PraksisNett

Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten

PraksisNett

PraksisNett er en infrastruktur som legger til rette for at forskere får mulighet til å gjennomføre gode og kvalitetssikrede kliniske studier på pasienter i norsk allmennpraksis. Samtidig gir PraksisNett fastlegene anledning til å delta i forskning på en forutsigbar og sikker måte.

Lab på legekontor

Praksisbasert forskning

Praksisbasert forskning

Ca. 70% av befolkningen er hos fastlegen sin hvert år. Likevel har det vært relativt lite forskning knyttet til fastlegene og deres pasienter, fordi det har vært tungvint å rekruttere både fastleger og pasienter til studier. Det har manglet en infrastruktur som legger til rette for effektiv og sikker rekruttering av pasienter. Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten (PraksisNett) er under etablering for å løse denne utfordringen.

PraksisNett skal bestå av en tjenestebasert del (Nettverket i PraksisNett) og en digital del (Snow-boksen). Den tjenestebaserte infrastrukturen skal bestå av 90 fastlegepraksiser organisert gjennom fire regionale nettverk og en koordinerende enhet. Den digitale delen skal bestå av eksterne mini-PC-er (Snow-bokser) som kobles til serveren på de 90 fastlegepraksisene som blir knyttet til nettverket. 

Er du fastlege og ønsker å melde din interesse for å delta? Klikk her for å fylle ut interesseskjema.

Nettverket i PraksisNett

Nettverket i PraksisNett

Når nettverket er fullt etablert vil det bestå av 90 fastlegepraksiser i Norge fordelt på de fire regionale nettverkene. De ansatte i de regionale nettverkene har ansvar for å støtte forskerne og legepraksisene i det praktiske og daglige arbeidet i de ulike forskningsprosjektene.

Koordinerende enhet er første kontaktpunkt for forskere som ønsker å bruke PraksisNett i sine studier, og fungerer også som mottaker av alle søknader om bruk av nettverket.

Ledergruppen for prosjektet vil avgjøre hvilke prosjekter som får bruke infrastrukturen basert på kriterier som gjennomførbarhet, etiske vurderinger og relevans for primærhelsetjenesten.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Send mail til praksisnett@ism.ntnu.no 

PraksisNett i Norge

PraksisNett i Norge

Prosjektledelsen

Partene i prosjektet

Partene i prosjektet

PraksisNett er et felles, nasjonalt initiativ fra allmennmedisinske forskningsmiljøer. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og partnerne i prosjektet:

  • Universitetet i Bergen (UiB)
  • NORCE
  • Universitetet i Oslo (UiO)
  • UiT - Norges arktiske universitet
  • Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) ved Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

PraksisNett er under etablering og første publikasjon antas å foreligge i 2019.

Bruk av PraksisNett

Bruk av PraksisNett


Alle forskere ved organisasjoner, institusjoner og bedrifter som er interessert i forskning på data fra pasienter i fastlegepraksis, kan søke om å få bruke PraksisNett. Henvendelse skjer ved søknad til den koordinerende enheten via søknadsportalen.

I prosjektets etableringsfase vil det være få kostnader forbundet med å bruke infrastrukturen. De kostnadene som må dekkes i denne fasen er kostnader forbundet med det arbeidet fastlegene gjør i det enkelte forskningsprosjekt.

Fastlegene vil få en kompensasjon som fastsettes ut fra en konkret forhåndsberegning av tid og ressurser som legepraksisen må bidra med i det enkelte prosjekt. Forskere som ønsker å bruke nettverket må budsjettere med disse kostnadene etter dialog med koordinerende enhet om omfang av studien.

Eksempler på forskningsprosjekt

Eksempler på forskningsprosjekt


Enkel datauttrekkundersøkelse

Hvor mange pasienter får behandling x for sykdom y.

Kompleks datauttrekksundersøkelse:

Laboratoriesvar, legemiddelbruk, og symptomer beskrevet i diagnoseregister i journal, hos pasienter med en spesifikk tilstand.

Klinisk studie

Pasienter med diagnose x inkluderes til en kvalitativ studie (intervjuer eller fokusgrupper).

Randomisert kontrollert studie (RCT)

Pasienter med sykdom x inkluderes i en randomisert kontrollert studie hvor behandling y sammenliknes med behandling z. Pasientene identifiseres ved navnelister generert av dataverktøyet, eller som pop-up når aktuell diagnose settes under konsultasjon.

For å planlegge en studie og gjøre datauttrekk må du ta kontakt med ditt regionale Praksisnett.

 

Datasikkerhet og personvern

Datasikkerhet og personvern

Tradisjonelle systemer for deling av informasjon lagrer gjerne data på et sentralt lagringssted. Dette medfører imidlertid utfordringer relatert til personvern og bestemmelsesrett over bruk av data.

Vår grunntanke for gjenbruk av informasjon i helsevesenet er at det skal være trygt å utveksle helsedata, og at systemene skal skape tillit mellom pasienter, myndigheter og helsepersonell. Dette er bakgrunnen for at Snow-teamet har utviklet et system for gjenbruk av data som ikke lagrer personsensitiv informasjon utenfor helseinstitusjonene, men anonymiserer all informasjon før den forlater fastlegens kontor. På denne måten blir pasientens personvern og fastlegens bestemmelsesrett over hvordan journaldata brukes ivaretatt.

I alle kliniske studier som skal gjennomføres i Praksisnett skal det innhentes samtykke fra hver enkelt pasient. Da innhentes individ-data i tråd med samtykke.