course-details-portlet

AAR6023 - Eiendomsøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 dager ALLE

Faglig innhold

Eiendomsøkonomi omhandler basiskunnskap om økonomiske forhold knyttet fast eiendom. I faget vektlegges eiendomssektorens innvirkning på verdiskapning i samfunnet og økonomiske rammebetingelsers betydning for investering i eiendom. Implikasjoner av offentlig politikk og reguleringer i eiendomsmarkedet vil også bli belyst.

Studentene vil lære viktige konsepter innen eiendomsøkonomi og vil bli introdusert for modeller som belyser en rekke sentrale aspekter knyttet til blant annet lokaliseringsbeslutninger og fastsetting av leie- og salgspriser. Studentene vil også få en innføring i ulike metoder for verdsetting av fast eiendom.

I kurset vil også studentene få innføring i grunnleggende regnskapsprinsipper og analyser av regnskap og annen økonomisk informasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap - kandidaten:

• Har grunnleggende kunnskap om hvordan ulike internasjonale og nasjonale forhold innvirker på eiendomsmarkeder
• Har god kunnskap om rammebetingelsene for eiendomsutvikling og -forvaltning, markedskrefter, ulike typer markedssvikt og offentlig sektors rolle i eiendomsmarkedet
• Har grunnleggende kunnskap om regnskapets oppbygging og regnskapsmessig terminologi
• Har kunnskap om ulike former for økonomisk analyser.
• Har god kunnskap om metoder for verdsettelse av eiendom og eiendomsprosjekter


Ferdigheter - kandidaten
• Kan analysere effekt av makroøkonomiske faktorer på byggeaktivitet og eiendomspriser
• Kan analysere hvordan strukturelle endringer i ulike næringer vil påvirke eiendomsmarkeder
• Kan anvende grunnleggende regnskapsprinsipper på eiendomsøkonomiske forhold
• Kan foreta verdsetting av fast eiendom basert
• Kan utarbeide analyser av økonomisk informasjon og anvende disse


Generell kompetanse - kandidaten
• Har god forståelse av eiendomsøkonomi i sammenheng med andre relevante fagområder
• Har kjennskap til økonomiske metoder, samt tolkning og forståelse av disse i tilknytning til eiendomsutvikling og – forvaltning

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger à tre dager med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave

Mer om vurdering

Vurdering foregår på bakgrunn av hjemmeeksamen, som teller 100%.
En mindre oppgave må være vurdert som bestått for at studenten kan gå opp til eksamen. Hjemmeeksamen som leveres ut fredag kl 09.00 med innlevering påfølgende mandag kl 09.00

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Eiendomsutvikling og -forvaltning (MEIENDOM)

Kursmateriell

Forelesningsnotat / kompendium
Diverse lærebøker og artikkelsamlinger

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU