Lungemedisin

Lungemedisin

Lungemedisinsk avdeling er etter Hjertemedisinsk avdeling den største av de indremedisinske spesialiteter. 

Sykdomsgrupper som behandles er obstruktiv lungesykdom (KOLS/astma), lungekreft, vaskulær sykdom, og infeksjons- og inflammasjonssykdommer i luftveiene.

Forekomst av og mortalitet ved KOLS og lungekreft er stigende. Behandling inkluderer pasienter som trenger non-invasiv respiratorbehandling både på sykehus og som hjemmebehandling.

KOLS – Heim

– hjemmebasert behandling av pasienter med alvorlig kols

Pasienter med alvorlig KOLS har økt mortalitet og nedsatt livskvalitet. Mange har hjelp fra den kommunale hjemmetjenesten, og vi ønsker å utnytte potensialet til denne særnorske ordningen. 

Vår hypotese er at bedre hjemmebasert behandling av pasienter med alvorlig KOLS reduserer antall alvorlige forverringer, sykehusdøgn og samlet bruk av helsetjenester, og videre at pasientene opplever økt grad av mestring, bedret livskvalitet og redusert tap av lungefunksjon.

Overordnet målsetning er å etablere en forbedret behandlingslinje for hjemmebasert omsorg, rehabilitering, monitorering, tidlig intervensjon og behandling av pasienter med alvorlig KOLS. Prosjektet skal videre bidra til å utarbeide teknologiske løsninger for å effektivisere samhandlingen mellom de involverte parter

KOLS-Heim er en prospektiv, kontrollert, åpen intervensjonsstudie hvor pasienter bosatt i Trondheim, som innlegges lungeavdelingen pga. KOLS inkluderes. Pasientene fordeles mellom intervensjons- og kontrollgruppe etter bostedsadresse.

I intervensjonsgruppen gis hjemmesykepleierne og pasientene opplæring i systematisk registrering av symptomer på KOLS forverring og iverksetting av behandling ved bruk av "min KOLS bok". Lungesykepleier foretar oppfølgingskontroll hjemme hos alle pasientene etter 6 mnd., 1 år, 2 år og 2,5 år. Pasientene fyller ut tre spørreskjema. Allmenntilstand, puls, respirasjonsfrekvens, PEF, FEV1 og all kontakt med helsevesenet registreres. Utover registreringene følges kontrollgruppen opp jf dagens praksis.

Man ønsker å studere hvorvidt denne modellen kan påvirke sykdomsforløp og behov for kontakt med helsetjenesten og bidra til økt grad av mestring av egen situasjon hos pasienter med alvorlig kols.  

Det er inkludert 175 pasienter i Prosjektet. Oppfølgning av pasienten fortsettes ut år 2013.

Et samarbeidsprosjekt

KOLS – Heim er et samarbeidsprosjekt om et helhetlig pasientforløp mellom Trondheim Kommune, Avdeling Helse og Velferd, St.Olavs Hospital HF, Klinikk for Lunge- og Arbeidsmedisin  og SINTEF HELSE.

Med finansiering fra Helse-Midt-Norge og InnoMed ble prosjektet KOLS -Heim startet 01.04.2008.

Prosjektgruppen KOLS – Heim

  • Overlege dr.med. Anne Hildur Henriksen, klinikksjef ved Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin, førsteamanuensis ved ISB, NTNU
  • Kommunaldirektør Helge Garåsen, Trondheim Kommune
  • Professor, dr.med. Rolf Walstad, St.Olavs hospital HF,  Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin
  • Professor, dr. med. Sigurd Steinshamn, seksjonsoverlege, St.Olavs hospital HF, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin
  • Professor, dr.med. Tone Rustøen, seniorforsker Akuttklinikken, avdelingen for forskning og utvikling, OUS
  • Forsker Jarl Kåre Reitan, SINTEF HELSE
  • Fagansvarlig sykepleier, Synnøve Sunde, St.Olavs hospital HF, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin
  • PhD kandidat overlege Elena Titova, ISB, NTNU
13 feb 2017

person-portlet

Prosjektleder

Anne Hildur Henriksen
anne.h.henriksen@ntnu.no
91139504
72828202

Øvrige kontaktpersoner

Øvrige kontaktpersoner