course-details-portlet

AAR4600 - Selvprogrammert prosjektemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 100/100

Faglig innhold

Emnet gir studenten mulighet til selv å velge tema for et arkitektfaglig eller urbanistisk prosjektarbeid i samarbeid med en veileder fra ett av arkitekturinstituttene. Veilederen må være førsteamanuensis eller professor og fortrinnsvis den samme for begge de kombinerte emnene.

Studenten må etablere avtale med veileder i god tid og formulere en beskrivelse av oppgave/læringsaktiviteter i emnet samt i det tilhørende selvprogrammerte kunnskapsemnet. Beskrivelsen skal dessuten inneholde oversikt over kursmateriell, framdriftsplan, hyppighet på veiledning og foreløpig oversikt over arbeider som planlegges levert til eksamen.

Dersom studenten inngår samarbeid med eksterne parter i emnet, som for eksempel utførelse av prosjekteringsoppdrag, skal det til beskrivelsen vedlegges avtale med ekstern part som sikrer akademisk uavhengighet. Det er ikke anledning til å ta imot honorar for arbeid utført i emnet.

Veileder må godkjenne og signere på at det beskrevne opplegget er i samsvar med læringsutbyttebeskrivelsen til emnet. Studenten må sende godkjent og signert beskrivelse til fakultetet senest en uke før søknadsfrist for oppmelding i emner. Veileder skal organisere sensur i samme semester.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten ...
- har avansert kunnskap om særskilte arkitektfaglige og/eller planfaglige forutsetninger for den valgte prosjektoppgaven og kan anvende denne kunnskapen i eget arkitektarbeid.

Ferdigheter:

Kandidaten ...
- kan gi form til arkitektur og/eller plan gjennom kunstnerisk og vitenskapelig undersøkelse, idéutvikling og prosjektering i relevante skalaer og format.
- behersker arkitekturfagets arbeidsmetoder, verktøy og uttrykksformer og kan anvende disse i arkitekturprosjektering og/eller byforming på en målrettet, profesjonell og eksperimenterende måte.
- kan anvende kunnskap om arkitekturen som kunnskapsfelt i eget arkitektarbeid; dens teori og historie, samt dens tekniske, naturvitenskapelige, samfunnsmessige og kulturelle grunnlag.
- kan anvende avansert estetisk og praktisk forståelse (taus kunnskap) i eget arkitektarbeid.

Generell kompetanse:

Kandidaten ...
- tar selvstendig ansvar for egen læring og faglige utvikling og kan anvende sin kunnskap på nye felt.
- kan reflektere kritisk og etisk over eget arkitektarbeid, skape nye forståelsesrammer og fravike konvensjoner etter kritisk overveielse.
- kan formidle eget arkitektarbeid på et profesjonelt nivå og i en akademisk sammenheng.
- knytter sin faglige kompetanse og engasjement til viktige samfunnsspørsmål.

Læringsformer og aktiviteter

Avgjøres av student og veileder før oppstart. Se avsnittet Faglig innhold.

Emnet stiller store krav til studentens planlegging av egne læringsaktiviteter og til selvstendig arkitektarbeid under veiledning.

Mer om vurdering

Det innleverte prosjektarbeidet utgjør grunnlaget for karaktersettingen. Ved ordinær eksamen kan studenten få tilbud om å presentere prosjektarbeidet muntlig for sensor. Den muntlige presentasjonen i seg selv inngår ikke som del av vurderingen. Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnleggende arkitekturstudier ved NTNU eller tilsvarende. Emnet utgjør hovedelementet i en kombinasjon med AAR4900 Selvprogrammert kunnskapsemne som må tas i samme semester.

Kursmateriell

Avgjøres av student og veileder før oppstart. Se avsnittet Faglig innhold.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Fakultet for arkitektur og design

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Øving 100/100

Utlevering 09.12.2020

Innlevering 16.12.2020

Utlevering 15:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Øving 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU