Læringsutbytte

En student som har fullført bachelorstudiet i politisk økonomi forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap

  • ha god forståelse for det politiske og økonomiske grunnlaget for samfunnsutviklingen
  • kunne analysere og problematisere hvordan økonomien påvirkes av politiske institusjoner
  • kunne analysere og problematisere hvordan politisk styring motiveres og begrenses av økonomiske rammebetingelser  

Ferdigheter 

  • kunne vurdere resultatene fra relevant faglitteratur og anvende disse praktisk i oppgaver om økonomisk politikk
  • kunne gjennomføre selvstendige statistiske analyser
  • kunne fortolke økonomisk-politiske problemstillinger og formidle dette til personer med en annen faglig bakgrunn  

Generell kompetanse

  • kunne arbeide godt sammen med personer med en annen faglig bakgrunn enn dem selv
  • ha evne til selvstendig arbeid og til organisering og planlegging av eget arbeid innenfor gitte frister
  • kunne innhente og bruke relevant informasjon i faglig sammenheng, samt vurdere kilders pålitelighet