Institutt for helsevitenskap

Simulering i helsefag

Studenter i simuleringssituasjon

Simulering er en pedagogisk metode som brukes i de aller fleste helsefaglige utdanninger ved NTNU i Ålesund. Denne metoden gjør studentene godt forberedt til scenarier i de vil møte i yrket sitt.

Simulering innebærer at studenter får trene i realistiske omgivelser, mest mulig likt det de vil møte i praksis. Slik bygges trygghet til eget yrke. Hovedpoenget i simulering er læring gjennom aktivitet og samspill. Læreprosessen preges av refleksjon rundt teoretisk og praktisk kunnskap. Forskning viser at medisinsk simulering som pedagogisk metode gir kunnskap som man husker lengre enn tradisjonell undervisning.

Selve simuleringen er delt i tre faser. En briefingfase der deltagerne blir kjent med hva som skal foregå, læringsmål, simulatoren, rommet og tilgjengelig utstyr. Så kjøres selve scenariet før en til slutt i debriefingsfasen reflekterer over hva som skjedde. Her hentes muligheten for erfaring og læring ut. Simulering skjer ved hjelp av avansert simulatorer, enklere treningsdukker og markører. Eksempel på simulering er trening i prosedyrer og øving på kommunikasjon og samhandling.


Fire ulike scenarier: 

 


Slik foregår simulering: