Om Enhet for legeutdanning topp

Om legeutdanningen for ansatte

Om Enhet for legeutdanning tekst

Kortfattet om studiet

Profesjonsstudiet i medisin ble opprettet i 1993, og tar i dag opp 155 nye studenter hvert år. Siden 2018 har vi tilbudt et desentralt studieløp nord i Trøndelag, med base i Levanger. Det desentrale studieløpet starter i tredje studieår med plass til 16 studenter per år. Fra høsten 2023 oppretter vi et tilsvarende studieløp i Møre og Romsdal, med base i Ålesund.

Studiet går over seks år og legger vekt på tidlig pasientkontakt og fagintegrasjon, hvor prekliniske, parakliniske og kliniske fag undervises integrert fra første studieår. Studiet består av ni emner, og har halv- eller helårs fagintegrerte eksamener. Undervisningen blir gitt som gruppeundervisning (problembasert læring og kurs i små og større grupper), som plenumsundervisning (forelesninger, seminarer og team-basert læring), foruten praktisk-klinisk undervisning i grupper.

Studiet har tre langsgående tråder med følgende tema: a) Helsefremmende og forebyggende medisin, b) Kommunikasjon, pasientkontakt og profesjonalitet og c) Vitenskapelig kompetanse.

Studiet har en egen ettårig forskerlinje som 12 studenter kan søke opptak til etter andre eller tredje studieår. For disse studentene vil studiet samlet vare i syv år.

I de to første studieårene består praksis av et lege-pasient-kurs (LPK). I dette kurset møter en gruppe studenter hos samme fastlege en halv dag annenhver uke, med ferdighetstrening i mellomliggende uke. I tredje og fjerde studieår har studentene uketjeneste ved St. Olavs hospital, hvor de roterer mellom de ulike avdelingene. Studentene på de desentrale studieløpene følger i tredje og fjerde studieår en studiemodell kalt NTNU Link (langsgående integrert klinisk tjeneste). I femte studieår har studentene praksis på et lokalsykehus i regionen i et semester, med 14 uker somatisk og fire uker psykiatrisk praksis. I siste studieår er det seks uker praksis i primærhelsetjenesten i høstsemesteret.

Det er skriftlig og muntlig eksamener i sju av studiets ni emner. Eksamen bedømmes som bestått/ikke-bestått. Skriftlig eksamen består hovedsakelig av flervalgsoppgaver, og muntlig eksamen gjennomføres som OSKE i første, tredje og fjerde studieår. Andre og siste studieår har en annen muntlig eksamensform. Hovedoppgaven og sykehuspraksis i femte studieår har en egne godkjenningsordninger.

Eldre studenter blir brukt som fasilitatorer av PBL-grupper i første og andre studieår, og som instruktører ved disseksjon, ferdighetstrening og kurs i førstehjelp og prehospital akuttmedisin på lavere trinn.

I fjerde studieår kan studentene søke om utveksling i ett semester ved samarbeidsuniversiteter i Asia, Afrika, Sør-Amerika eller Europa. Om lag en tredjedel av våre studenter benytter seg av denne muligheten.

Lenker