course-details-portlet

AAR6028 - Strategisk arealforvaltning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Strategisk arealforvaltning (space management) er en del av FM der man er spesielt opptatt av hvordan arealer støtter opp under organisasjonens primære aktiviteter gjennom definering, programmering, design, forvaltning og evaluering av areal. I strategisk arealforvaltning tar en utgangspunkt i virksomhetens behov, verdier, arbeidsformer, mål og strategier, og gjennomfører prosesser og søker å finne redskaper som kan fremme den nødvendige dialogen mellom de som driver virksomhetsplanlegging (i brukervirksomheten, det vil si i de primære aktivitetene) og eiendomsforvaltere/eiere. I emnet vurderes hvordan rom og arkitektur påvirker enkeltindivider og organisasjoners effektivitet, måloppnåelse og tilfredshet. Emnet strategisk arealforvaltning er en del av masterprogrammet i eiendomsutvikling og -forvaltning. Som en del av masterprogrammet skal studentene i denne modulen forholde seg til et internasjonalt fagområde, dette gjelder både pensum og en ekskursjon for å studere praksis og eksempler i et annet land. Emnet skal også bidra til å trene studentene i en ”akademisk arbeidsform”, med lesing av teori, empiriske undersøkelser, refleksjon/diskusjon og skriftlig rapportering.

Læringsutbytte

Kunnskap - kandidaten:
• Har inngående kunnskap om areal som strategisk virkemiddel
• Har omfattende kunnskap om teori, metoder og verktøy for evaluering av brukskvalitet
• Har inngående kunnskap om teori, metoder og verktøy for programmering
• Har forståelse for arkitektonisk kvalitet og omgivelsenes betydning for brukskvalitet og trivsel


Ferdigheter - kandidaten:
• Kan anvende metoder for å analysere arealbruk og brukskvalitet i bygninger
• Kan gjennomføre en strategisk prosess og arbeide med brukervirksomheten for å:
• Kan utvikle og beskrive målsetninger knyttet til bruk av areal
• Kan formulere behov og målsetninger som input til et program for nybygg eller ombygging
• Kan utvikle forslag til forbedring av arealbruk eller arealforvaltning
• Kan utvikle forslag til forbedring av arealbruk eller arealforvaltning
• Kan identifisere endringsbehov i bruk gjennom byggets livsløpGenerell kompetanse:
• Har forståelse for hvordan areal kan brukes som et strategisk virkemiddel for en virksomhet, og hvordan arkitektonisk kvalitet påvirker brukerorganisasjon og -individ
• Har en god forståelse av sammenhengen mellom programmering og evaluering, og hvordan bruke erfaringer fra bygninger i bruk
• Kan bruke relevante fagtermer og -faguttrykk og formidle resultater fra prosjektarbeid både skriftlig og muntlig på en strukturert og klar måte

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger à tre dager med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Ekskursjon på første samling, som oftest til Nederland.
Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne

Obligatoriske aktiviteter

  • Ekskursjonsrapport i grupper, må vurderes som bestått før innlevering av prosjektoppgave

Mer om vurdering

Karakter i emnet på grunnlag av individuell prosjektoppgave og en ekskursjonsrapport (gruppearbeid) som må vurderes som bestått før innlevering av prosjektoppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Eiendomsutvikling og -forvaltning (MEIENDOM)

Kursmateriell

Videoforelesninger/Forelesningsnotat / kompendium
Diverse lærebøker og artikkelsamlinger

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 08.10.2020

Innlevering 23.10.2020

Utlevering 17:00

Innlevering 16:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU