring, naborett, tomtefeste, eierseksjonering, borettslag, plan- og bygningsrett, husleie og kjøp og salg av eiendom
  • Har grunnleggende kunnskap om reglene for de ulike entrepriseformer, samt byggherreansvaret

Ferdigheter - kandidaten:

  • Kan redegjøre for de sentrale rettslige emner innen fast eiendoms rettsforhold
  • Kan identifisere juridiske problemstillinger i et saksforhold, koble disse til relevant rettslig materiale, samt drøfte og løse rettsspørsmål basert på relevante kilder
  • Kan vurdere hvilke rettsregler som er relevante i den enkelte situasjon innen eiendomsforvaltning og -utvikling gjennom hele bygningens livsløp, og kjenner til sammenhengen mellom de viktigste regelverkene.

Generell kompetanse - kandidaten:

  • Forstår verdien av å ha grunnleggende kunnskap innen juridisk metode og regelverket for fast eiendom gjennom hele bygningens livsløp
  • Er i stand til å anvende kunnskap på konkrete juridiske problemstillinger og formidle dette til andre, samt kan vurdere når man trenger ytterligere juridisk bistand

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger à tre dager med forelesninger og gruppeoppgaver hvor ulike case diskuteres. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne.

Mer om vurdering

Karakter på grunnlag av hjemmeeksamen som leveres ut fredag kl 09.00 med innlevering påfølgende mandag kl 09.00 via Inspera

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Eiendomsutvikling og -forvaltning (MEIENDOM)

Forkunnskapskrav

Deltakelse krever at du har fått opptak til Erfaringsbasert masterprogram i eiendomsutvikling og -forvaltning. Søk via NTNUs EVU-web. Ett av følgende utdanningsløp må være fullført og bestått for å få opptak: bachelorgrad (minimum 180 studiepoeng), cand.mag.-grad, annen grad av minimum 3 års omfang. I tillegg kreves minimum 2 års relevant yrkeserfaring.

Kursmateriell

Forelesninger. Diverse lærebøker og artikkelsamlinger. Utdrag som pdf på Blackboard

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
10.03.2023

Innlevering
13.03.2023


09:00


09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU