Bærekraftig akvakultur i fremtidens matproduksjon

Bærekraftig akvakultur i fremtidens matproduksjon

– med fokus på karnivore fisk som Atlantisk laks og torsk

 

Produksjonen av karnivore (kjøttetende) fisk som laks er økende. Samtidig har de tradisjonelle fôrkildene blitt mangelvare og det er nødvendig å se etter alternative fôrkilder til å støtte en økende produksjon. Temaet som tas opp er identifikasjon av de ulike fôrkilder, etikk ved bruk av dem og egnethet. Utfordringen en økende næring representerer vil også tas opp inklusive påvirkning av ville bestander av fisk og dyr, forurensing og landskapsforvaltning. Om vi ønsker/trenger en slik næring kan også bli tema.Temaet er velegnet til tverrfaglig tilnærming da det dekker, forvaltningsmessige aspekter, fiske på ulike trofiske nivåer, dyrevern og ren ernæringsbiologi.

 

Relevant kompetanse

Ernæringsbiologi, bioteknologi, økologi, ressursbiologi, samfunnsvitere

 

Om landsbyen

Oppdrett av lak har økt betydelig i løpet av de siste 30 årene. Siden laks er karnivor, kjøtteter, bestod de tidligste fôrkildene av fiskeoljer og fiskemel. Da fikk fisken velbalanserte dietter samtidig som fisken fikk høye mengder med de marine omega-3 fettsyrene som har vist seg gunstig til reduksjon av betennelser og hjerte-karsykdommer i mennesker. Etter hvert som produksjonen tiltok økte presset på de marine ressursene. Tidligere kilder som sild ble også i stor grad brukt direkte til humant konsum. Dermed oppstod det en mangel på råstoffer til laksenæringen. I løpet av de første årene ble store ressurser satt inn i å bruke vegetabilske råstoffer.

Denne satsingen har vært vellykket, men bruk av landareal til produksjon av fiskefôr har vært utsatt for kritikk. Dessuten inneholder ikke landplanter de helsebringende omega-3 fettsyrene. Dermed vil laks få redusert «helsebringende» effekter. Ett alternativ til vegetabilske råstoffer, er å fiske lenger ned i den trofiske næringskjeden. Krill og plankton har i noen grad blitt forsøkt utnyttet, og nå er det også interesse for mesopelagiske fisk. Dyrking av makro- eller mikroalger kan også være aktuelle problemstillinger å se på i landsbyen. I dag er det også utviklet klonede plantelinjer eller GMO planter som produserer marine oljer. Bruken av disse har biologiske, etiske og andre problemstillinger som kostnader i slik produksjon og konsekvenser for laksepriser. Innholdet av næringsstoffer i de alternative råvarene varierer, det samme gjør utnyttingsmulighetene og det kan være diskutabelt om man bør ta ut disse ressursene eller ikke.

Øvrige emner som forurensinger, effekter på miljø etc. kan tas inn i diskusjonene dersom det er ønskelig.

 

Fakta om landsbyen - BI2097

Emnekode: BI2097
Landsbytittel: Bærekraftig akvakultur i fremtidens matproduksjon
Type: Langsgående
Språk: Norsk/Engelsk etter behov
Landsbyledere: Ingeborg Hollekim Bringslid
Kontaktinformasjon: Ingeborg Hollekim Bringslid
Undervises: Våren 2021
Undervisningssted: Trondheim

Infobox web presentations

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.