Mineralproduksjon og HMS

Mineralproduksjon og HMS

Nordmenn er storforbrukere av mineralprodukter. Samtidig har Norge en variert bergindustri og store mineralressurser. De fleste mineralene og metallene som produseres er helt nødvendige i et moderne samfunn, og flere er en forutsetning for utvikling av fornybar energiproduksjon, en mer bærekraftig industri og mer miljøvennlig transport. Som det eneste universitetet i Norge som driver forskning og høyere grads utdanning innen mineralproduksjon har NTNU et nasjonalt ansvar for å utvikle og forvalte den nødvendige kompetansen.

Fra geologisk ressurs til foredlet produkt

Mineralproduksjon ved NTNU omfatter hele verdikjeden fra geologisk ressurs til foredlet produkt. Dette inkluderer ressursgeologisk modellering og ressursevaluering, driftsplanlegging, gruvedrift, prosessmineralogi og oppredning, samt mineralressursforvaltning, produktutvikling og tilbakestilling. Langs hele denne verdikjeden fokuseres det på HMS og ytre miljø.

Regjeringens mineralstrategi understreker behovet for mer forskning på mineralproduksjon, og i løpet av de siste årene har flere større forskningsprosjekter kommet i gang med støtte fra Forskningsrådet. Dette har gitt et dynamisk fagmiljø med et stadig økende antall stipendiater. Forskningen innen fagområdet skjer i nært samarbeid med industrien.

Flere av forskningsprosjektene spenner over store deler av verdikjeden. Kompetanseprosjektet InRec fokuserer på geometallurgi, et konsept som utnytter informasjon om de geologiske og prosessmineralogiske variasjonene i en mineralforekomst til å optimalisere uttak og prosessering. Slik vil InRec utvikle metodikk som skal gi økt utvinning av verdifulle produkter fra norske mineralforekomster.

Norge har ikke bare landbaserte mineralressurser. Forskere ved instituttet har anslått at verdiene av mineralforekomster til havs kan ligge opp mot 1000 milliarder kroner. Samtidig er produksjonsutfordringene betydelige. Dette har gitt opphav til kompetanseprosjektet MarMine. Ved hjelp av undervannsfarkoster vil det bli samlet inn steinprøver fra havbunnen på norsk sokkel i tillegg til biologiske prøver fra vannmassene i området. Prøvene skal brukes til å vurdere ulike teknologiske og miljømessige aspekter forbundet med gruvedrift på havbunnen og utvinning av de verdifulle mineralene.

Oppredning, dvs. knusing, maling og mineralseparering, står sentralt i verdikjede, og det meste av faggruppas publisering skriver seg fra dette fagområdet. Utvikling av mer effektive oppredningsprosesser (nedmaling og mineralseparering) vil være av avgjørende betydning for å kunne utnytte en større del av ressursgrunnlaget og for å minimere de negative effektene på miljøet, uansett om råstoffet kommer fra primære eller sekundære kilder. Oppredningslaboratoriet ved NTNU er enestående i nasjonal sammenheng og instituttet arbeider kontinuerlig med å finne mer miljøvennlige og energieffektive prosessløsninger. Flotasjon, prosessering av finstoff og bruk av avgangsmasser er blant de viktigste fokusområdene.

 

Bilder

Elementkonsentrasjoner og fordeling kartlegges både i regional skala og i mikroskala for å forstå de geologiske prosessen. Denne forståelsen brukes til å lete etter kvarts med god nok kvalitet til høyteknologisk bruk som i f. eks. solceller.