Mini-CEX: Formativ vurdering i praksis

Mini-CEX: Formativ vurdering i praksis

Ser du etter Mini-CEX-skjemaet?

Her finner du det!

Hvorfor?

Praksislæring utgjør en stor del av legers utdanning, både i grunn- og spesialistutdanningen. Den lengste praksisperioden for studentene ved NTNU er i femte studieår, og består av 4 måneder på lokalsykehus. Her skal studentene utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger gjennom eksponering for og veiledning i reelle yrkessituasjoner. Det finnes likevel mange studier som viser at legestudenter sjelden blir observert, vurdert og gitt tilbakemelding på sine ferdigheter.

Hvordan?

Mini-Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) er et skåringsskjema som ble utviklet på 1990-tallet for bruk i spesialistutdanningen av leger i USA. Mini-CEX brukes både som vurderings- og tilbakemeldingsverktøy for hvordan studenter og leger gjennomfører pasientsamtaler og klinisk undersøkelse. Hele øvelsen er ment å ta bare 20-25 minutter, som gir mulighet for gjentatte Mini-CEX over en periode.

Dette jobber vi med

Ved CAME ønsker vi å undersøke i hvilken grad formativ vurdering og tilbakemelding ved hjelp av Mini-CEX påvirker læringsutbyttet og tilfredsheten til studentene. Vi har derfor sammenlignet to grupper studenter som har hatt praksis på lokalsykehus i 5. studieår, der en gruppe gjennomførte 8-12 Mini-CEX-sesjoner i løpet av semesteret. Den andre gruppen var kontrollgruppe og fulgte gjeldende praksis for veiledning på sykehuset de var på. Effekten ble målt med en skriftlig kunnskapstest, en muntlig-praktisk test og et spørreskjema om tilfredshet med veiledning og opplevd læringsutbytte. Vi jobber nå med å sammenligne resultatene fra de to gruppene.

Fra høsten 2019 innføres det som et arbeidskrav for studentene å gjennomføre 12 Mini-CEX-sesjoner i løpet av utplasseringsperioden. I den forbindelse jobber vi med å lære opp leger som skal veilede og skåre studentene, slik at de er godt forberedt på innføringen. I tillegg jobber vi med å forbedre det eksisterende Mini-CEX-skjemaet, basert på tilbakemeldinger fra studenter og leger.