course-details-portlet

AAR4416 - Arkitektur 3 Boliger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Grunnleggende øvelse i arkitekturprosjektering av boligbebyggelse: - boligens grunnleggende bruksaspekter - dimensjonering knyttet til boligens bruk - rom, lys, konstruksjon og form - boligtypologier og organisasjonsprinsipper - bebyggelsesstruktur, uterom og fasader - plan og miljø - boligprosjektering relatert til samfunnsmessige utfordringer.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten ... - har grunnleggende kunnskap om boligtypologier, organisasjonsprinsipper og relevante forbildeprosjekter. - har grunnleggende forståelse for hvordan boligenheter, boligbygninger og bystruktur spiller sammen i en europeisk og nordisk bymessig kontekst. - har grunnleggende forståelse for forholdet mellom ulike beboere, boformer og boligenes utforming over tid. - har grunnleggende forståelse for begrepene generalitet, fleksibilitet, elastisitet og transformasjon i boligsammenheng. Ferdigheter: Kandidaten ... - kan gi form til boligarkitektur på et grunnleggende nivå gjennom kunstnerisk og vitenskapelig undersøkelse, idéutvikling og arkitekturprosjektering i relevante skalaer og format. - behersker arkitekturfagets arbeidsmetoder, verktøy og uttrykksformer, inkludert 2D CAD, på et grunnleggende nivå og kan anvende disse i arkitekturprosjektering på en målrettet og eksperimenterende måte. - kan anvende grunnleggende kunnskap om arkitekturen som kunnskapsfelt i eget arkitektarbeid; dens teori og historie, samt dens tekniske, naturvitenskapelige, samfunnsmessige og kulturelle grunnlag. - kan anvende grunnleggende estetisk og praktisk forståelse (taus kunnskap) i eget arkitektarbeid. Generell kompetanse: Kandidaten ... - tar selvstendig ansvar for egen læring og faglige utvikling og kan anvende sin kunnskap på nye felt. - kan reflektere kritisk og etisk over eget arkitektarbeid, skape nye forståelsesrammer og fravike konvensjoner etter kritisk overveielse. - kan formidle eget arkitektarbeid i form av plansjer og modeller på et tilnærmet profesjonelt nivå og i en akademisk sammenheng. - knytter sin faglige kompetanse og engasjement til viktige samfunnsspørsmål og bærekraft.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres som en eller flere aktuelle prosjekteringsoppgaver knyttet til utforming av boliger, til fornying av boliger og/eller til omforming av eksisterende bygninger og nærområder. Studentene arbeider individuelt eller parvis. Tegning og modellbygging utgjør hoveddelen av emnet. Undervisningen vil bestå i forelesninger, seminarer, diskusjoner og kritikker, i tillegg til personlig veiledning enkeltvis eller i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1-3 obligatoriske øvinger skal leveres

Mer om vurdering

Vurderingen i emnet gjennomføres som mappevurdering med justerende muntlig. Mappen skal inneholde digitale plansjer med fagmessige utførte arkitekttegninger, illustrasjoner, beskrivende tekst og modellfotografier som dokumenterer det avsluttende prosjektarbeidet i emnet. De digitale plansjene leveres samlet til sensurering innen den oppgitte fristen. Ved justerende muntlig eksamen skal studenten gjennomføre en muntlig presentasjon av prosjektarbeidet for sensor. Retten til å levere til eksamen forutsetter at obligatoriske øvinger er godkjent.

Utsatt eksamen gjennomføres i påfølgende semester, slik at studenter som har dokumentert gyldig forfall/stryk ved forrige ordinære eksamen, har mulighet til å gjennomføre normal studieprogresjon.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)

Forkunnskapskrav

AAR4300 Arkitektur 1 og AAR4415 Arkitektur 2 eller tilsvarende skal normalt være bestått før tilgang til AAR4416 Arkitektur 3.

Kursmateriell

Faglige tekster i pdf-format samt anbefalte bøker.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AAR4440 15.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
05.12.2023

Innlevering
12.12.2023


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 100/100

Utlevering
19.02.2024

Innlevering
26.02.2024


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU