AAR4335 - Bygningsfysikk for arkitekter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100 1 semestre A
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer C

Faglig innhold

Faget gir en introduksjon til ute- og inneklima, varmelære inkludert energibruk i bygninger, fuktlære, lydlære og lyslære. Faget introduserer videre teoretiske prinsipper og enkle beregningsmetoder for å evaluere og kontrollere bygningers praktiske funksjon i forhold til tekniske byggeforskrifter og andre krav.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Elementære fysiske lover og sammenhenger som gir grunnlag for bygningsfysisk utforming av bygningskonstruksjoner og installasjoner.
- Metoder brukt til å velge og vurdere materialer og komponenter ut fra deres bygningsfysiske egenskaper.
- Egenskapene til de viktigste bygningsmaterialene.
Ferdigheter:
Kandidaten skal kunne
- Vurdere påkjenninger fra uteklimaet når en bygning skal prosjekteres.
- Vurdere en bygnings termiske inneklima og brukernes komfortkrav.
- Utføre enkle varmetekniske beregninger for å finne konstruksjoners/materialers varmemostand og U-verdi.
- Kjenne til hvordan simuleringsverktøy kan benyttes til å finne en bygnings energibehov.
- Utføre enkle fukttekniske beregninger for å vurdere konstruksjoners og materialers fuktegenskaper.
- Finne konstruksjoner/materialer som er lydteknisk passende til sin bruk.
Generell kompetanse:
Kandidaten skal:
- Kunne velge egnede konstruksjoner og materialer ut fra krav i tekniske forskrifter.
- Forstå hvordan bygningsfysikken benyttes til å prosjektere energivennlige og fuktsikre bygninger
- Kunne samarbeide og bidra til tverrfaglig samhandling.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, compendium, semester oppgave og øvinger.

Mer om vurdering

Det vil kun være mulig å klage på sluttkarakter.
Utsatt eksamen legges normalt til vårens eksamensperiode. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)

Forkunnskapskrav

Opptatt på arkitektstudiet.

Kursmateriell

Kompendium i bygningsfysikk. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Teknisk forskrift med veiledning. Div. Norsk Standard.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 25/100 A
Høst ORD Skriftlig eksamen 75/100 C 12.12.2017 09:00 E6 , R D1-185 Datasal , R73
Vår UTS Arbeider 25/100 A
Vår UTS Skriftlig eksamen 75/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.