Inspirasjonsseminaret 2021

SUHEL – Samhandlings- og utviklingsarena for helseledere i Møre og Romsdal

Inspirasjonsseminaret 2021

Person som taler for forsamling (foto)
Illustrasjonsfoto (colourbox)

Målgruppe: Ledere i helse- og sosialtjenestene i Møre og Romsdal, studenter i master i helseledelse.

Dato og tid: 17. november 2021, kl. 10.00-16.00

Sted: NTNU Ålesund, Naftadjupet, Ankeret 

Pris inkl. lunsj: 500 kr

Arrangør: Samarbeid- og utviklingsarena for helseledere (SUHEL) i Møre og Romsdal

Meld deg på seminaret 


Program

Inspirasjonsseminaret 2021 for helseledere i Møre og Romsdal

Kl. 10.00  Velkommen v/Ralf Kirchhoff, førsteamanuensis ved IHA, NTNU og SUHEL gruppen 

Kl. 10.10   Lederliv i helse- og sosialtjenesten: Forventninger, erfaringer og kompetansebehov. Presentasjon av resultater fra spørreundersøkelse blant helseledere i Møre og Romsdal. v/Ralf Kirchhoff. inkl. mulighet for spørsmål.

Kl. 10.50  Pause 

Kl. 11.00  Forebyggende arbeidsmiljø og sykefravær. Foredrag v/ Grethe Skog, NAV. 

Kl. 11.45  Lunsj

Kl. 12.30  Ledelseskompetanse i helsetjenesten: Paradigme eller paradoks? Foredrag v/ stipendiat Ingrid Oskarsson, Høgskolen i Molde. 

I dette foredraget vil Ingrid Oskarsson fremstille perioden etter 70-tallet frem til i dag som et brudd på synet på ressurser i organisasjonene. Hvor man tidligere primært søkte utad i omgivelsene etter ressurser, ble fokuset nå vendt innover i egen organisasjon og de menneskelige ressursenes betydning for suksess. Av dette vokste også begrepet kompetanse frem, som i dag har en utstrakt bruk i både faglitteratur, forskning, offentlige styringsdokumenter så vel som i hverdagssamtalen. Oskarsson søker å løfte frem noen paradokser dette medfører for dagens helseledere som tilsynelatende skisseres som «super-mennesker» der stilles svært store krav til

Kl. 13.00  Pause

Kl. 13.15  Hjelp, min nye ansatte er en robot – hvordan lede et nettverk av mennesker og teknologi. Foredrag v/ Roger Andre Søraa, forsker, NTNU Senter for Teknologi og Samfunn. Inkl. 15 min til spørsmål fra salen og diskusjon. 

Kl. 14.00  Gruppediskusjoner om ideer til masteroppgaver Master i helseledelse.

Kl. 15.30  Avslutning

Denne dagen vil du ikke gå glipp av! Velkommen!


Foredragsholdere

Dr. Roger Andre Søraa er forsker ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT) og Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU. Søraa sine viktigste forskningsinteresser er digitalisering og robotisering av samfunnet og konsekvensene av dette. Han er nestleder for NTNU’s ImRo-lab som forsker på velferdsteknologi/geronteknologi. Søraa leder en forskningsgruppe ved NTNU/KULT om Digitalisering og robotisering av samfunnet. Han jobber spesifikt inn mot hvilke konsekvenser robotisering av arbeidsmarkedet har for helsearbeidere i prosjektet AUTOWORK, og er interessert i samhandling mellom mennesker og maskiner.

Grethe Skog har jobbet med inkluderende arbeidsliv (IA-arbeid) siden 2005. Hun har tidligere 20 års tverrfaglig erfaring fra privat sektor, spesielt relatert til bransjene bank/finans og industri og offshoresektor. I dag arbeider hun ved NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal, som er et av 12 fylkesvise ressurs- og kompetansesenter for inkluderende arbeidsliv (IA).

Ingrid Marie Leikvoll Oskarsson er doktorgradsstipendiat ved Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Molde. Hennes doktorgradsprosjekt «Leadership competencies in expert organisations» omhandler bruken og betydningen av begrepet kompetanse for helseledere i den norske helsetjenesten, hvor forskningsfeltet, norsk policy og praksisfeltet selv undersøkes.

Ralf Kirchhoff er førsteamanuensis ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA). Han er studieprogramleder for fellesgraden Master i helseledelse ved NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Ved IHA er han leder for forskergruppen for helsetjenesteforskning i Ålesund, og nestleder for forskning.