Samarbeid med arbeidsliv og næringsliv

Samarbeid med arbeidsliv og næringsliv

IE-fakultetet har mange former for samarbeid med arbeidsliv og næringsliv. Det kan være strategiske rammeavtaler med ulike samarbeidspartnere, som gjerne vil ha forskjellige formål, som for eksempel: 

  • Fremragende forskning og publisering - Forskerutdanning (PhD) og -veiledning
  • Gaveprofessorat
  • Forskningsinfrastruktur  
  • Styrke kvalitet og relevans i utdanning  - Veiledning av bachelor-, master- og prosjektoppgaver
  • Gjensidig teknologi- og kunnskapsoverføring
  • Forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt
  • Gjensidig mobilitet, som bistilling hos NTNU, IIer-stillinger, bistillinger for NTNU-ansatte i næringsliv og offentlig sektor
  • Styrke innovasjon
  • Styrke avtalepartens kunnskaps- og konkurranseevne
  • Utvikle kunnskap og teknologi som kan bli til nye produkter og tjenester

Andre vanlige samarbeidsformer er samarbeid i nasjonale forskningssentre og deltakelse i Forskningsrådsprosjekt eller EUs forsknings- og innovasjons-prosjekt.

Vårt samarbeid med næringsliv og offentlig sektor har stor bredde. Ofte tar det form av samarbeid om etter- og videreutdanning der vi tilbyr vår kompetanse på ulike områder, eller publisering av vitenskapelige artikler sammen med næringsliv og offentlig sektor. Det kan også handle om felles seminarer om forskning, utdanning og innovasjon, der vi deler den nyeste utviklingen på forskningsfronten, mens industrien formidler sine behov for oppdatering og utdanning. På slike måter bidrar vi til kompetansespredning og kunnskapsformidling. 

Samarbeidsavtale med Salmar

Gaveprofessorat eller -stillinger innen et fagfelt, hvor hensikten er å styrke forskning og utdanning av master- og doktorgradsstudenter innen en bestemt tematikk, er avtaler vi har med flere aktører. Vi har samarbeid i næringsklynger som GCE, NCE og Arena for å styrke kompetanseoverføring og dialog mellom arbeidslivet og NTNU. Vi deltar i enkelte test- og demonstrasjonsprosjekter hvor IE for eksempel kan bidra med kunnskap i forbindelse med utforming av søknader, eller hvor våre studenter kanskje kan utføre sine bachelor- og masteroppgaver hos partnere gjennom disse prosjektene.

På andre felt bidrar vi ved etablering av nye virksomheter og oppstartsbedrifter, og vi har patenter og lisenser som tilbys næringslivet. Se tilgjengelige teknologier for eksempler på dette. Dette arbeidet skjer som regel gjennom NTNU Technology Transfer, også kalt TTO, som ses som et strategisk verktøy for å kommersialisere ny kunnskap.

Det som er nevnt her er noen av flere måter å sikre at kunnskap og resultater fra forskning og innovasjon ved IE-fakultet kommer samfunnet til nytte i form av nye produkter og tjenester.

Kontakt

Kontakt

Oppstartsbedrifter

Oppstartsbedrifter

Oppstartsbedrifter

Hvert år bidrar vi ved etableringen av vi nye oppstartsbedrifter for å kunne utvikle og gjøre våre enestående forskningsresultater tilgjengelig.

Her kan du finne en oversikt over oppstartsbedrifter basert på vår forskning. Disse representerer en eksepsjonell mulighet for samarbeid med nye talenter og innsikt i ny banebrytende teknologi.

 

Tilgjengelige teknologier

Tilgjengelige teknologier

Teknologi

En viktig del av vårt samfunnsansvar er å gjøre vår forskning og kunnskap anvendt og tilgjengelig.

Her kan du finne en oversikt over tilgjengelige teknologier som du kan få tilgang på og ta i bruk i din virksomhet. Vi tilbyr bred, etisk og forutsigbar tilgang på våre unike forskningsresultater.