Bakgrunn og aktiviteter

NORSK

 

Interesser:

Teknologi og læring, nye konvergente teknologier, konnektivisme (Georg Siemens), læringsteorier for det digitale samfunn, innovasjon i undervisning, kursdesign og MOOC (Massive Open Online Courses), e-læringsplattformer, digital kompetanse og digitalisering av høyere utdanning.

 

Om meg:

Jeg er for tiden ansatt som universitetslektor og forsker i DRIVE, NTNUs program for digitalisering av utdanningsområdet (2016-2021).

Fra november 2019 har jeg trådt inn med utvidet ansvar i prosjektledelsen av  NTNU MOOC  sammen med prosjektleder Halvdan Haugsbakken.

I DRIVE jobber jeg både ved å utvikle egne kurs og bistå undervisere med pedagogisk/didaktisk kompetanse om e-læring og kursdesign samt teknisk kyndighet i bruk av våre e-læringsplattformer (Open EdX, FutureLearn og Canvas). I tillegg kommer forskningsarbeid om bruk av IKT i utdanning, spesifikt høyere utdanning og voksenlæring.

Blant kursene jeg selv har utviklet, er en serie på tre MOOC-er i Norsk for nybegynnere på den internasjonale e-læringsplattformen FutureLearn. Kursene har overgått våre forventninger og har vist seg å være ganske vellykkede med over 3500 deltakere bare i løpet av det første kurset. En suksess for et så lite fremmedspråk som norsk.

I tillegg har jeg veiledet flere andre MOOC-prosjekter ved NTNU, blant de nyeste er et kurs om vikinghistorie som også er under utvikling for FutureLearn, og som forventes å nå et bredt internasjonalt publikum (FutureLearn har en antatt publikumsskare på ni millioner kursdeltakere per år).

Parallet med veiledningsvirksomheten er jeg også involvert som forsker i SFU-prosjektet SALTO og andre Cross-Campus prosjekter.

 

Bakgrunn:

Jeg er opprinnelig utdannet innenfor språkdidaktikk med Master fra UiB og har i en årrekke vært beskjeftiget med IKT i utdanning blant annet gjennom lektorstillinger ved UiB og NTNU fra 2014.

Ved NTNU har jeg både undervist i norsk som andrespråk ved Institutt for språk og litteratur og bidratt til å utvikle en MOOC (Massive Open online Course) i norsk for Utenriksdepartementet.

På bakgrunn av dette ble jeg i 2017 rekruttert og ansatt ved ISS under DRIVE. Programmet har som mål å bidra til å øke den digitale kompetansen i UH-sektoren.

Jeg er spesielt opptatt av å undersøke hvordan innovasjon i IKT og nye konvergente teknologier forandrer vår tilnærming til læring og undervisningspraksiser. Hovedspørsmålet handler om hvordan å benytte seg av teknologi for å fremme læring og innovasjon i undervisning.

Jeg har i denne sammenheng tatt initiativ til å starte et internt prosjekt i DRIVE ( NTNU Beta) om integrering av WebRTC teknologi i NTNUs versjon av Open EdX slik at man for eks. kan inkludere direkte muntlig kommunikasjon på plattformen. Problemstillingen som blir interessant å undersøke her, er hvordan dette vil påvirke den sosiale dynamikken kursdeltakerne imellom og deres tilnærming til læring i uformelle læringsomgivelser på plattformen.

Lengre ned på siden finner du en liste med mine publikasjoner så langt.

Hvis du ønsker å vite mer om min virksomhet i DRIVE, send gjerne en mail.

 

Publikasjoner før NTNU:

  • De Caro, V. (2008): Dimensione interculturale e PEL”-  Språkpermen og den interkulturelle dimensjonen. Arena Romanistica, 1: 30-49. Bergen: UiB. 2008

Aktuelle innsendte bidrag:

  • Book chapter HKAECT 2019. Nykvist, De Caro-Barek, Stockert & Lysne (2020): Beyond Single Campus Face-to-Face Student Learning Experiences: Lessons Learned.

 

-------------------------------------------------

 

ENGLISH

 

Interests:

Technology and learning, new convergent technologies,Connectivism (Georg Siemens), learning theories for the digital age, innovation in teaching, course design and MOOC (Massive Open Online Courses), e-learning platforms, digital competence and digitalization processes in higher education.

 

About me:

I am currently employed as an assistant professor and researcher within DRIVE, NTNU's program for the digitalization of Higher Education (2016-2021).

From November 2019, I have had extended responsibilities in the project management of NTNU MOOC in association with project manager Halvdan Haugsbakken.

In DRIVE, I work both by developing my own courses and assisting teachers with educational / didactic expertise on e-learning and course design as well as technical expertise in the use of our e-learning platforms (Open EdX, FutureLearn and Canvas). In addition, I research the use of ICT in education, specifically higher education and adult learning.

Among the courses I have developed is a series of three MOOCs in Norwegian for beginners for the international e-learning platform FutureLearn. The courses have exceeded our expectation being quite successful with over 3500 participants just during the first course run. Quite an achievement for such a small foreign language as Norwegian.

In addition, I have guided several other MOOC-projects here at NTNU. Under current development, there is now another course for FutureLearn about Viking History, which will attract a wide international audience (FutureLearn has an estimated annual rate of nine million members worldwide).

 

Background:

I’m originally trained in language didactics with a Master from UiB, and I have been working with ICT in education for several years. I started at NTNU  in 2014.

At NTNU, I have both taught Norwegian as a second language at the Department of Language and Literature and helped develop a MOOC (Massive Open Online Course) in Norwegian for the Ministry of Foreign Affairs.

Based on this, in 2017 I was recruited and employed by ISS under DRIVE. The program aims to help increase digital competence in the university sector.

I am particularly interested in examining how innovation in ICT and new convergent technologies are changing our approach to learning and teaching practices. My main research questions concern the use of technology to promote learning and teaching innovation.

In this context, I have taken the initiative to start a beta-project in DRIVE on integrating WebRTC technology (Web Real-Time Communication) into the NTNU's version of the e-learning platform Open EdX to include direct oral communication on the platform. The scope of my investigation here is to inquire whether and how this technology will affect the social dynamics between course participants and their approach to learning in informal learning environments on the platform.

Below you’ll find a list of my publications so far.

If you wish to learn more about my work in DRIVE, send me an email.

 

Publications before NTNU:

  • De Caro, V. (2008): Dimensione interculturale e PEL”-  Språkpermen og den interkulturelle dimensjonen. Arena Romanistica, 1: 30-49. Bergen: UiB. 2008

Current Submissions:

  • Book chapter HKAECT 2019. Nykvist, De Caro-Barek, Stockert & Lysne (2020): Beyond Single Campus Face-to-Face Student Learning Experiences: Lessons Learned.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • De Caro-Barek, Veruska. (2018) Innovation in language teaching and learning: How to make a language MOOC genuinely innovative. In Incalcaterra McLoughlin, Villarini (Eds): E-Learning, MOOCs and Foreign Languages: Research, Studies and Experiences. 39-50. 2018. ISBN 978-88-6719-167-3.

Andre

  • De Caro-Barek, Veruska. (2019) LernNoW Norwegian for beginners 2. Future Learn, London. 2019.
  • De Caro-Barek, Veruska. (2018) De Caro-Barek, V. «Innovation in language teaching and learning: What do we need to make a MOOC genuinely innovative? Sharing work in progress experiences as a MOOC course developer at NTNU, Trondheim, Norway» in Empowering Learners for
 Life in the Digital Age 12th IFIP TC 3 Open Conference on Computers in Education, OCCE 2018, June 25th-28th, Linz - Austria 2018, Revised Selected Papers. Springer 2018 (Publiseres i 2019). Empowering Learners for
 Life in the Digital Age 12th IFIP TC 3 Open Conference on Computers in Education, OCCE 2018, . IFIP TC 3; Linz. 2018-06-25 - 2018-06-28.
  • De Caro-Barek, Veruska. (2018) LearNoW: Norwegian for beginners A1-A2 Course 1. FutureLearn, London. 2018.
  • De Caro-Barek, Veruska. (2017) De Caro-Barek, V. «Innovation in language teaching and learning: What do we need to make a MOOC genuinely innovative? Sharing work in progress experiences as a MOOC course developer at NTNU, Trondheim, Norway» in Proceedings from the Second International Conference
MOOCs, Language Learning and Mobility, 13th – 14th October 2017. Napoli, Italia: Università degli studi di Napoli Federico II. 2017. (Publiseres snart). Language Learning and Mobility, 13th – 14th October 2017. Napoli, Italia: Università degli studi di Napoli Federico II. . Università degli studi di Napoli Federico II; Napoli. 2017-10-13 - 2017-10-14.