course-details-portlet

AAR4436 - Arkitektur 4 Transformasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Systematisk undersøkelse i felt av bygninger hvor egenskaper og særegenheter avdekkes og granskes. Prosjektering på bakgrunn av feltundersøkelser, undervisning, teoristoff og faglige drøftinger

Læringsutbytte

Kunnskap: Grunnleggende kunnskap om undersøkelse av bygninger i felt, vurdering og drøfting av begrensninger og muligheter. Grunnleggende innsikt i hvordan stoff ordnes og framstilles hensiktsmessig. Grunnleggende kunnskap om prosjektering i eksisterende bebyggelse. Ferdigheter: Beherske analog oppmåling, med et reflektert forhold til nøyaktighet og toleranser. Grunnleggende ferdigheter i prosjektering i eksisterende bebyggelse, Grunnleggende kjennskap til digitale metoder og deres anvendelighet, samt innføring i produksjon av 3D DAK-tegninger. Generell kompetanse: Utvikle innlevelse og respekt som fagperson og kunne reflektere kritisk over eget og andres arbeid. Utvikle sin rolleforståelse som arkitekt ved kryssende interesser. Ta selvstendig ansvar for egen læring og faglige utvikling.

Læringsformer og aktiviteter

Den grunnleggende læringsform er konkret undersøkelse av eksisterende bygninger som primærkilde. Prosjektene utvikles fra feltundersøkelser, kildegransking, forelesninger og veiledning, eget arbeid, diskusjon og refleksjon. Forslag til endringer utarbeides med et reflektert forhold til god ressursbruk og muligheter i et bærekraftsperspektiv, der særlig FNs bærekraftsmål 11 og 12 vektlegges, i forståelse med bygningens egenart.

Emneansvarlig skal ved semesterstart informere studentene om det gjennomføres en obligatorisk eller frivillig ekskursjon. Obligatoriske ekskursjoner er gratis for alle studenter, mens studenter som deltar på frivillige ekskursjoner, må regne med å betale egenandel. Studenter som ikke deltar på frivillige ekskursjoner, vil få tilbud om et alternativt undervisningsopplegg.

Mer om vurdering

Vurderingen i emnet gjennomføres som mappevurdering med justerende muntlig. Mappeinnleveringen består av fire arbeider: Tre øvinger og et prosjekteringsarbeid. 1. og 2. øving vil være individuelle oppgaver, mens den tredje vil være en gruppeoppgave. Det vil være valgfritt om prosjekteringsarbeidet leveres individuelt eller som et samarbeidprosjekt.

Det opplyses før semesterstart om art og omfang av de ulike arbeidene. Alle studenter får tilbud om minst en veiledning på tegnesal eller annet ønsket sted for hver øving.

Mappen evalueres av ekstern sensor. Utsatt eksamen gjennomføres i neste eksamensperiode slik at studenter som har dokumentert gyldig forfall/stryk ved forrige ordinære eksamen, har mulighet til å gjennomføre normal studieprogresjon.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)

Forkunnskapskrav

AAR4300 Arkitektur 1, AAR4415 Arkitektur 2 og AAR4416 Arkitektur 3 eller tilsvarende skal normalt være bestått før tilgang til AAR4436 Arkitektur 4.

Kursmateriell

Liste med relevant litteratur

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst NY Prosjektoppgave 100/100

Utlevering
09.11.2022

Innlevering
11.11.2022


14:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Mappe/sammensatt vurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU