HUNT COVID 70+

Bilde 70+

Konsekvenser av COVID-pandemien for ernæring og robusthet hos eldre

Konsekvenser av COVID-pandemien for ernæring og robusthet hos eldre

COVID-pandemien har ført til begrenset tilgjengelighet av en rekke tjenester for eldre, slik som fysioterapi, treningsgrupper og møtepunkt for bespisning og sosialt samvær. Mange har unngått å gå i butikken og å gå ut generelt.

God ernæring er avgjørende for å vedlikeholde muskelmasse, som igjen betyr mye for å bevare en viss robusthet. Muskelsvinn bidrar til skrøpelighet, og gjør mange eldre sårbare for funksjonstap og helsesvikt. Man vet ikke hvilke konsekvenser pandemien har hatt for ernæringstilstand og robusthet i den eldre befolkningen.

Like før utbruddet av COVID-19 ble den fjerde Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT4) gjennomført, med delprosjektet HUNT 70+ som undersøkte de over 70 innen bl.a. ernæringstilstand, gangfunksjon, balanse og muskelstyrke. Man har med dette et unikt utgangspunkt for å studere endringer i den eldre befolkningen som konsekvens av COVID-pandemien.

I perioden 2021-23 gjennomføres HUNT COVID – en oppfølgingsundersøkelse av HUNT4-deltagere, hvor mange av spørsmålene og undersøkelsene fra HUNT4 vil bli gjentatt for å kunne sammenligne før og etter pandemien. Man vil i prosjektet HUNT COVID 70+ bruke både spørreskjemaopplysninger, kliniske undersøkelser og blodprøver for å undersøke hvordan ernæringstilstand og robusthet hos eldre er påvirket av pandemien i Norge, og studere sammenhenger mellom endring i ernæringstilstand og skrøpelighet.

Undersøkelsene blir samkjørt med HUNT Aldring i Trøndelag, som er en generell oppfølgingsundersøkelse av alle som deltok i HUNT 70+ og hvor de samme undersøkelsene vil bli gjort på nytt.

Kontaktperson

Kontaktperson

person-portlet

Håvard Kjesbu Skjellegrind
Førsteamanuensis
havard.skjellegrind@ntnu.no
+4799694786