Velferdsteknologi for bærekraftig omsorg og inkludering i lokalsamfunnet

Velferdsteknologi for bærekraftig omsorg og inkludering i lokalsamfunnet

Hvordan skal vi finne nye løsninger for å kunne yte velferdstjenester på samme måte som i dag? Det trengs bl.a. teknologiske og samfunnsmessige innovasjoner som kan redusere behovet for offentlige tjenester og samtidig aktivere omsorgsressursene i lokalsamfunnet. Personer med funksjonsnedsettelser pga. kronisk sykdom og/eller aldring skal kunne føle seg inkludert og deltakende, og samtidig ivaretatt der de bor. Slike innovasjoner kan være komplekse og det er behov for tverrfaglig kompetanse for å finne fram til gode og effektive løsninger. Ikke minst er det behov for å forstå brukernes behov og hva som er viktig for dem.

To personer med mobiltelefon (foto). Vi ser bare hender /underkropp og telefonen.

Relevant kompetanse

Helsefag, sykepleie, medisin, bevegelsesvitenskap, helseinformatikk, helseøkonomi, offentlig økonomi, ledelse, datavitenskap, ingeniørskap, psykologi, design, arkitektur, sosiologi, samfunnsvitenskap, filosofi

Om landsbyen

Samfunnet er i endring der særlig den demografiske utviklingen med flere eldre og færre i yrkesaktiv alder får innvirkning på velferdssamfunnet. Velferdsteknologi anses som viktig for å løse de utfordringene framtidens helsevesen står overfor, men også som et virkemiddel for å nå målsettingen om god kvalitet i tjenestene. I vid forstand er velferdsteknologi noe alle innbyggere i et land kan ta i bruk for å få det bedre. Mens teknologi er noe vi alle bruker i hverdagen, slik vi alltid har gjort, er velferdsteknologi knyttet til opprettholdelse av god helse og livskvalitet. Eksempler på velferdsteknologi er løsninger som øker tryggheten for eldre (f.eks. trygghetsalarm), som kompenserer for funksjonsnedsettelse (f.eks. lokaliseringsteknologi), som gir økt sosial kontakt (f.eks. sosiale medier) og som støtter behandling og pleie (f.eks. telehelse). Velferdsteknologi kan gi nye muligheter, men samtidig er det noen utfordringer som krever nytenkning og endringer i helse- og velferdstjenestene for at de skal være bærekraftige. I landsbyen vil deltakerne få anledning til både å se på mulighetene og utfordringene knyttet til velferdsteknologi, og presentere sine ideer for et bredt publikum.

Det skal benyttes alternativ vurderingsform der det i stedet for prosjektrapport skal lages en offentlig prosjektutstilling.


Fakta om landsbyen - HLS3801

Emnekode: HLS3801
Landsbytittel: Velferdsteknologi for bærekraftig omsorg og inkludering i lokalsamfunnet
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Sigrid Nakrem
Kontaktinformasjon: sigrid.nakrem@ntnu.no
Undervises: Vår 2021

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.