course-details-portlet

AAR4828 - Eiendomsutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet skal gi kunnskap om eiendomsutvikling, strategiske tenkning, sentrale utviklingsprosesser, forståelse av aktører og deres behov, mål, metoder og utviklingstrender. Det skal gi god forståelse for de kvalitative, arkitektoniske og stedsmessige aspektene ved eiendomsutvikling, og den konteksten som eiendomsutviklingsprosjekter foregår i. Emnet belyser bærekraftperspektivet i by og tettstedsutvikling.
Emnet inneholder: - Eiendomsutvikling og planlegging - Arealbrukskunnskap – Stedsforståelse - mål og aktørdrøftinger - Økonomisk og markedsmessig vurdering av eiendomsutviklingsprosjekt – Eiendomsporteføljer – Eiendomsutviklingsprosess - avtaleinnhold- og utforming - etikk og bærekraft. Det legges vekt på tomteanalyser, prosessanalyser, markedsanalyser og konseptutvikling

Læringsutbytte

KUNNSKAP - kandidaten
• har god kunnskap om de viktigste elementene i utvikling og gjennomføring av eiendomsutviklingsprosjekter og hvordan dette kan relateres til et bærekraftsperspektiv
• har inngående kunnskap om eiendomsutvikling, de viktigste aktørene og metoder og verktøy knyttet til måldefinering, mulighetsstudier og behovsvurderinger
• har inngående kunnskap om lokaliseringsteorier og planmessige forutsetninger som foreligger for eiendomsutvikling (kommunale arealplaner, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner)
• har god kunnskaper om utviklingstrender, økonomiske og markedsmessige vurderinger av eiendomsprosjekt
• har inngående kunnskap om hvordan eiendomsutviklingsprosjekter gjennomføres og avtalemessige forhold knyttet til dette
• har inngående kunnskap om verktøy knyttet til kalkyler, risiko og prosessgjennomføring som kan anvendes i forskjellige faser av eiendomsutviklingen

FERDIGHETER - kandidaten
• kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder knyttet til eiendomsutvikling og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
• kan foreta selvstendige vurderinger og analyser av prosjekters kritiske rammer, krav til prosess, lønnsomhet og risikoprofil og arbeide strategisk for å utvikle prosjekter med tanke på verdiskaping og bærekraftig utvikling
• kan bruke relevant teori og empiri for å drøfte viktige forhold knyttet til eiendomsutvikling og komme med anbefalinger om forbedringer basert på dette
• kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset prosjektarbeid/ casestudie under veiledning og i tråd med god praksis

GENERELL KOMPETANSE - kandidaten
• har god forståelse av de ulike fasene i utviklingen og hvordan ulike faktorer påvirker prosess og resultat
• har god forståelse for de kvalitative, arkitektoniske og stedsmessige aspektene ved eiendomsutvikling, og den konteksten som eiendomsutviklingsprosjekter foregår i
• kan på selvstendig basis jobbe med utvikling av eiendomsprosjekter og foreta de nødvendige økonomiske og markedsmessige vurderingene av eiendomsprosjekter og veie disse opp mot andre viktige rammefaktorer
• kan bruke relevante fagtermer og –faguttrykk knyttet til eiendomsutvikling og formidle resultater fra selvstendig prosjektarbeid både skriftlig og muntlig på en strukturert og klar måte
• har en godt utviklet forståelse av faglig og etisk integritet og kritisk refleksjon

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, workshops/øvinger, gruppearbeid/prosjektoppgave. Mange forelesninger gjennomføres i samarbeid med sentrale bransjefolk.

Mer om vurdering

Vurdering skjer på grunnlag av prosjektoppgave, og karakteren gis på grunnlag av denne. Prosjektoppgaven kan gjennomføres som gruppearbeid med felles karakter for gruppen. Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur, planlegging, bygg, eiendomsfag / Facility Management eller tilsvarende.

Forutsetter gode norskkunnskaper.

Kursmateriell

Lærebøker (Leikvam og Olsson, 2014, Eiendomsutvikling; Samset, 2008, Prosjekt i tidligfase; Bærug, 2017, Verdsetting av fast Eiendom). Rapporter, Fagartikler

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygningsteknikk
  • Byforming og planlegging
  • Byggekunst, prosjektering og forvaltning
  • Anleggsteknikk
  • Arkitektur og økonomi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU