Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi

bannerbilde hav og skog

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi betyr i prinsippet at alle naturressurser blir ivaretatt slik at alt samfunnet forbruker blir gjenbrukt. Miljø- og bærekraftanalyser kan bidra til å vise hvordan samfunnets energi- og materialomsetning påvirker natur, samfunn og økonomi, og hvordan dette kan balanseres mot tilgjengelige ressurser. Materialstrømsanalyse, livsløpsanalyse og kretsløpstenkning kan her brukes for å utforme løsninger i produksjon og forbruk med minst mulig miljøfotavtrykk. Metoder som modellering, indikatorer, analysemetodikk og strategiutvikling kombineres for å kunne realisere reelle bærekraftstiltak. Områder som energiproduksjon, vareproduksjon, metallindustri, transport, marin og maritim virksomhet, avfallshåndtering og gjenvinning står sentralt i dette satsningsområdet.

Kunnskapsområder: Lavutslippsteknologi, materialteknologi, 3D-printing, Industry 4.0, livsløps- og miljøsystemanalyser, økonomiske analyser, indikatorer og multi-kriterieanalyser knyttet til bærekraft.