course-details-portlet

AAR4436 - Arkitektur 4 Transformasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100 A

Faglig innhold

Systematisk undersøkelse i felt av bygninger hvor egenskaper og særegenheter søkes avdekket og gransket. Prosjektering på bakgrunn av feltundersøkelser, veiledning, teori og faglige drøftinger.

Læringsutbytte

Kunnskap: Grunnleggende kunnskap om undersøkelse av bygninger i felt, vurdering og drøfting av begrensninger og muligheter. Grunnleggende innsikt i hvordan bygningsdata ordnes og framstilles hensiktsmessig. Grunnleggende kunnskap om prosjektering i eksisterende bebyggelse.

Ferdigheter: Beherske analog oppmåling, med et reflektert forhold til nøyaktighet og toleranser. Grunnleggende behandling og fremstilling av bygningsdata. Grunnleggende ferdigheter i prosjektering i eksisterende bebyggelse, Grunnleggende kjennskap til digitale oppmålingsmetoder og deres anvendelighet, samt innføring i produksjon av 3D DAK-tegninger.

Generell kompetanse: Utvikle innlevelse og respekt for bygningsarven og kunne reflektere kritisk over eget og andres arbeid. Utvikle rolleforståelsen som arkitekt og fagperson ved kryssende interesser. Ta selvstendig ansvar for egen læring og faglige utvikling.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformen er problembasert læring, der øvinger og prosjektarbeid utvikles ved studentens egne anstrengelser, veiledning i grupper, en til en, presentasjoner og gjennomganger i plenum. Dette er læringsaktiviteter der studenten lærer å se mange forskjellige muligheter og å vurdere og diskutere arkitektur. Det er nødvendig å forstå at gjennomgang i plenum er en vesentlig læringsaktivitet mer enn en individuell tilbakemelding til studenten. Prosjektene utvikles ved arbeid som bygger på feltundersøkelser, kildegransking, forelesninger, veiledning, diskusjon og refleksjon. Avveininger gjøres i forståelse med bygningens egenart, og med et reflektert forhold til ressursbruk og muligheter i et bærekraftsperspektiv, der særlig FNs bærekraftsmål 11, Bærekraftige byer og lokalsamfunn og 12, Om ansvarlig forbruk og produksjon vektlegges.

Emneansvarlig skal ved semesterstart informere studentene om det gjennomføres en ekskursjon. Studenter som deltar på ekskursjon, må regne med å betale en egenandel. Studenter som ikke deltar på ekskursjon, vil få tilbud om et alternativt undervisningsopplegg.

Obligatoriske aktiviteter

  • Mappe

Mer om vurdering

Vurderingen i emnet gjennomføres som mappeevaluering med justerende muntlig.

Mappen vil bestå av 2 - 7 individuelle- og gruppearbeider.

Det opplyses ved semesterstart om art og omfang av de ulike oppgavene, og hvordan disse vektes. Mappen vil bli evaluert av ekstern sensor på grunnlag av sensorveiledning.

Utsatt eksamen gjennomføres i neste eksamensperiode slik at studenter som har dokumentert gyldig forfall/stryk ved forrige ordinære eksamen, har mulighet til å gjennomføre normal studieprogresjon.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)

Forkunnskapskrav

AAR4300 Arkitektur 1, AAR4415 Arkitektur 2 og AAR4416 Arkitektur 3 eller tilsvarende skal normalt være bestått før tilgang til AAR4436 Arkitektur 4.

Kursmateriell

Liste med relevant litteratur

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Mappe/sammensatt vurdering 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU