course-details-portlet

AAR6028 - Strategisk arealutvikling og forvaltning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Strategisk arealforvaltning (space management) er en del av FM der man er spesielt opptatt av hvordan arealer støtter opp under organisasjonens primære aktiviteter gjennom definering, programmering, design, forvaltning og evaluering av areal. I strategisk arealforvaltning tar vi utgangspunkt i virksomhetens behov, verdier, arbeidsformer, mål og strategier. Herunder ser vi også på virksomhetenes bærekraft med hensyn til areal- og ressursbruk, og viser eksempler på alternativer som kan innebære radikale endringer. Vi bruker metoder og tilrettelegger prosesser som fremmer dialog mellom de som driver virksomhetsplanlegging og -utvikling og eiendomsforvaltere/eiere. I emnet vurderes hvordan rom og arkitektur påvirker enkeltindivider og organisasjoners effektivitet, måloppnåelse og tilfredshet. Dette er et tverrfaglig emne, hvor arkitektur og plan, digitalisering og teknologi, og organisasjon og ledelse sees i sammenheng for å studere forvaltning, utvikling og endring.

Studentene skal i dette emnet forholde seg til et internasjonalt fagområde, dette gjelder både pensum og en ekskursjon for å studere praksis og eksempler i et annet land. Emnet skal også bidra til å trene studentene i en akademisk arbeidsform, med lesing av teori, empiriske undersøkelser, refleksjon/diskusjon og skriftlig rapportering.

Læringsutbytte

Kunnskap - kandidaten:

 • Har inngående kunnskap om areal som strategisk virkemiddel
 • Har inngående kunnskap om teori, metoder og verktøy for programmering
 • Har omfattende kunnskap om teori, metoder og verktøy for evaluering av brukskvalitet
 • Har kunnskap om sammenhengene mellom arkitektonisk kvalitet og omgivelser, og brukskvalitet og trivsel
 • Har god kunnskap om bruk av arealer i et livsløpsperspektiv og prinsipper for tilpasningsdyktighet og endringsevne
 • Har et kunnskapsbasert forhold til hvordan samfunnsmessige endringer som klima og digitalisering inngår i strategiske diskusjoner om areal og eiendom

Ferdigheter - kandidaten:

 • Kan anvende metoder for å analysere arealbruk og brukskvalitet i bygninger sett opp mot gitte mål og visjoner
 • Kan gjennomføre en strategisk prosess med riktig grad av involvering og medvirkning
 • Kan utvikle og beskrive målsetninger knyttet til bruk av areal
 • Kan formulere behov og målsetninger som input til et program for nybygg eller ombygging, og gjøre grunnleggende vurderinger av bærekraft og sirkulærøkonomi i valg av nybygg eller rehabilitering
 • Kan utvikle forslag til forbedring av arealbruk eller arealforvaltning
 • Kan identifisere endringsbehov i bruk gjennom byggets livsløp, og byggets tilpasningsdyktighet for rehabilitering og endring til andre formål

Generell kompetanse- kandidaten:

 • Har forståelse for hvordan areal kan brukes som et strategisk virkemiddel for en virksomhet, og hvordan arkitektonisk kvalitet påvirker brukerorganisasjon og -individ
 • Har en god forståelse av sammenhengen mellom programmering og evaluering, og hvordan bruke erfaringer fra bygninger i bruk
 • Har en tverrfaglig forståelse av hvordan endringer i samfunn, organisering og digital teknologi inngår i utviklingen av arealer, eiendommer og steder
 • Kan bruke relevante fagtermer og -faguttrykk og formidle resultater fra prosjektarbeid både skriftlig og muntlig på en strukturert og klar måte

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger à tre dager med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på erfaringsoverføring mellom deltakerne.

Det legges opp til ekskursjon som del av undervisningen i emnet. Ekskursjonen er frivillig og gjennomføres på andre samling, enten i Norge eller til et europeisk land. Emneansvarlig skal før semesterstart informere studentene om ekskursjon blir gjennomført. Studenter som deltar på frivillig ekskursjon, må regne med å betale en egenandel på inntil NOK 4000. Studenter som velger å ikke delta på frivillig ekskursjon, vil få tilbud om et alternativt undervisningsopplegg.

Obligatoriske aktiviteter

 • Ekskursjonsrapport i grupper, må vurderes som bestått før innlevering av prosjektoppgave
 • Obligatorisk øving

Mer om vurdering

Karakter i emnet gis på grunnlag av innlevert prosjektoppgave som teller 100%. Oppgaven utføres i grupper på 2. I tillegg skal det leveres inn en ekskursjonsrapport (gruppearbeid) som vurderes som bestått/ikke bestått før innlevering av prosjektoppgaven.

Det skal også leveres 1 obligatoriske øving som skal være godkjent. Dette er et forarbeid til prosjektoppgaven, som leveres på Blackboard før andre samling.

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Eiendomsutvikling og -forvaltning (MEIENDOM)

Kursmateriell

Videoforelesninger/Forelesningsnotat / kompendium Diverse lærebøker og artikkelsamlinger.

Litteraturliste legges ut i forkant av første samling

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
17.10.2023

Innlevering
20.10.2023


14:30


16:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU