course-details-portlet

AAR4467 - Arkitektur- og prosjekteringskunnskap 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi kunnskap om strategier og metoder for å kunne utvikle bærekraftige arkitektur i urbane miljøer. I faget skal kontemporær arkitektur og byutvikling i lys av bærekraft, dagens og framtidens samfunnsutvikling diskuteres. Kunnskap til læringsprosesser og refleksjon over egen læringsprosess står sentralt.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten har... - grunnleggende kunnskap om arkitekturens teori, idegrunnlag og historie. - kunnskap om begrepene byrom, morfologi, typologier og funksjon. - grunnleggende kunnskap om kildesøk, referansebruk og opphavsrett i akademiske tekster og arkitekturdokumentasjon. - grunnleggende kunnskap om plantegninger og dokumenter, by- og medvirkningsmodeller. Ferdigheter: Kandidaten... - har forståelse for og kan vurdere kvalitet i arkitektoniske verk på en bevisst og kritisk måte. - kan bidra til arkitekturkritikk i essayform på et grunnleggende nivå. - har forståelse for egen læringsprosess og kan reflektere over den. - har ferdigheter i digital arbeidsflyt . Generell kompetanse: Kandidaten... - kan formidle arkitektfaglig arbeid og refleksjon på et profesjonelt og akademisk nivå i form av tekst og grafisk fremstilling. - tar selvstendig ansvar for egen læring og faglig utvikling. - evner å utvide egne forståelsesrammer for arkitektur, urbanisme og byform. - kan bidra aktivt, konstruktivt og produktivt i fellesarbeid der hver enkelt påtar seg ulike roller og oppgaver, men sammen tar ansvar for kvaliteten i et helhetlig sluttprodukt. - har evne til å drøfte samfunnsaktuelle etiske problemstillinger og forstår de gjensidige virkinger og avhengigheter mellom samfunnsutvikling, byutvikling og arkitekturprosjektering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og verkstedøvelser, parallelt med studentens selvstudier. Undervisningen vil i stor grad foregå som gruppevis veiledninger og studentaktive læringsaktiviteter. Undervisningen vil foregår i samarbeid med AAR4466.

Det kan bli lagt opp til ekskursjoner som del av undervisningen i emnet. Emneansvarlig skal ved semesterstart informere studentene om ekskursjonene som gjennomføres er obligatorisk eller frivillig. Obligatoriske ekskursjoner er gratis for alle studenter, mens studenter som deltar på frivillige ekskursjoner må regne med å betale en egenandel. Studenter som ikke deltar på frivillige ekskursjoner, vil få tilbud om et alternativt undervisningsopplegg.

Mer om vurdering

Den avsluttende oppgaven utgjør grunnlaget for karaktersettingen. Utsatt eksamen gjennomføres tidlig i påfølgende semester slik at studenter som har dokumentert gyldig forfall/stryk ved forrige ordinære eksamen, har mulighet til å gjennomføre normal studieprogresjon.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)

Forkunnskapskrav

Det forutsettes at 1.- 5. semester i MAAR i arkitektur ved NTNU eller tilsvarende er gjennomført. Emnet må tas i samme semester som AAR4466

Kursmateriell

Skriftlig og digital material, vitenskapelige tekster.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AAR4465 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
23.05.2024

Innlevering
30.05.2024


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU