Sjekkliste for inkluderende undervisning

Sjekkliste for inkluderende undervisning

Underviser du i en klasse på 100 studenter, er det statistisk sett 25 studenter som har en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Undervisning og forelesninger kan legges opp slik at færre utestenges fra å delta, og kan i tillegg være nyttig for alle studenter.   Som foreleser har du plikt til å sikre like utdanningsmuligheter for alle studenter. Følg sjekklisten slik at flere kan delta.

Universell utforming - bokser

Bruk mikrofonen

Symbol av person med mikrofon

Tilbake til toppen

Med mikrofon får flere mulighet til å delta i din forelesning, og uten mikrofon bruker alle mer energi for å få med seg det du sier. Ikke spør om det er behov for mikrofon. Det kan være vanskelig å si fra for de studentene som har behov for det.

Alle studenter har nytte av at foreleser bruker mikrofon. Mens noen er helt avhengig av at du gjør det. Studenter som bruker høreapparater, kan benytte seg av trådløst eller rominstallert utstyr som sender lyden direkte inn i høreapparatene fra mikrofonen. Denne muligheten mister de dersom du ikke bruker mikrofon.

Spørsmål fra salen gjentas av foreleser i mikrofonen.

Lenker og ressurser

Stå vendt mot klassen når du snakker

Symbol av to hoder som vender mot hverandre

Tilbake til toppen

Mange, bevisst eller ubevisst, støtter seg på munnavlesning og å lese kroppsspråk. Noen er helt avhengig av dette for kunne delta i kommunikasjonen i en klasse og ha utbytte av undervisningen.

Bruk mimikk og kroppsspråk, og la det være synlig ved å stå vendt mot klassen når du snakker.

Overhold pauser

Symbol av stoppeklokke

Tilbake til toppen

Alle studenter vil ha nytte av jevnlige pauser for å holde konsentrasjonen oppe og for å hente ny energi.

Etter 45 minutter undervisning skal det følge 15 minutters pause.

Har du tenkt over at noen kan være helt avhengig av at pausene kommer til forventet tid? Det er i mange tilfeller at studenter bruker mye anstrengelse for å følge undervisningen og pauser er viktig for å ha muligheten til å hente seg inn igjen. Andre studenter kan være avhengig av pausene for å ta medisiner eller på andre måter forhindre økte symptomer fra en helsetilstand.

Når forelesere spør om det er greit å fortsette inn i pausen for å bli ferdig tidligere kan det være veldig vanskelig å si ifra for de studentene som har behov for pause.

Gjør undervisningen tilgjengelig for alle

Symbol av en skjerm med bilde av en bok

Tilbake til toppen

Tilgjengelighet handler både om utformingen av undervisningsmaterialet og at det deles med studenter tidlig og i forkant av undervisning. For mange studenter er det viktig for å få utbytte av å delta på en forelesning. Gjør pensum kjent så snart som mulig, det kan ta opptil 4 måneder å få pensum på lydbok.

Utforming av dokumenter, videoer og Power Pointer kan gjøres universelt for at flest mulig skal få tilgang til din undervisning.*

Er du for eksempel bevisst…

 • … at videoer må tekstes?
 • … at bilder må ha alternativ tekst?**
 • … skriftstørrelse og kontraster i materialet?
 • … at du også beskriver verbal det du formidler visuelt (for eksempel bilder, illustrasjoner og figurer) i forelesningen?
 • … at materiell må finnes elektronisk og i tekst-format. Skannet materiale (.pdf) støttes ikke av opplesningsprogram (talesyntese). .pdf filer må behandles med OCR*** for å bli opplest og søkbar
 • … at Arial str. 14 er en font en gir god lesbarhet for mange med nedsatt syn?
 • … at hvis du legger til tekst-bokser i Power Point støttes det ikke av opplesningsprogrammer?****
 • … at du kan sjekke tilgjengeligheten for det du har laget i Power Point og Blackboard Ally?*****

Lenker og ressurser

Gi tydelig og oversiktlig informasjon

Symbol av sjekkliste

Tilbake til toppen

Studenter som har ulike funksjonsnedsettelser, bruker mer tid og krefter på å være student enn andre. Sørg for at informasjon i ditt emne er oversiktlig og lett å finne fram til. Vær konsekvent i måten informasjon formidles gjennom læringsplattformer og kommunikasjonskanaler.

Viktige beskjeder og endringer skal gis skriftlig på en måte som sikrer at alle studenter mottar informasjonen, for eksempel på e-post.

Informasjon om mulighetene for tilrettelegging i studiene er det mange studenter som ikke får eller finner fram til. Du kan være med å minne om viktige søknadsfrister:

 • 1.september for tilrettelagt leseplass
 • 15. september for tilrettelagt eksamen i høstsemestret
 • 15. februar for tilrettelagt eksamen i vårsemestret

Forelesere skal sette studenter i kontakt med studieprogrammets studieveileder ved behov for tilrettelagt undervisning, å få utvidede frister på innleveringer eller å ta studiet over lengre tid.

Lenker og ressurser

Legg til rette for tilbakemelding og samarbeid

Symbol av fem hender som strekker seg mot hverandre

Tilbake til toppen

Vi er alle forskjellige, og det som fungerer for én, trenger ikke fungere for en annen, eller i en annen klasse. Inviter derfor studenter til å samarbeide om å skape et inkluderende miljø. Vær interessert i hvordan du kan utvikle undervisningen din og sett gode eksempler for andre. Inkluderende metoder og holdninger sper seg!

Gi mulighet for at alle studenter enkelt kan gi tilbakemelding på hvordan de opplever din undervisning. Kanskje er det små endringer som kan være til fordel for mange.

Bare å vite at man er velkommen til å ta kontakt, betyr mye. Mange studenter kan oppleve det vanskelig å utrykke spesifikke behov foran en klasse eller å ta kontakt med forelesere.

Lenker og ressurser