course-details-portlet

AAR6023 - Eiendomsøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 dager ALLE

Faglig innhold

Eiendomsøkonomi omhandler basiskunnskap om økonomiske forhold knyttet fast eiendom. I faget vektlegges eiendomssektorens innvirkning på verdiskapning i samfunnet og økonomiske rammebetingelsers betydning for investering i eiendom. Implikasjoner av offentlig politikk og reguleringer i eiendomsmarkedet blir også diskutert. Eiendomsøkonomi fra et bærekraftsperspektiv vil bli berørt med tanke på hvordan selskap leverer på miljø-, sosial- og styringsspørsmål (ESG). Studentene vil lære viktige konsepter innen eiendomsøkonomi og vil bli introdusert for modeller som belyser en rekke sentrale aspekter knyttet til blant annet lokaliseringsbeslutninger og fastsetting av leie- og salgspriser. Studentene vil også få en innføring i ulike metoder for verdsetting av fast eiendom. I kurset vil studentene videre få innføring i grunnleggende regnskapsprinsipper og analyser av regnskap og annen økonomisk informasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap - kandidaten:

• Har grunnleggende kunnskap om hvordan ulike internasjonale og nasjonale forhold innvirker på eiendomsmarkeder

• Har god kunnskap om rammebetingelsene for eiendomsutvikling og -forvaltning, markedskrefter, ulike typer markedssvikt og offentlig sektors rolle i eiendomsmarkedet

• Har grunnleggende kunnskap om regnskapets oppbygging og regnskapsmessig terminologi

• Har grunnleggende kunnskap om ulike former for økonomisk analyser og hvordan vurdere hvordan selskap leverer på miljø-, sosial- og styringsspørsmål (ESG)

• Har gode kunnskap om metoder for verdsettelse av eiendom og eiendomsprosjekter

Ferdigheter - kandidaten:

• Kan analysere effekt av makroøkonomiske faktorer på byggeaktivitet og eiendomspriser

• Kan analysere hvordan strukturelle endringer i ulike næringer vil påvirke eiendomsmarkeder

• Kan anvende grunnleggende regnskapsprinsipper på eiendomsøkonomiske forhold

• Kan foreta verdsetting av fast eiendom og anvende verdsettelsesmetoder som hensyntar bærekraftperspektiver

• Kan utarbeide analyser av økonomisk informasjon og anvende disse

Generell kompetanse - kandidaten:

• Skjønner de grunnleggende mekanismene når det gjelder eiendomsøkonomi og verdiskaping

• Har kjennskap til økonomiske metoder, samt tolkning og forståelse av disse i tilknytning til eiendomsutvikling og - forvaltning

• Har god forståelse av eiendomsøkonomi i sammenheng med andre relevante fagområder

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger à tre dager med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Mellom samlingene arbeides det med litteratur og oppgave. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave

Mer om vurdering

Vurdering foregår på bakgrunn av hjemmeeksamen, som teller 100%. En mindre obligatorisk gruppeoppgave må være vurdert som bestått for at studenten kan gå opp til eksamen. Hjemmeeksamen som leveres ut fredag kl 09.00 med innlevering påfølgende mandag kl 09.00.

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Eiendomsutvikling og -forvaltning (MEIENDOM)

Forkunnskapskrav

Deltakelse krever at du har fått opptak til Erfaringsbasert masterprogram i eiendomsutvikling og -forvaltning. Søk via NTNUs EVU-web. Ett av følgende utdanningsløp må være fullført og bestått for å få opptak: bachelorgrad (minimum 180 studiepoeng), cand.mag.-grad, annen grad av minimum 3 års omfang. I tillegg kreves minimum 2 års relevant yrkeserfaring.

Kursmateriell

Bærug, Sølve. Verdsetting av fast eiendom - en innføring. Universitetsforlaget 2017

Forelesningsnotat / kompendium Diverse lærebøker og artikkelsamlinger.

Litteraturliste legges ut i forkant av første samling.

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering
03.05.2024

Innlevering
06.05.2024


09:00


09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU