course-details-portlet

AAR4466 - Arkitektur 6 Store bygninger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi kunnskap til å kunne utvikle bærekraftige bygninger i urban kontekst, samt videreutvikle forståelse for bærekraft og økologi. Arkitekturprosjektering med fokus på syntesekunnskap og metodisk anvendelse av følgende delaspekter. URBANISME: Situasjonsanalyse og situasjonsforståelse. Anvendelse av gitt kontekst. ARKITEKTONISK FORMGIVING: Program, funksjonalitet, ide, konsept og uttrykk. Bygningens struktur og elementer. Etikk, miljø og ressursbruk med særlig fokus på sirkulære løsninger. Materialitet, målestokk og skala. Digitale og manuelle prosjekteringsverktøy. TEKNOLOGI: Konstruksjonsprinsipper, materialkunnskap. Teknisk infrastruktur. FORM OG FARGE: Farger, materialer og arkitektur. Prosjektpresentasjon og grafisk framstilling.

Læringsutbytte

Kunnskap: - Grunnleggende kunnskap om bærekraftige bygninger i urban kontekst, organisasjonsprinsipper i bygninger. - Grunnleggende kunnskap om bygningstypologier og relevante forbildeprosjekter. - Grunnleggende forståelse for hvordan bygninger, byform og planlegging spiller sammen i en europeisk og nordisk bymessig kontekst. - Grunnleggende forståelse for hvordan bruk og utforming av bygninger og byer står i et dialektisk forhold. - Grunnleggende forståelse for arkitekturprosjektering. Ferdigheter: - Kan skape arkitektur på et grunnleggende nivå gjennom kunstnerisk og vitenskapelig undersøkelse, idéutvikling og arkitekturprosjektering med fokus på bygninger i urban kontekst - Kan beherske fagets arbeidsmetoder, verktøy og uttrykksformer på et grunnleggende nivå og kan anvende disse i arkitekturprosjektering på en målrettet, utforskende og eksperimenterende måte - Kan anvende grunnleggende kunnskap om fagets naturgitte, samfunnsmessige, kulturelle og teknologiske forutsetninger i arkitekturprosjektering - Kan anvende grunnleggende estetisk, kroppslig og etisk erfaring i arkitekturprosjektering - Kan produsere arkitekttegninger og prosjektere i 3D DAK på et grunnleggende nivå Generell kompetanse: - Kan formidle eget arkitektfaglig arbeid i form av tegninger, beskrivelser og modeller på et tilnærmet profesjonelt og akademisk nivå. - Tar selvstendig ansvar for egen læring og faglig utvikling og kan anvende sin kunnskap på nye felt - Evne til å reflektere kritisk over eget arbeid, skape nye forståelsesrammer og bryte ut av konvensjoner- Evne til å eksperimentere og utfordre eksisterende konsepter og paradigmer innen arkitektur - Kan reflektere over og posisjonere eget faglig bidrag i forhold til etiske problemstillinger i praktiseringen av faget og andre samfunnsmessige forhold. I dette faget skal arkitektur og byutvikling i lys av bærekraft, dagens og framtidens utfordringer og muligheter diskuteres.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og verkstedøvelser, parallelt med studentens kontinuerlige skisse- og utredningsarbeid. Undervisningen vil i stor grad foregå som gruppevis veiledninger med fellesgjennomganger. Undervisningen vil foregår i samarbeid med AAR4467.

Det kan bli lagt opp til ekskursjoner som del av undervisningen i emnet. Emneansvarlig skal ved semesterstart informere studentene om ekskursjonene som gjennomføres er obligatorisk eller frivillig. Obligatoriske ekskursjoner er gratis for alle studenter, mens studenter som deltar på frivillige ekskursjoner må regne med å betale en egenandel. Studenter som ikke deltar på frivillige ekskursjoner, vil få tilbud om et alternativt undervisningsopplegg.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Vurderingen i emnet gjennomføres som mappevurdering med justerende muntlig. Mappen skal inneholde en digital prosjektpresentasjon med fagmessige utførte arkitekttegninger, illustrasjoner, prosessdokumentasjon, beskrivende tekst og eventuelle modellfotografier som dokumenterer prosjektarbeidet i emnet. Detaljerte krav til mappens innhold vil bli utdelt ved semesterstart. Det digitale materialet leveres samlet til sensurering innen den oppgitte fristen. Ved justerende muntlig eksamen skal studenten gjennomføre en muntlig presentasjon av prosjektarbeidet for sensor. Retten til å levere til eksamen forutsetter at obligatoriske øvinger er godkjent. Utsatt eksamen gjennomføres tidlig i påfølgende semester, slik at studenter som har dokumentert gyldig forfall/stryk ved forrige ordinære eksamen, har mulighet til å gjennomføre normal studieprogresjon.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)

Forkunnskapskrav

AAR4300 Arkitektur 1, AAR4415 Arkitektur 2, AAR4416 Arkitektur 3, AAR4436 Arkitektur 4 og AAR4366 Arkitektur 5 eller tilsvarende skal normalt være bestått før tilgang til Arkitektur 6.Emnet må tas i samme semester som AAR4467.

Kursmateriell

Skriftlig og digital material, vitenskapelige tekster.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AAR4465 15.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
16.05.2024

Innlevering
24.05.2024


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU