Grønn verdiskapning og samfunnsansvar

Grønn verdiskapning og samfunnsansvar

Landsbyen handler om hvordan bedrifter, bransjer og kommuner kan bidra til bærekraftig samfunnsutvikling samtidig som virksomhetene selv blir solide og miljøvennlige. Dette kaller vi grønn verdiskapning.

Å kunne kombinere verdiskapning med økologisk bærekraft, og samfunnsansvar er etterspurt kompetanse og viktig strategisk mål for mange virksomheter og prosjekter som settes i gang. Landsbyen er godt egnet for studenter med sans for tverrfaglighet, systemtekning og teamarbeid, og som ønsker å se sitt fag og ferdigheter i en større og helhetlig sammenheng. Landsbyen gir mulighet både for prosjekter med praktiske tema så vel som utvikling av teoretiske konsepter eller systeminnovasjoner. Sirkulær økonomi er et sentralt tema i både EU og Norge

Relevant kompetanse

  • Ledelse, bedriftsadministrasjon og miljøfag: INDØK, miljøledelse, HMS, innovasjon/entreprenørskap, prosjektledelse, industriell økologi og økonomi.
  • Teknologi: Blant annet marin teknikk, energi, prosess og produktutvikling, byggfag, miljøteknikk, arkitektur og planlegging, matteknologi, og systemtenkning.
  • Realfag: kjemi, fysikk, biologi, økologi, naturmangfold, ressursforvaltning.
  • Samfunnsvitenskap og kulturstudier hvor samfunnsøkonomi, geografi, politikk, kommunikasjon, organisasjon og internasjonalt arbeid er sentralt.

Tema

Konkret kan gruppene i landsbyen velge å arbeide med utfordringer innen industri, havbruk og marin matproduksjon, bioøkonomi, verdiskapningskjeder, bærekraftig by- og samfunnsutvikling og gjenvinning. I samarbeid med bedrifter og virksomheter kan gruppene utvikle prosjekter. Økologisk bærekraft er fundamentet og prosjektene kan utarbeide kriterier og modeller for hvordan dette målet kan integreres i verdiskapningen. Noen kan velge å se på om systemene de studerer fremmer reell bærekraft eller bare fragmenter. 

Samarbeid og ekstern støtte

Landsbyen samarbeider med Avdelingen for plan og næring i Trøndelag fylkeskommune og næringshager i fylket. Det gir oss god tilgang til aktuelle casebedrifter og næringsklynger innenfor ulike næringer i Trøndelag.

Tabell som viser bærekraftsmålene.

Rammeverk og kontekst

Som rammeverk for oppgavene og globalt perspektiv benytter vi bl.a. FNs nye universelle bærekraftsmål (SDG), den nye klimaavtalen (Parisavtalen) og de såkalte «planet boundaries» presentert av Stockholm Resilience Centre. I mange samhenger vil internasjonale standarder (ISO og andre) innen miljøledelse, samfunnsansvar (corporate social responsiblity), bærekraftig byutvikling, bærekraftig havbruk, bærekraftig skogbruk, livsløpsanalyser (LCA), miljø- og bærekraftsindikatorer, være aktuelle. De nasjonale miljømålene og målene for bærekraftig utvikling i Norge og politiske initiativ som «det grønne skiftet» er selvfølgelig også sentrale.

Metodiske og teoretiske ressurser

Metodisk og teoretisk kan gruppene benytte konsepter som miljø- og ressursøkonomi, økosystemtjenester, systemtekning, verdiskapningskjeder, sustainability-SWOT-analyser, økologisk resilience og adaptive kretsløp, «Appreciative Inquiery»,  etc. I fasilitering av gruppene tas det sikte på å kombinere identifisering av problem, kriser og utfordringer sammen med muligheter for å utvikle løsninger for bærekraft og verdiskapning. Standardfiguren for økologisk resilience og adaptive kretsløp er viktig for tenkningen i landsbyen. 

Kretsløp formet som et liggende 8-tall. Figur.

 

Utprøving av alternativ vurderingsform

I denne landsbyen vil det bli testet ut alternative vurderingsformer til prosjektrapporten. Vanligvis skal studentgruppene skrive en prosjektrapport som teller 50% av karakteren i faget, men her blir prosjektrapporten erstattet med en poster, en posterpresentasjon og et produkt. Den obligatoriske muntlige presentasjonen av prosjektet vil inngå i vurderingen. Produktet kan være noe som vises fram på presentasjonen, eller noe som studentgruppa har beskrevet.

Noe lenker

14 sep 2020

Fakta om landsbyen - TIØ4853

Emnekode: TIØ4853
Landsbytittel: Grønn verdiskapning og samfunnsansvar
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Ottar Michelsen
Undervises: Vår 2021

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.