Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Informasjon for læringsassistenter ved ISS

På denne siden vil du finne informasjon for læringsassistenter ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap og nyttig informasjon dersom du kunne tenke deg å bli læringsassistent ved instituttet.


Arbeidsoppgaver

Informasjonshefte for læringsassistenter med utfyllende informasjon kan du finne her

Bruk av læringsassistenter i undervisningen
Kvalitetsreformen har som et av sine krav at utdanningsinstitusjonene skal bruke mer varierte undervisningsmåter for å aktivisere studentene. Intensjonen er at dette skal styrke samarbeidsrelasjoner og stimulere studentenes læringsmiljø. Bruk av læringsassistenter er et bidrag for å oppnå dette.

Læringsassistenters hovedarbeidsoppgaver ved ISS er:
Lede gruppeøvinger, veilede og godkjenne semesteroppgaver.

Hva er ikke læringsassistentens arbeidsoppgaver:
Henvis alle forespørsler om studieveiledning (oppbygging av studier, emnevalg, søknadsprosedyrer etc.) til studiekonsulentene ved ISS.


Avtalevilkår

Alle læringsassistenter skal skrive kontrakt med instituttet. Kontrakten finner du her (pdf).

Av kontrakten skal det fremgå hvilke emne/r læringsassistenten har og antallet grupper, samt hvor stor prosentandel av semesteroppgavene som skal godkjennes av vedkommende.

  • Plikter: Læringsassistenten plikter å gjennomføre undervisningen og godkjenning/veiledning av semesteroppgaver i henhold til oppsatt program
  • Oppsigelse: Dersom avtalte arbeidsoppgaver ikke gjennomføres etter avtalen kan oppsigelse være et mulig utfall. I engasjementstiden gjelder en gjensidig oppsigelsestid på 14 dager
  • Sykdom: Instituttet (instituttkontoret, tlf: 73591704) skal umiddelbart varsles ved eventuell avlysning av undervisning som følge av sykdom eller lignende.
  • Avlyste gruppeøvinger: Instituttet forbeholder seg retten til å avlyse gruppeøvinger og eventuelt slå sammen grupper dersom deltakerantallet er for lavt. Læringsassistenten forplikter å melde fra til instituttet dersom det er få studenter på en gruppeøving eller en gruppe av ulike årsaker ikke fungerer.
  • Antall studenter per gruppe: Det er satt en grense på maksimum 30 studenter per gruppe. Dette antallet skal overholdes, selv om det innebærer at enkelte studenter må avvises. I tilfeller der grupper er fulle skal de som har skrevet seg på lista prioriteres.
  • Arbeidsplass: Undervisningen foregår i fastsatte seminarrom. Det er ingen fast arbeidsplass utenom det.

Lønn

Læringsassistenter avlønnes i henhold til NTNUs lokale lønnspolitikk og tilsettingsreglement, for tiden i lønnstrinn 19. Læringsassistenter som har gjennomført særskilt kurs i praktisk pedagogikk (f.eks. LAOS) skal avlønnes i lønnstrinn 21.

  • Lønn utbetales 1-2 ganger i semesteret på grunnlag av timelister som læringsassistenten fyller ut og som attesteres av faglærer.
  • Per øvingstime lønnes læringsassistenten med 3 timer. Det vil si at det gis 2 timer forberedelse til 1 time øving. Eksempel: For en gruppeøving på 2 x 45 minutter lønnes læringsassistenten med til sammen 6 timer.
  • Godkjenning av semesteroppgaver lønnes med 1 time per oppgave på 15 studiepoengs emner og 0,5 time på 7,5 studiepoengs emner.
  • Veiledning av semesteroppgaver skal gis på gruppeøvinger og lønnes derfor ikke ekstra.

LAOS

Program for lærerutdanning tilbyr opplæring av læringsassistenter: LAOS – LæringsAssistentOpplæringsSystem. Et strategisk tiltak av NTNU for å bedre studietilbudet.

Læringsassistenter som har gjennomført særskilt kurs i praktisk pedagogikk (f.eks. LAOS) skal avlønnes i lønnstrinn 21, mot lønnstrinn 19 for de som ikke har slikt kurs. Det utbetales også lønn for deltakelse på LAOS-kurs. Spørsmål om dette og timelister må rettes til Program for lærerutdanning ved Marit R. Pettersen. Mer informasjon om LAOS-kurs finne du her.

 

Annen nyttig informasjon

Mon, 24 Apr 2017 08:39:30 +0200