AAR4335 - Bygningsfysikk for arkitekter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100 1 semestre A
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer C

Faglig innhold

Faget gir en introduksjon til ute- og inneklima, varmelære inkludert energibruk i bygninger, fuktlære, lydlære og lyslære. Faget introduserer videre teoretiske prinsipper og enkle beregningsmetoder for å evaluere og kontrollere bygningers praktiske funksjon i forhold til tekniske byggeforskrifter og andre krav.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Elementære fysiske lover og sammenhenger som gir grunnlag for bygningsfysisk utforming av bygningskonstruksjoner og installasjoner.
- Metoder brukt til å velge og vurdere materialer og komponenter ut fra deres bygningsfysiske egenskaper.
- Egenskapene til de viktigste bygningsmaterialene.
Ferdigheter:
Kandidaten skal kunne
- Vurdere påkjenninger fra uteklimaet når en bygning skal prosjekteres.
- Vurdere en bygnings termiske inneklima og brukernes komfortkrav.
- Utføre enkle varmetekniske beregninger for å finne konstruksjoners/materialers varmemostand og U-verdi.
- Kjenne til hvordan simuleringsverktøy kan benyttes til å finne en bygnings energibehov.
- Utføre enkle fukttekniske beregninger for å vurdere konstruksjoners og materialers fuktegenskaper.
- Finne konstruksjoner/materialer som er lydteknisk passende til sin bruk.
Generell kompetanse:
Kandidaten skal:
- Kunne velge egnede konstruksjoner og materialer ut fra krav i tekniske forskrifter.
- Forstå hvordan bygningsfysikken benyttes til å prosjektere energivennlige og fuktsikre bygninger
- Kunne samarbeide og bidra til tverrfaglig samhandling.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, compendium, semester oppgave og øvinger.

Mer om vurdering

Klagerett gjelder kun etter sluttkarakteren er gitt.

Utsatt eksamen legges normalt til vårens eksamensperiode. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)

Forkunnskapskrav

Opptatt på arkitektstudiet.

Kursmateriell

Kompendium i bygningsfysikk. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Teknisk forskrift med veiledning. Div. Norsk Standard.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 25/100 A
Vår ORD Skriftlig eksamen 75/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.