course-details-portlet

AAR4367 - By- og planleggingskunnskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi kunnskap til å utvikle bærekraftige byer- og tettsteder, byplanmessige strategier og metoder, samt gi en generell forståelse for bærekraft og økologi. Den skal også gi innsikt og innføring i analysemetoder for ulike urbane omgivelser og landskapstyper. Studenter skal tilegne seg kunnskap om det formelle norske plansystemet, plantyper og planprosess. Diskusjon av byrom, morfologi, typologier og funksjon vil stå sentralt. Studenter skal forstå de gjensidige virkninger og avhengigheter mellom samfunnsutvikling og byutvikling. I faget skal kontemporær byutvikling i lys av bærekraft, dagens og framtidens utfordringer og muligheter diskuteres.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten har … - grunnleggende kunnskap om det norske plansystem, plantyper og innhold i dem. - kunnskap om begrepene byrom, morfologi, typologier og funksjon. - grunnleggende kunnskap om kildesøk, referansebruk og opphavsrett i akademiske tekster og dokumentasjon, samt kjennskap av et utvalgt byutviklingsprosjekter. - Grunnleggende kunnskap om plantegninger og dokumenter, bymodeller og medvirkningsmodeller. Ferdigheter: Kandidaten … - Har forståelse for planprosesser, involverte aktører og påvirkningsmuligheter - Har forståelse for planverktøyet sine muligheter og begrensinger for byutvikling og arkitekturprosjektering. - Kan lese planer og hente ut og anvende informasjonen i planen. - Kan i tekst og prosjekteringsform anvende tilegnet kunnskap på en bevisst og kritisk måte, og gjennom anvendt kunnskap åpne opp for nye forståelsesrammer. Generell kompetanse: Kandidaten … - kan formidle arkitektfaglig og byutviklingsrelatert arbeid på et profesjonelt og akademisk nivå i form av bidrag til publikasjoner og utstilling samt digital presentasjon. - tar selvstendig ansvar for egen læring og faglig utvikling. - kan reflektere kritisk over eget arbeid og skape nye forståelsesrammer. - har evne til å drøfte samfunnsaktuelle etiske problemstillinger og forstår de gjensidige virkinger og avhengigheter mellom samfunnsutvikling og byutvikling i/og planarbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øving, pensumlitteratur m/ diskusjoner, peer- aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk øving

Mer om vurdering

Det forutsettes at obligatorisk øving er levert og godkjent for å kunne levere individuell oppgave. Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)

Forkunnskapskrav

Det forutsettes at Arkitektur 1,2,3 og 4 eller tilsvarende er gjennomført.

Kursmateriell

Kompendium (Litteratursamling), tekster, forelesningsnotater, vitenskapelige artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AAR4365 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • By- og regionplanlegging
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell oppgave 100/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
08.12.2023


15:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Individuell oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU