Fremtidslæreren 2024: Likeverd, inkludering og mangfold

Fremtidslæreren 2024: Likeverd, inkludering og mangfold

Hvilken mangfoldskompetanse trenger læreren i skolen, og lærerutdanneren?

Kunst. Dekorasjon. Foto
Foto: Olga Wanderer’s Bright, abstract pattern with circles, inspired by the artist Sonia Delaunay, courtesy of Shutterstock, Inc.
  • 17.–18. april 2024
  • Campus Kalvskinnet

Fremtidslæreren 2024 var en gratis konferanse ved Institutt for lærerutdanning, NTNU.


Hvorfor konferanse?

Likestillings- og diskrimineringsloven (kapittel 2, paragraf 6) sier at: 

Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt. Med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk. 

Denne konferansen lærer deg å omsette loven i praksis i skole og lærerutdanning.  

Lærerutdanningene har et stort samfunnsansvar for utdanning av fremtidige lærere med høy profesjonsetikk og profesjonell integritet i en norsk skole preget av mangfold. Den norske skolen hviler på inkludering og likeverd som verdigrunnlag. NTNUs nye satsningsområde fellesskap framhever betydningen av tillit og demokrati, samt å motarbeide sosial ulikhet og utenforskap. Trondheim kommune har aktivt arbeid mot ungt utenforskap høyt på agendaen. 

Lærerstanden i Norge bør reflektere mangfoldet i klasserommet, og vi trenger økt rekruttering av lærerstudenter. Vi må nå ut til nye søkergrupper som kan se seg selv som lærere i fremtidens inkluderende skole og lærerutdanning. 

Mangfoldskompetanse og mangfoldsledelse er også sentralt for organisasjonsutviklingen ved vår lærerutdanning. Mangfoldet ved vår egen lærerutdanning er en viktig verdi å bygge fellesskap og samarbeid videre på. 

Alle må med for å løse de utfordringer skole, lærerutdanning og samfunn står overfor i en verden i stor omstilling.

Vi håper DU blir med på denne konferansen – varmt velkommen!

Program

Program

Onsdag 17. april

Rom: A001 (-1. etasje Akrinn)

11.30–12.30 Registrering

12.30–13.30 Åpning, velkommen og keynote med Likestillings- og diskrimineringsombudet


Om keynote med Likestillings- og diskrimineringsombudet

Kunstnerisk åpning med Elen Øyen og Ingeborg Dugstad Sanders fra DansiT koreografisk senter og Danselaboratoriet.

Velkommen av stedfortredende instituttleder Ruth Grüters og grunnskolelærerstudent Herman Nesse.

Bilde av Christopher Gambert. foto

Introduksjon av Libe García Zarranz og Stine Helene Bang Svendsen.


Å stelle kaninen i hatten - et blikk bak kulissene på hemmelighetene bak arbeidet med å sikre likestilling og motarbeide diskriminering i skolen

Christopher Gambert, Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norske skoler er pålagt å jobbe for likestilling og mot diskriminering og sikre at alle elever får et likeverdig møte med skolen. Til tross for disse strengene kravene viser forskning at mange skoler likevel ikke lever opp til deres forpliktelser. Mange elever og deres foresatte rapporterer at de ikke opplever likeverdig utdanningsmuligheter eller likeverdig skole/hjem samarbeid. Hvorfor er det slik, og hva kan lærere og læringsinstitusjoner gjøre for å snu denne trenden? Dette foredraget har som mål å avmystifisere arbeidet som må til for å sikre likeverdig utdanning for alle, og tar et nærmere blikk på de praktiske konsekvensene av ikke-undertrykkende pedagogikk mens vi ser nærmere på god praksis.

Christopher Gambert (cand.polit., Universitetet i Oslo) er fagdirektør ved likestillings- og diskrimineringsombudet, og har ansvar for ombudets oppfølging av likestillingsplikten i offentlig sektor. Gambert har tidligere vært prosjektkoordinator for Dembra for lærerutdanning, og har over tjue års erfaring med å jobbe for likestilling og mot diskriminering.

Program fremtidslæreren del 3

13.30–14.00 Pause med kaffe

14.00–15.30 Sesjon med Dembra


Sesjon med Dembra

Bilde av Claudia Lenz og Peder Nustad. Foto

Introduksjon av Sikunder Ali.


Mangfold og mangfoldskompetanse – forskjellige forståelser, ulike praksiser

Claudia Lenz og Peder Nustad, Dembra

Hva legger du i begrepet mangfold, hva betyr det å utvikle mangfoldskompetanse?

Denne workshopen gir en innføring i ulike forståelser av mangfold og mangfoldskompetanse og hvordan disse får utslag i ulike praksiser i skolen.

Workshopen belyser hvordan normkritikk og kritisk mangfoldskompetanse kan bidra til refleksjon over hvordan egne oppfatninger, antagelser og forståelser setter preg på undervisningen, relasjoner og læringsmiljø.

Det vil også mulighet å anvende disse perspektivene, og reflektere over hvordan de gir utslag i situasjoner i skolehverdagen.

Program fremtidslæreren del 2

15.30–16.30 Mat og mingling

16.30–19.00 Dancehall event med Dj Natty P og Ida Skaret Fjøseid. Musikk, dans og fellesskap. Alkoholfritt.


Torsdag 18. april

Rom: A001 (-1. etasje Akrinn)

08.00 Morgenkaffe

08.30–08.45 Sannhet og forsoning i utdanning, med Stine Helene Bang Svendsen

08.45–10.15 Sesjon med Rosa kompetanse


Om Dembra og Rosa kompetanse

Bilde av Eivind Moe og Miriam Pedersen. Foto

Introduksjon av Stine Helene Bang Svendsen.


Rosa kompetanse skole – Kjønns- og seksualitetsmangfold og inkluderende praksis

Eivind Bjørkgård Moe og Miriam Aurora Hammeren Pedersen

Hvordan bidra til at elever som bryter med normer for kjønn og seksualitet kan kjenne seg trygge og inkluderte i skolen?

Rosa kompetanse er en fagavdeling i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, som tilbyr kompetanseheving til skoleansatte og lærerstudenter.

Rosa kompetanse skole gjennomfører kunnskapsbaserte og praksisnære kurs i tråd med skolens styrende dokumenter. Foredragsholder vil i denne økta snakke om kjønnsidentitet, seksuell orientering, normer, minoritetstress, interseksjonalitet og inkluderende praksis og knytte temaene opp mot arbeidshverdagen i skolen. Temaene som blir gjennomgått er også svært overføringsbare til andre temaer knyttet til mangfold, utenforskap og minoritet-/majoritetsperspektiver.

Program fremtidslæreren del 3

10.15–10.30 Pause med kaffe

10.30–12.00 Sesjon med Antirasistisk senter


Om sesjon

Bilde av Vivian Brattsti. Foto

Introduksjon av Kathy Barolsky.


Workshop med Antirasistisk Senter

Vivian Brattsti Sørensen og Mohamud A. Hersi

Lærere møter ulike problemstillinger i sitt arbeid. De skal blant annet ta vare på elevene de møter, i tillegg til å undervise. Lærere må forholde seg til elever som blir utsatt for rasisme og elever som utøver rasisme. Noen har kolleger som utøver rasisme eller blir utsatt for rasisme. Noen blir utsatt for rasisme selv. Alle har nytte av å forstå hvordan rasisme påvirker oss alle.

I denne workshopen får du noen verktøy du kan bruke i arbeidet, blant annet for å kjenne igjen rasisme. Kan alle inkluderes? Vi går gjennom noen begreper som er nyttige å kunne, og litt om språk og hvilke ord som er innafor. Vi vil også diskutere hverdagsrasisme, strukturell rasisme, normtenkning og hvite privileger.

Program fremtidslæreren del 3

12.00–12.30 Avslutning av konferansen ved Forum for likeverd, inkludering og mangfold


Om Avslutning av konferansen

Refleksjon over konferansen og vegen videre med grunnskolelærerstudent Synne Bråthen og ansatte i lærerutdanningen Sevil Sümer, Bergljot Utstrand, Lars Unstad, Juliette Boks- Vlemmix og Tone Pernille Østern.

Om Forum for likeverd, inkludering og mangfold

Forum for likeverd, inkludering og mangfold er et lederstøttet forum ved Institutt for lærerutdanning, NTNU.

Forumet er et rådgivende organ for ledelsen.

Forumet skal anbefale tiltak som kan styrke likeverd, mangfold og inkluderingsarbeidet ved ILU og gi innspill til strategiske satsninger. Tiltakene skal favne om hele virksomheten: rekruttering av ansatte og studenter, administrasjon, forskning, studieprogrammene undervisning, utadrettet formidling, kollegialt samarbeid, arbeidsmiljø, og i partnerskap med praksisfelt.

Forumet består av: Tone Pernille Østern (leder), Katrine Dalbu Alterhaug, Sikunder Ali, Ingvild Håkestad, Steven Holland, Sevil Sümer, Eir-Anne Edgar, Libe Garcia Zarranz, Lars Unstad, Stine H. Bang Svendsen, Sunniva Skjøstad Hovde, Andrea Jorde Petersheim (instituttillitsvalgt student), Maria Kasseth (instituttillitsvalgt student), Marit Ping Bersås (lektorstudenttillitsvalgt). 

Arrangør

Arrangør

Arrangeres av: Forum for likeverd, inkludering og mangfold ved Institutt for lærerutdanning


Støttet av: Utvalget for likestilling og mangfold ved NTNU


Spørsmål?

Tone Pernille Østern (Leder, Forum for likeverd, inkludering og mangfold ved ILU)

Bidragsytere

Bidragsytere

Logo til Antirasistisk senter. Foto

Logo Likestillings- og diskrimineringsombud. PNG

Logo Rosa kompetanse. PNG