course-details-portlet

AAR4900 - Selvprogrammert kunnskapsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 100/100

Faglig innhold

Emnet gir studenten mulighet til selv å velge et tema for studium innenfor arkitekturens kunnskapsfelt i samarbeid med en veileder fra ett av arkitekturinstituttene. Studiet skal være knyttet til det valgte temaet i det tilhørende selvprogrammerte prosjektemnet. Veilederen må være førsteamanuensis eller professor og fortrinnsvis den samme for begge de kombinerte emnene.

Studenten må etablere avtale med veileder i god tid og formulere en beskrivelse av oppgave/læringsaktiviteter i emnet samt i det tilhørende selvprogrammerte prosjektemnet. Beskrivelsen skal dessuten inneholde oversikt over kursmateriell, framdriftsplan, hyppighet på veiledning og foreløpig oversikt over arbeider som planlegges levert til eksamen.

Veileder må godkjenne og signere på at det beskrevne opplegget er i samsvar med læringsutbyttebeskrivelsen til emnet. Studenten må sende godkjent og signert beskrivelse til fakultetet senest en uke før søknadsfrist for oppmelding i emner. Veileder skal sørge for sensur i samme semester.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten ...
- har avansert kunnskap innenfor arkitekturens kunnskapsfelt knyttet til aktuell tematikk for prosjektoppgaven i det tilhørende selvprogrammerte prosjektemnet.
- har avansert og relevant estetisk og praktisk forståelse (taus kunnskap)
- har avansert erfaringsbasert kunnskap om forholdet mellom arkitektfaglige representasjoner på ulike abstraksjonsnivå og konkret arkitektur, byer og tettsteder som er i bruk over tid.

Ferdigheter:

Kandidaten ...
- behersker flere av arkitekturfagets arbeidsmetoder, verktøy og uttrykksformer.
- kan vurdere kritisk og gjenkjenne kvalitet i arkitektur og/eller byer og tettsteder – og kan trekke veksler på slike vurderinger i eget arkitektarbeid.
- kan orientere seg i forsknings- og utviklingsarbeid innen faget og kan anvende slik kunnskap i eget arkitektarbeid.

Generell kompetanse:

Kandidaten ...
- tar selvstendig ansvar for egen læring og faglige utvikling og kan anvende sin kunnskap på nye felt.
- kan reflektere kritisk og etisk over eget arkitektarbeid og skape nye forståelsesrammer.
- kan formidle arkitektarbeid på et profesjonelt nivå og i en akademisk sammenheng.
- knytter sin faglige kompetanse og engasjement til viktige samfunnsspørsmål.

Læringsformer og aktiviteter

Avgjøres av student og veileder før oppstart. Se avsnittet Faglig innhold.

Studenten oppfordres til å inkludere en ekskursjon for å studere arkitektur, by eller tettsted in situ som del av kunnskapsemnet. Ekskursjonen planlegges og finansieres i såfall av studenten selv.

Emnet stiller store krav til studentens planlegging av egne læringsaktiviteter og til selvstendig arkitektarbeid under veiledning.

Mer om vurdering

Det innleverte arbeidet utgjør grunnlaget for karaktersettingen. Ved ordinær eksamen kan studenten få tilbud om å presentere arbeidet muntlig for sensor. Den muntlige presentasjonen i seg selv inngår ikke som del av vurderingen. Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnleggende arkitekturstudier ved NTNU eller tilsvarende. Emnet forutsettes tatt i kombinasjon med AAR4600 Selvprogrammert prosjektemne i samme semester.

Kursmateriell

Avgjøres av student og veileder før oppstart. Se avsnittet Faglig innhold.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Fakultet for arkitektur og design

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Øving 100/100

Utlevering 09.12.2020

Innlevering 16.12.2020

Utlevering 15:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Øving 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU