course-details-portlet

AAR4619 - 3Houses

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 1/3
Arbeider 1/3
Arbeider 1/3

Faglig innhold

Kurset arbeider utifra tesen om at hvis du kan FORMULERE en ide eller et arkitektonisk konsept med en HØY GRAD AV PRESISJON, (i dette tilfelle med .....ord, setninger, dikt, korte historier, enkle konseptuelle modeller, skisser, osv), kan du i mye større grad styre designarbeidet i en viss retning, for å oppnå et entydig og arkitektonisk klart, sterkt resultat. Den lange prosessen senere fra ide til bygget hus, gjør denne tydeligheten, styrken, helt nødvendig. Således er kurset spesielt fokusert på designprosessen, og denne evnen til å formulere og informere prosjektet, i idefasen, er kursets hovedfokus.

De tre oppgavefasene, hver på ca 5 uker, innledes derfor med 2 til 3 uker intens trening i dels å formulere seg, dels å undersøke hva dette betyr for formarbeidet.

Læringsutbytte

Kursets hovedmålsetning er at studentene skal oppnå et nytt nivå av besvissthet i forbindelse med designprosessen gjennom aktivt å kunne definere deres arkitektoniske intensjoner i forhold til: arkitektonisk form, rom og romkarakter, lys, sekvens, bevegelse og kontekst.

KUNNSKAP
Kandidaten …
K-1 har inngående kunnskap om arkitekturen som kunnskapsfelt – dens teori og historie, samt dens
tekniske, naturvitenskapelige, samfunnsmessige og kulturelle grunnlag – og kan anvende denne
kunnskapen i eget arkitektarbeid.
K-2 har betydelig estetisk og praktisk forståelse (taus kunnskap) og kan anvende denne kunnskapen i eget
arkitektarbeid.
K-3 har høyt utviklet erfaringsbasert kunnskap om forholdet mellom arkitektfaglige representasjoner på
ulike abstraksjonsnivå og konkret arkitektur
FERDIGHETER
Kandidaten …
F-1 kan gi form til arkitektur, på et internasjonalt arkitektfaglig nivå gjennom kunstnerisk
og vitenskapelig undersøkelse, idéutvikling og prosjektering i ulike skalaer og format.
F-2 behersker arkitekturfagets arbeidsmetoder, verktøy og uttrykksformer og kan anvende disse i
arkitekturprosjektering på en målrettet, profesjonell og eksperimenterende måte.
F-3 kan orientere seg i og bidra til forsknings- og utviklingsarbeid innen arkitekturfaget og kan anvende slik
kunnskap i arkitekturprosjektering, byforming og akademiske tekster.
GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten …
G-1 tar selvstendig ansvar for egen læring og faglige utvikling og kan anvende sine kunnskaper og
ferdigheter på nye felt.
G-2 kan reflektere kritisk og etisk over eget arkitektarbeid, skape nye forståelsesrammer og fravike
konvensjoner etter kritisk overveielse.
G-3 kan formidle eget og andres arkitektarbeid – både til spesialister og til allmennheten – på et profesjonelt
nivå og i en akademisk sammenheng.

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektbasert undervisning. Hver av de tre periodene starter med én- til tredagers skisseoppgaver der man læres opp til å formulere tydelige arkitektoniske ideer.

Det kan bli lagt opp til en frivillig ekskursjon for å innhente informasjon om aktuelle prosjekter på stedet. Studenter som velger å delta bekoster egne reiseutgifter. Studenter som ikke velger å delta, får et likeverdig læringsutbytte ved at de skal innhente og behandle informasjon fra alternative kilder mens ekskursjonen pågår.

Mer om vurdering

Kun eventuelle arbeider som ikke oppnår ståkarakter, må tas opp igjen ved gjentak av eksamen. Utsatt eksamen skjer i neste ordinær eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende. Emnet tas i kombinasjon med kurset AAR4906 "3Houses Theory Part".

Kursmateriell

Vanlig materiell og utstyr i forhold til arkitekturprosjektering.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU