course-details-portlet

AAR4500 - Arkitekturprosjektering av store bygninger 1

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet er en del av et opplegg med to integrerte deler – et syntetiserende prosjekteringsemne med vekt på arkitektonisk bearbeiding og et mer analytisk kunnskapsemne. Derfor forutsettes emnet tatt i kombinasjon med "AAR4870 Arkitekturprosjektering av store bygninger - teori og metode 1". Det kan være aktuelt å samarbeide om noen kunnskapselementer med andre emner som undervises parallelt.

Læringsutbytte

KUNNSKAP Kandidaten har … - avansert kunnskap om særskilte arkitektfaglige og/eller planfaglige forutsetninger for den aktuelle prosjektoppgaven/de aktuelle prosjektoppgavene. FERDIGHETER Kandidaten … - kan gi arkitektonisk form til offentlige bygninger (basert på en eller flere aktuelle prosjektoppgaver) gjennom kunstnerisk og vitenskapelig undersøkelse, idéutvikling og prosjektering i relevante skalaer og format. - behersker arkitekturfagets arbeidsmetoder, verktøy og uttrykksformer og kan anvende disse i arkitekturprosjektering og/eller byforming på en målrettet, profesjonell og eksperimenterende måte. - kan anvende kunnskap om arkitekturen som kunnskapsfelt i eget arkitektarbeid; dens teori og historie, samt dens tekniske, naturvitenskapelige, samfunnsmessige og kulturelle grunnlag. - kan anvende avanserte estetisk og praktisk forståelse (taus kunnskap) i eget arkitektarbeid. GENERELL KOMPETANSE Kandidaten … - tar selvstendig ansvar for egen læring og faglige utvikling og kan anvende sin kunnskap på nye felt. - kan reflektere kritisk og etisk over eget arkitektarbeid, skape nye forståelsesrammer og fravike konvensjoner etter kritisk overveielse. - kan formidle eget arkitektarbeid på et profesjonelt nivå og i en akademisk sammenheng. - knytter sin faglige kompetanse og engasjement til viktige samfunnsspørsmål og bærekraft.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres som en eller flere aktuelle prosjekteringsoppgaver knyttet til offentlige bygninger. Studentene arbeider individuelt eller i mindre grupper. Tegning og modellbygging utgjør hoveddelen av emnet. Undervisningen vil bestå i forelesninger, seminarer, diskusjoner og kritikker, i tillegg til personlig veiledning enkeltvis eller i grupper.

Det kan bli lagt opp til frivillige ekskursjoner som del av undervisningen i emnet. Emneansvarlig skal ved semesterstart informere studentene om det gjennomføres en frivillig ekskursjon. Studenter som deltar på frivillige ekskursjoner må kunne regne med å betale en mindre egenandel. Studenter som ikke deltar på frivillige ekskursjoner vil få tilbud om et alternativt undervisningsopplegg.

Mer om vurdering

Det avsluttende prosjektarbeidet utgjør grunnlaget for karaktersettingen. Ved ordinær eksamen får studentene tilbud om å presentere det avsluttende prosjektarbeidet muntlig for sensor. Den muntlige presentasjonen for sensor utgjør i seg selv ikke en del av vurderingsgrunnlaget.

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnleggende arkitekturstudier ved NTNU eller tilsvarende. Emnet utgjør hovedelementet i en kombinasjon med "AAR4870 Arkitekturprosjektering av store bygninger - teori og metode 1" som må tas i samme semester.

Kursmateriell

Opplyses ved oppstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU