course-details-portlet

AAR4366 - Arkitektur 5 By- og tettstedsforming

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi ferdighet til å utvikle bærekraftige konseptuelle by-utviklingsmodeller, byplanmessige strategier og metoder, samt gi en generell forståelse for bærekraft og økologi. Arkitektur 5 skal også gi innsikt og innføring i analysemetoder for ulike urbane omgivelser og landskapstyper. Diskusjon av byrom, morfologi, typologier og funksjon foruten fremstillingsmåter vil stå sentralt. Studenter skal opparbeide seg evne til å drøfte samfunnsaktuelle etiske problemstillinger og forstår de gjensidige virkninger og avhengigheter mellom samfunnsutvikling og byutvikling.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten har … - grunnleggende kunnskap om byens oppbygging, deler og funksjoner. - grunnleggende kunnskap om bygningstypologier og relevante forbildeprosjekter. - grunnleggende forståelse for hvordan bebyggelse og landskap spiller sammen i en europeisk og nordisk bymessig kontekst. - grunnleggende forståelse for forholdet mellom ulike aktører og byens utforming/ utvikling over tid. Ferdigheter: Kandidaten … - kan bruke oppnådd kunnskap for å forme byer og tettsteder og lage fysiske planer på et grunnleggende nivå gjennom kunstneriske og vitenskapelige undersøkelser, idéutvikling og prosjektering. - behersker fagets arbeidsmetoder, analyse og planleggingsverktøy og uttrykksformer på et grunnleggende nivå og kan anvende disse i byforming og planlegging på en målrettet, utforskende og eksperimenterende måte. - kan anvende grunnleggende kunnskap om fagets naturvitenskapelige, samfunnsmessige, kulturelle og teknologiske forutsetninger i og for byutvikling. - Kan oversette den generelle kunnskap og forståelse, om de raskt skiftende fysiske og økonomiske betingelser i dagens byer og sammenhengene dem imellom til fysisk utforming. - kan utvikle bærekraftige konseptuelle byutviklingsmodeller, byplanmessige strategier og metoder. Generell kompetanse: Kandidaten … - kan formidle eget arkitektfaglig og byutviklingsrelatert arbeid i form av plansjer og modeller på et tilnærmet profesjonelt nivå og i en akademisk sammenheng. - tar selvstendig ansvar for egen læring og faglig utvikling og kan anvende sin kunnskap på nye felt. - kan reflektere kritisk over eget arbeid, skape nye forståelsesrammer og bryte med konvensjoner. - kan reflektere over og posisjonere eget faglig bidrag i forhold til etiske problemstillinger i praktiseringen av faget. 

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjekteringsoppgaver, litteraturdiskusjoner, workshop og veiledning, gruppearbeid, arbeid enkeltvis, peer- aktiviteter, diskusjon, refleksjon, interaksjon, utprøving av nye læringstiltak. Det kan bli lagt opp til ekskursjoner som del av undervisningen i emnet. Emneansvarlig skal ved semesterstart informere studentene om ekskursjonene som gjennomføres er obligatorisk eller frivillig. Obligatoriske ekskursjoner er gratis for alle studenter, mens studenter som deltar på frivillige ekskursjoner må regne med å betale en mindre egenandel. Studenter som ikke deltar på frivillige ekskursjoner vil få tilbud om et alternativt undervisningsopplegg.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oblig

Mer om vurdering

Vurderingen i emnet gjennomføres som mappevurdering med justerende muntlig. Mappen skal inneholde digitale plansjer med planer, skisser, tegninger, illustrasjoner, beskrivende tekst og modellfotografier som dokumenterer de 3 prosjektarbeider som inngår i vurderingen i emnet. De digitale plansjene leveres samlet til sensurering innen den oppgitte fristen. Ved justerende muntlig eksamen skal studentgruppen gjennomføre en muntlig presentasjon av prosjektarbeidet for sensor. Retten til å levere til eksamen forutsetter at obligatoriske øvinger er godkjent. Ved stryk må studenten ta opp den delen som var stryk for å få karakter i faget. Utsatt eksamen gjennomføres tidlig i påfølgende semester slik at studenter som har dokumentert gyldig forfall/stryk ved forrige ordinære eksamen, har mulighet til å gjennomføre normal studieprogresjon.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)

Forkunnskapskrav

AAR4300 Arkitektur 1, AAR4415 Arkitektur 2, AAR4416 Arkitektur 3 og AAR4436 Arkitektur 4 eller tilsvarende skal normalt være bestått før tilgang til Arkitektur 5.

Kursmateriell

Tekster, forelesningsnotater, vitenskapelige artikler, faglitteratur, film.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AAR4365 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
24.11.2023

Innlevering
01.12.2023


15:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU